Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podle zadání jednoduchý nebo opakovaný technologický postup a graficky jej vyjádřit Praktické předvedení
b Popsat fyzikálně-chemické děje zadaného technologického postupu Písemné a ústní ověření
c K vypracovanému technologickému postupu navrhnout příslušnou zjednodušenou dokumentaci a navržené řešení vysvětlit Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit operační listy ke klíčovým uzlům vybraného chemického procesu Praktické předvedení
e Identifikovat rizika, environmentální aspekty a dopady vyplývající ze zpracovaného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pro zadaný technologický postup určit vstupy, výstupy a jednotlivé dílčí fáze (kroky) technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést způsob kontroly vstupu a výstupu v jednotlivých fázích technologického postupu chemické výroby Písemné a ústní ověření
c Zpracovat výsledky dané laboratorní analýzy Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit výsledky kontrol vstupů a výstupů na průběh technologického postupu chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout opatření na eliminaci či odstranění případných odchylek na vstupu a výstupu od standardních postupů a navržená opatření zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesu v souladu se standardním postupem a legislativními požadavky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které údaje a data jsou sledovány a vyhodnocovány v jednotlivých fázích technologického postupu a jak je lze využít pro řízení procesu Písemné a ústní ověření
b Na základě vybraných dat vyhodnotit jejich dopad na jednotlivé fáze technologického postupu chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit, které údaje je nutné monitorovat z důvodů plnění legislativních požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout způsob praktického využití dat k řízení chemického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout řešení při vzniku havarijní situace nebo v případě uniku látek z aparátu nebo výrobny Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout náhradní řešení v případě vzniku změny technologických podmínek chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě zpracovaného chemického technologického postupu a zadaných odchylek provést zhodnocení významnosti těchto odchylek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit významnost odchylek ve výrobním procesu z hlediska legislativních požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření na eliminaci či odstranění odchylek ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikálně-chemické děje zadaného technologického postupu vybraného pracoviště Písemné a ústní ověření
b Na základě zadaného postupu vysvětlit praktickou aplikaci procesu z hlediska technologického a navrhnout vhodné řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat dané výrobní zařízení na vybraném pracovišti Ústní ověření
d Na základě zadaného postupu vysvětlit praktickou aplikaci postupů z hlediska legislativních požadavků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a vyhodnocení podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využití pro řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pro zadaný příklad technologického procesu určit podmínky nutné pro vedení chemického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit význam sledování podmínek pro řízení chemického procesu Ústní ověření
c Navrhnout využití zadaných podmínek pro řízení chemických procesů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit pro zadanou chemickou výrobu jednotlivé technologické procesy a pracovní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b U jednotlivých procesů zadané chemické výroby popsat a vysvětlit princip jejich řízení z hlediska technologického Písemné a ústní ověření
c U jednotlivých procesů zadané chemické výroby popsat a vysvětlit princip jejich řízení z hlediska environmentálního Písemné a ústní ověření
d U jednotlivých procesů zadané chemické výroby popsat a vysvětlit princip jejich řízení z hlediska bezpečnostních aspektů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-technolo#zdravotni-zpusobilost).

 

Metodické pokyny

 

Odborné kompetence jsou ověřovány na komplexních úlohách z praxe. Na jedné úloze je možné ověřit kritéria hodnocení z několika odborných kompetencí.

 

U odborných kompetencí Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace, kritérium a), b), d); Určení, definování a kontolování vstupů a výstupů chemických výstupů podle standardních postupů, kriterium a); Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění, kritérium a); Sledování a vyhodnocení podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využití pro řízení, kritérium a) a c); Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob, kritérium a), b), c), d), připraví autorizovaná osoba zadání a určí daný chemický proces, na základě kterého uchazeč splní daná kriteria hodnocení.

U odborné kompetence Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesuv souladu se standardním postupem a legislativními požadavky, kriterium e), autorizovaná osoba zajistí ověření praktickým předvedením na modelové situaci.

U odborné kompetence Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu, kritérium a), c), autorizovaná osoba vybere vhodné pracoviště pro ověření daných kritérií, a u kritéria b) zadá postup řešení autorizovaná osoba.

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí běžného chemického provozu i v odborné učebně. V reálném provozu jsou na konkrétních příkladech činností ověřovány odborné kompetence v souladu s hodnoticím standardem za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka. V odborné učebně probíhá ověřování odborných kompetencí řešených prostřednictvím modelových situací, které mají simulovat činnosti v konkrétním úseku chemické výroby.

 

Při ověřování znalostí a dovedností je preferován komplexní přístup k řešení zadaného problému, zejména jde o:

- ověřování dovedností týkajících se legislativních požadavků a jejich aplikace pro řešení zadaného úkolu,

- využívání teoretických znalostí při řešení zadaného úkolu,

- správné interpretace odborného textu,

- používání odborné terminologie při ústním i písemném projevu,

- přehledné grafické uspořádání písemného projevu.

 

V případě ověřování kritérií způsobem písemné a ústní ověření uchazeč vypracuje písemnou zkoušku a ústně doplní či dovysvětlí daná kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Synthesia, a. s., Pardubice