Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Využívání hodnotících systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit smysl a cíl hodnocení zaměstnanců Ústní ověření
b Popsat systém hodnocení a jeho vazby na odměňování Ústní ověření
c Popsat užívané metody hodnocení a proces tvorby hodnoticích standardů a kritérií Ústní ověření
d Vysvětlit metody měření pracovního výkonu a přínosu konané práce podle zadaných kritérií Ústní ověření
e Popsat postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců Ústní ověření
f Vysvětlit úlohu motivace zaměstnanců Ústní ověření
g Uvést možnosti rozvíjení schopností a výkonu zaměstnanců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vnitřní a vnější faktory ovlivňující přístup organizace k hodnocení zaměstnanců Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením zaměstnance Ústní ověření
c Popsat stanovování úrovně odměny za práci v závislosti na typu a struktuře mzdy/platu Ústní ověření
d Charakterizovat hodnoticí pohovor (školení hodnotitele, chyby atd.) Ústní ověření
e Vysvětlit diference v přístupu k zaměstnancům a charakterizovat význam klíčových zaměstnanců Ústní ověření
f Analyzovat výsledky měření individuálního a týmového výkonu a vyjmenovat činitele mající vliv na odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést komunikaci pro sdělení výsledku hodnocení Praktické předvedení
h Popsat následná opatření po provedeném hodnocení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření systému odměňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi mzdou a platem, pojem zaručená mzda, určení platu, způsob stanovení mzdy/platu Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy příplatků k mzdě (příplatky dané legislativou, jdoucí nad její rámec) Ústní ověření
c Vysvětlit funkci pohyblivých složek, prémií a dalších odměn Ústní ověření
d Charakterizovat vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu Ústní ověření
e Popsat vliv změn v odměňování na organizaci a její zaměstnance Ústní ověření
f Orientovat se v legislativě související s odměňováním zaměstnanců Písemné ověření
g Navrhnout systém odměňování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „zaměstnanecké výhody“ Ústní ověření
b Vyjmenovat typy benefitů, popsat vymezení cílových skupin Ústní ověření
c Vysvětlit smysl a funkce benefitů, jejich výhody a nevýhody pro zaměstnance i zaměstnavatele Ústní ověření
d Charakterizovat poukázkový systém jako součást benefitního systému Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi pevným a volitelným systémem zaměstnaneckých výhod Ústní ověření
f Aplikovat znalosti pravidel administrace benefitního systému a související legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci benchmarku, popsat jeho zdroje, realizaci a využití získaných dat Ústní ověření
b Vysvětlit funkci HR controllingu Ústní ověření
c Uvést vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných lidských zdrojů atd. Ústní ověření
d Charakterizovat trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy Ústní ověření
e Vysvětlit pojem objektivní hodnoty jednotlivých pracovních míst, vyjmenovat základní kritéria pro její měření Ústní ověření
f Identifikovat zdroje informací a pracovat s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-hodnoceni-a-o#zdravotni-zpusobilost).

Písemné ověření je provedeno formou testu a týká se kritéria f) kompetence Vytváření systému odměňování. Testové otázky budou mít předdefinované odpovědi A až D, přičemž vždy musí být přesně jedna odpověď správně. Praktické ověřování se děje formou případové studie.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro tyto testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Přitom musí splňovat následující pravidla:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány alespoň z databáze 25 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje 25 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu 10 otázek.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek.

Doba trvání písemného testu je 15 minut.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor minimálně 10 případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců; Vytváření systému odměňování; Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod; Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců.

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

Při ověřování kompetence Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců, kritérium g) uchazeč předvede ve spolupráci s figurantem sdělení výsledku hodnocení. Figurantem může být i člen zkušební komise.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Kooperativa VIG

JOB-centrum Ostrava, s. r. o.

NN pojišťovna

Fujikoki Czech, s. r. o.