Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Potravinářský a krmivářský dělník
Platnost standardu: Od 30.4.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přeprava králíků na porážku a přísun k lince na zpracování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky podle předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Omračování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní selekci zvířat (poranění, úhyn) Praktické provedení
b Omráčit králíky a kontrolovat správnost omračování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Navěšování a vykrvování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit králíky na linku Praktické předvedení
b Vykrvit králíky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Stahování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit králíka ke stažení kůže Praktické předvedení
b Ručně stáhnout kůže Praktické předvedení
c Zkontrolovat a v případě potřeby očistit těla králíků po stažení kůže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kuchání králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně kuchat králíky a oddělovat poživatelné droby nebo kontrolovat nastavení strojů a zařízení na kuchání králíků a oddělování poživatelných drobů Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravovat a dočišťovat droby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vychlazování králičího masa a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat čistotu povrchu jatečně opracovaných těl králíků Ústní ověření
b Kontrolovat vychlazování králičího masa a drobů Ústní ověření
c Kontrolovat převěšování, případně převěsit králíky pro balírnu, porcovnu a masnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Porcování a balení králíků, králičích dílů a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stroje a zařízení porcovny a balírny Praktické předvedení a ústní ověření
b Porcovat králíky Praktické předvedení a ústní ověření
c Balit králíky, králičí díly a droby Praktické předvedení a ústní ověření
d Sledovat dodržování stanovených teplot v porcovně a balírně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování králíků a králičích dílů a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat zařízení chladíren a mrazíren Ústní ověření
b Kontrolovat stanovené teploty chladírny a mrazírny Ústní ověření
c Manipulovat se zbožím a dodržovat pravidla pro skladování zboží v chladírně a mrazírně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetření a skladování vedlejších jatečných produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřovat a skladovat vedlejší jatečné produkty určené ke krmení zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřovat a skladovat kůže Praktické předvedení a ústní ověření
c Zacházet s jatečnými odpady a likvidovat je v souladu s předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a kontrolovat funkčnost strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážení, jatečném opracování a porcování králíků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost a odpovídající fyzická zdatnost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102174&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno s činností vedoucí k porážení, jatečnému opracování a porcování králíků s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s králičím masem.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz zpracovatelů masa

Steinhauser, s. r. o.