Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Obsluha mobilních štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování a uplatňování zásad BOZP a ochrany zdraví při štěpkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) pro práci s hydraulickou rukou a štěpkovačem a popsat podmínky způsobilosti osoby pro práci se štěpkovací soupravou Ústní ověření a praktické předvedení
b Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s hydraulickou rukou a při štěpkování Ústní ověření
d Provést provozní kontrolu bezpečnosti štěpkovací soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat hlavní zásady organizace práce na konkrétním pracovišti z pohledu BOZP Ústní ověření
f Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci se štěpkovací soupravou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha hydraulické ruky štěpkovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části hydraulické ruky a jejich funkci Ústní ověření
b Předvést údržbu hydraulické ruky podle návodu výrobce Praktické předvedení
c Vyměnit tlakovou hadici hydraulické ruky Praktické předvedení
d Přemístit materiál na určené místo pomocí hydraulické ruky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba štěpkovací soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy štěpkovačů, jejich základní části a jejich funkce Ústní ověření
b Předvést údržbu štěpkovací soupravy podle návodu výrobce Praktické předvedení
c Seřídit štěpkovač podle návodu výrobce na základě zpracovávaného materiálu a druhu štěpky Praktické předvedení
d Vyplnit záznamy o provozu štěpkovací soupravy, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování postupu výroby štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní druhy štěpky a rizika jejího krátkodobého a dlouhodobého skladování Ústní ověření
b Popsat postup výroby štěpky na konkrétním pracovišti Ústní ověření v reálném provozu
c Předvést štěpkování Praktické předvedení
d Stanovit objem štěpky v prostorových metrech a vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-mobilnich-stepkov#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle vyhlášky č.392/2003 Sb. a podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem sk. T.

 

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetencí Obsluha hydraulické ruky štěpkovacího stroje, kritéria b) a Seřizování a údržba štěpkovací soupravy, kritéria b): údržba se provádí denní a týdenní a měsíční.

 

U kompetence Určování postupu výroby štěpky, kritéria b) se postupem výroby štěpky rozumí rozvržení pracoviště na pasece, na odvozním místě a s přímou expedicí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.