Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy, které se týkají zadané keramické výroby, orientovat se v těchto normách Ústní ověření
b Přečíst a popsat výrobní výkres a související technologickou dokumentaci k zadanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob kontroly dodržení technologického postupu a systémy řízení kvality ISO 9001 Ústní ověření
b Popsat, jak kontrola dodržování technologických postupů ovlivňuje výslednou kvalitu produktů Ústní ověření
c Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy charakteristické pro keramickou výrobu, uvést základní parametry pro rizikové oblasti (hlučnost, prašnost, ochranné prvky technologických zařízení) v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci pro zadaný výrobek v keramické výrobě Ústní ověření
b Uvést hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace pro zadaný výrobek v keramické výrobě obsahovat Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry spojené s vykazováním výkonů pracovníků a jejich odměňováním Ústní ověření
b Vysvětlit princip hodnocení a odměňování pracovníků v keramické výrobě a zpracovat pracovní výkaz podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě Ústní ověření
b Uvést údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací v keramické výrobě Ústní ověření
b Vytvořit a popsat plán výroby zadaného výrobku v keramické výrobě s popisem návazností jednotlivých výrobních procesů a definovat vazby mezi jednotlivými technologickými kroky v keramické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní problémy a rizika spojené s jednotlivými technologickými operacemi v keramické výrobě Ústní ověření
b Navrhnout způsoby vedoucí k odstranění problémů v keramické výrobě na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení technologického úseku keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob technologického zajištění daného úseku keramické výroby pro zadaný výrobek Ústní ověření
c Popsat způsob personálního zajištění daného úseku keramické výroby Ústní ověření
d Navrhnout a popsat optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah pracovního řádu pro daný úsek výroby, uvést pracovněprávní předpisy a požadavky na BOZP Ústní ověření
b Popsat komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu vedoucí k motivování zaměstnanců Ústní ověření
c Předvést na modelové situaci jednání s lidmi při řešení výrobního problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-mistr#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby připraví nabídku různých druhů keramických výrobků (minimálně 2 druhy výrobků), typy pracovních operací (uvedení minimálně 2 typů operací ve formě názvů pracovních operací), vzorky keramických materiálů (minimálně 3 kusy vzorků vad na výrobek) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou keramických výrobků, pracovních operací, vzorků keramických materiálů a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby připraví minimálně jednu modelovou situaci pro každou z těchto ověřovaných odborných kompetencí: Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Řízení technologického úseku keramické výroby, kritérium hodnocení d); Vedení a motivování zaměstnanců v keramické výrobě, kritérium hodnocení c).

 

Uchazeč bude mít při zkoušce k dispozici PC s nainstalovaným kancelářským SW obsahujícím textový editor, tabulkový procesor a program pro tvorbu prezentace. S pomocí uvedeného vybavení bude uchazeč zpracovávat úkoly ověřující tyto odborné kompetence: Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Řízení technologického úseku keramické výroby, kritérium hodnocení d).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby sdělí uchazeči SW vybavení pro potřeby zkoušky z PK v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na technologii keramiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii keramiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.
 3. Profesní kvalifikace 28-028-M Keramický technik mistr / keramická technička mistrová + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

 • Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papírem, psacími potřebami a tabulí nebo flipchartem
 • Formuláře pro výkazy práce a docházkové listy
 • Technické normy, výrobní a technická dokumentace pro keramickou výrobu
 • Vzorky vad porcelánu, obkladaček, dlaždic, sanitární keramiky, žáromateriálů a stavebních výrobků z jílovitých materiálů (minimálně 3 kusy vzorků vad na výrobek)
 • Vzorky keramických výrobků - minimálně 2 druhy
 • Vzorky keramických materiálů - minimálně 2 druhy

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

LAUFEN CZ, s. r. o.

LASSELSBERGER, s. r. o.

G. BENEDIKT Karlovy Vary, s. r. o.

Imerys CZ, s. r. o.