Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Obsluha mobilních štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování a uplatňování zásad BOZP a ochrany zdraví při štěpkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) pro práci s hydraulickou rukou a štěpkovačem a popsat podmínky způsobilosti osoby pro práci se štěpkovací soupravou Ústní ověření a praktické předvedení
b Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s hydraulickou rukou a při štěpkování Ústní ověření
d Provést provozní kontrolu bezpečnosti štěpkovací soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat hlavní zásady organizace práce na konkrétním pracovišti z pohledu BOZP Ústní ověření
f Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci se štěpkovací soupravou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha hydraulické ruky štěpkovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části hydraulické ruky a jejich funkci Ústní ověření
b Předvést údržbu hydraulické ruky podle návodu výrobce Praktické předvedení
c Vyměnit tlakovou hadici hydraulické ruky Praktické předvedení
d Přemístit materiál na určené místo pomocí hydraulické ruky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba štěpkovací soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy štěpkovačů, jejich základní části a jejich funkce Ústní ověření
b Předvést údržbu štěpkovací soupravy podle návodu výrobce Praktické předvedení
c Seřídit štěpkovač podle návodu výrobce na základě zpracovávaného materiálu a druhu štěpky Praktické předvedení
d Vyplnit záznamy o provozu štěpkovací soupravy, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování postupu výroby štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní druhy štěpky a rizika jejího krátkodobého a dlouhodobého skladování Ústní ověření
b Popsat postup výroby štěpky na konkrétním pracovišti Ústní ověření v reálném provozu
c Předvést štěpkování Praktické předvedení
d Stanovit objem štěpky v prostorových metrech a vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-mobilnich-stepkov#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle vyhlášky č.392/2003 Sb. a podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem sk. T.

 

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetencí Obsluha hydraulické ruky štěpkovacího stroje, kritéria b) a Seřizování a údržba štěpkovací soupravy, kritéria b): údržba se provádí denní a týdenní a měsíční.

 

U kompetence Určování postupu výroby štěpky, kritéria b) se postupem výroby štěpky rozumí rozvržení pracoviště na pasece, na odvozním místě a s přímou expedicí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo zpracování dřeva.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesní hospodářství nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo zpracování dřeva nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo zpracování dřeva.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesního hospodářství nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo zpracování dřeva nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo zpracování dřeva.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesní hospodářství nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo zpracování dřeva nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví nebo zpracování dřeva.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • pracoviště umožňující provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost (štěpkování)
 • štěpkovací stroj s hydraulickou rukou
 • nářadí na údržbu štěpkovacího stroje včetně náhradních dílů
 • materiál ke štěpkování
 • měřidla - samonavíjecí pásmo a měřicí lať
 • návody a dokumentace ke stroji
 • provozní deník štěpkovacího stroje
 • pohonné hmoty a provozní kapaliny
 • pracovní výkazy, psací potřeby

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.