Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Klempíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy související s klempířskou prací ve strojírenství Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při klempířských pracích Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojnické výkresy součástí a jednoduchých sestavení, zejména výkresy strojírenských klempířských výrobků a jejich částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít dílenské tabulky nebo jiný zdroj k získání informací o normalizovaných součástech Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s dodanou technologickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup výroby strojírenského klempířského výrobku či jeho částí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí, pracovní pomůcky, materiály a osobní ochranné pracovní prostředky pro provedení dané pracovní operace při výrobě strojírenského klempířského výrobku či jeho částí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat dokumentaci ke zhotovení jednoduchého klempířského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět související pomocné výpočty Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit plechový dílec podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit plechový dílec strojírenského klempířského výrobku podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit polotovar k orýsování Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nářadí, měřidla, pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést orýsování dle dodané dokumentace, včetně provedení doplňujících výpočtů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní sestavení dílů, v případě potřeby upravit jejich tvar Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyrovnat plechové součásti po svaření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup sestavování, demontáže a montáže dílů strojírenského klempířského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést slícování daného dílu, u pohyblivých dílů seřídit jejich polohu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést rozměrovou kontrolu, kontrolu kompletnosti dílů strojírenského klempířského výrobku, vizuální kontrolu vzhledu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování plechových součástí a dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob spojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit plechové součásti ke spojení do celků Praktické předvedení a ústní ověření
c Spojit plechové součásti lemováním Praktické předvedení a ústní ověření
d Spojit plechové součásti pájením Praktické předvedení a ústní ověření
e Spojit plechové součásti elektrickým odporovým svařováním Praktické předvedení a ústní ověření
f Spojit plechové součásti nýtováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj k provedení technologické operace, zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit stroj k provedení technologické operace, upnout či namontovat potřebné příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat klempířské stroje a zařízení při provádění technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit klempířské stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/klempir-strojni#zdravotni-zpusobilost).

Pro kompetenci Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí s písemným způsobem ověření autorizovaná osoba připraví písemná zadání otevřených otázek, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA AUTO

DP WORK, s. r. o.

Behr Czech

MAHLE Behr Mnichovo Hradiště, s. r. o.