Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník poštovní přepážky univerzální
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prodej doplňkového zboží a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabídnout klientům produkty doplňkového sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Realizovat prodej doplňkového zboží a ceniny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní listovní a balíkovou zásilku od klienta Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkové zásilky Praktické předvedení
d Zapsat přijaté a vydané zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění sázkové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy sázkových her, podmínky pro příjem sázek a výplatu výher Ústní ověření
b Popsat neloterijní činnosti - prodej losů, rezervace vstupenek, dobíjení kreditů atd. Ústní ověření
c Popsat postupy při prodeji losů a výplatě výher Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní poukázku, doklad SIPO Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně podle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s penězi v poštovním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyúčtovat a odevzdat vrácenou hotovost na stanoveném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
d Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované a běžně poškozené i nestandardně poškozené bankovky a mince Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obchodování na poštovní přepážce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nabídce služeb pošty a smluvních partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
b Nabídnout klientům poštovní produkty a služby podle jejich potřeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Nabídka a poskytování služby Western Union

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat službu Western Union Ústní ověření
b Přijmout a vyplatit poukázanou částku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit a odevzdat přehled přijatých a vydaných zásilek Praktické předvedení
b Odevzdat přijaté poštovní zásilky Praktické předvedení
c Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
d Vyúčtovat finanční hotovost Praktické předvedení
e Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, opovědnost za svěřené prostředky a zásilky apod.).

 

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně 20 fiktivních poštovních zásilek, peněžních poukázek, výplatních dokladů a důchodů, včetně zásilek s nepravidelnostmi.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p