Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit chemické procesy a technologické operace ve svěřeném úseku chemické výroby Ústní ověření
b Uvést možné organizační a provozní problémy ve svěřeném úseku chemické výroby Ústní ověření
c Navrhnout způsob odstranění vyspecifikovaných možných organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout řešení havarijních (mimořádných) situací, např. požár, únik nebezpečné látky, úraz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby Ústní ověření
b Provést úkony podle výrobně-technické dokumentace na zadaném výrobním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit způsob řízení chemického procesu, uvést možné problémy při spouštění a odstavování provozu zadaných výrobních zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh svěřeného úseku chemické výroby Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu se zadanou výrobně-technickou dokumentací údaje o chodu zařízení a údaje o poruchách a opravách provozních zařízení Praktické předvedení
c Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem podle zadané výrobně-technické dokumentace a předvést vkládání dat do počítačového systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí ve svěřeném úseku chemické výroby Ústní ověření
b Vyhledat pro daný úsek výroby schválené interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
c Vyhodnotit plnění stanovených technických a ekonomických parametrů ve svěřeném úseku chemické výroby Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce ve svěřeném úseku chemické výroby podle výrobně technické dokumentace a navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby komunikace mezi zaměstnanci a vedením k motivování zaměstnanců Ústní ověření
b Určit slabá místa komunikace mezi zaměstnanci a vedením ve svěřeném úseku chemické výroby k motivování zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením ve svěřeném úseku chemické výroby k motivování zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti ve svěřeném úseku chemické výroby a identifikovat slabá místa Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést způsoby kontroly a evidence majetku a identifikovat slabá místa ve svěřeném úseku chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence majetku ve svěřeném úseku chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat modelový případ příprav zařízení k opravě a následné převzetí zařízení z opravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém zajišťování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby Ústní ověření
b Předvést zajištění preventivní prohlídky zadaného strojně-technologického zařízení Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizaci systému preventivních prohlídek strojně-technologického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku chemické výroby; provádění úkonů jejich prvotní personální agendy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků ve svěřeném úseku chemické výroby a navrhnout jeho optimalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat informace v zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, zdravotní způsobilosti, BOZP a PO dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-mistr#zdravotni-zpusobilost).

Metodické pokyny

 

Autorizovaná osoba připraví zadání pro ověřování jednotlivých odborných kompetencí uvedených v hodnoticím standardu dle počtu uchazečů o zkoušku.

Pro ověřování odborných kompetencí je třeba zadávat komplexní úkoly prověřující aplikaci chemických a manažerských znalostí a dovedností na zadaném úseku chemické výroby, kterou určí autorizovaná osoba. Na praktickém příkladu uchazeč provede činnosti podle požadavků hodnoticího standardu na svěřeném úseku chemické výroby a podle aktuální situace ve firmě, kde zkouška probíhá. Při zkoušce se ověřují odborné kompetence na jednom svěřeném úseku chemické výroby, který odpovídá provozním možnostem firmy. Rozsah svěřeného úseku chemické výroby zadá autorizovaná osoba. Na základě výkresů či schémat uchazeč vysvětlí funkci zařízení na svěřeném úseku chemické výroby.

 

U odborné kompetence Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby, kritérium hodnocení c) se předpokládá navržení způsobu odstranění problémů, které uchazeč o zkoušku uvede u kritéria hodnocení b) dané odborné kompetence.

 

U odborných kompetencí Řízení úseku chemické výroby, kritérium hodnocení b); Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku chemické výroby, kritérium hodnocení c); Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu, kriterium hodnocení b); Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku chemické výroby, kritéria hodnocení a) až d); Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby, kriteria hodnocení b) a c); Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku chemické výroby; provádění úkonů jejich prvotní personální agendy, kritérium hodnocení a) autorizovaná osoba zajistí ověření praktickým předvedením buď v reálném chemickém provozu, nebo na modelové situaci. V případě ověření kritérií hodnocení na modelové situaci autorizovaná osoba připraví minimálně jednu modelovou situaci pro všechna uvedená kritéria hodnocení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Uchazeč si zajistí pevnou pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Synthesia, a. s., Pardubice

Ing. František Kopecký, OSVČ