Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě a opravách přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí Ústní ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při ručním zpracování kovů a plastů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst značky součástí a prvků užívané v obvodových schématech elektrických a elektronických zařízení; číst schémata elektrických a elektronických obvodů používaných v přístrojích, strojích a zařízeních přesné mechaniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technologické postupy výroby přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
d Získat ze servisní dokumentace přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování Praktické předvedení
e Vyhledávat charakteristické parametry v normách, dílenských tabulkách a katalozích elektrických a elektronických prvků a součástek používaných v přístrojích, strojích a zařízeních přesné mechaniky; z norem a strojírenských tabulek získat informace o součástech přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky, údaje o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů a technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, seřizování a oprav přístrojů a zařízení jemné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, opravách a seřizování přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technologického předpisu nebo obdobného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení či opravě přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, strojní zařízení a náhradní součásti, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí Praktické předvedení
d Zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit vybrané délkové rozměry součástí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení
b Změřit a zkontrolovat parametry elektrických či elektronických součástí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
c Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek přístrojů a zařízení jemné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zkoušku funkcí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
b Navrhnout případnou úpravu či seřízení přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky a jejich součástí podle výsledků provedené funkční zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostikování poruch přístrojů a zařízení přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky a jejich části, zjistit jejich závady, poškození nebo opotřebení v mechanické, elektrické, či elektronické části a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
b Rozhodnout o způsobu opravy nefunkčních, špatně fungujících nebo poškozených přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součásti přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Vrtat otvory do součástí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky s dodržením jejich předepsaného rozměru, hloubky a polohy Praktické předvedení
c Slícovat části přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
d Ustavit části přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky do žádoucí polohy Praktické předvedení
e Zajistit polohu částí přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
f Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
g Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava kovových součástí nanášením nekovových povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit druh a způsob povrchové a tepelné úpravy součásti přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit součást přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky nanesením nekovového povlaku Praktické předvedení
c Zkontrolovat s použitím jednoduchých prostředků výsledek úpravy povrchu součásti přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednotlivé části přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
b Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
c Oživit a seřídit přístroj, stroj, zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a opravy přístrojů a zařízení přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat přístroj, stroj a zařízení přesné mechaniky a jejich části Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky, rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené součásti přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit přístroj, stroj a zařízení přesné mechaniky, provést jejich zkoušku a konečnou justáž Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích, frézkách či bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobek a nástroj, nastavit podmínky obrábění a seřídit soustruh, vrtačku, frézku pro obrábění nenáročné součásti přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
b Obráběním upravit jednoduchými technologickými operacemi na soustruhu, vrtačce, frézce či brusce součást přístroje, stroje a zařízení přesné mechaniky, nástroje a nářadí, používaného při jejich montáži, opravách a seřizování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřovat a v případě potřeby vhodně upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
b Vhodně uložit, udržovat a hospodárně použít nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování přístrojů, strojů a zařízení přesné mechaniky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-stroju-a-zarizen#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Specifikace podmínek pro praktické ověření kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace v technické dokumentaci a normách, kritérium a), b), c), d), e) uchazeč vyčte a vyhledá technické údaje jednoho zadaného přístroje a potřebné informace o jeho součástech včetně technologického postupu jeho výroby.

U odborné kompetence Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, seřizování a oprav přístrojů a zařízení jemné mechaniky, kritérium c) a d) uchazeč vybere pro uskutečnění technologické operace na jednom zvoleném přístroji vhodné nářadí, nástroje, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, strojní zařízení a náhradní součástky a určí vhodné technologické podmínky.

U odborné kompetence Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky včetně elektrických veličin, kritérium a), b), c) uchazeč změří délkové rozměry u jednoho zadaného přístroje, změří a zkontroluje u něj elektrické parametry součástí včetně geometrického tvaru a vzájemné polohy, vše ověří nejméně dvěma měřicími metodami či dvěma měřeními různými měřidly pro přístroje (stroje a zařízení).

U odborné kompetence Kontrola a provádění funkčních zkoušek přístrojů a zařízení jemné mechaniky, kritérium a), b) uchazeč provede zkoušku funkčnosti u jednoho zadaného přístroje včetně návrhu případné opravy.

U odborné kompetence Diagnostikování poruch přístrojů a zařízení přesné mechaniky, kritérium a), b) uchazeč přezkouší jeden zadaný přístroj, určí příčinu poškození a zvolí vhodný způsob opravy.

U odborné kompetence Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů, kritérium a) až g) uchazeč ručním obráběním a zpracováním předvede opracování minimálně jedné kovové a jedné plastové součást zadaného přístroje, slícuje a ustaví části přístroje včetně zajištění polohy částí přístroje.

U odborné kompetence Úprava kovových součástí nanášením nekovových povlaků, kritérium b), c) uchazeč nanese nekovový povlak na jednu zvolenou součást přístroje a zkontroluje její povrch.

U odborné kompetence Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování, kritérium a), b), c) uchazeč sestaví části jednoho zadaného přístroje, nastaví jejich žádoucí polohu a přístroj seřídí a oživí.

U odborné kompetence Seřizování a opravy přístrojů a zařízení přesné mechaniky, kritérium a), b), c), d) uchazeč demontuje jeden zadaný přístroj, provede opravu součástí přístroje a sestaví a seřídí jej.

U odborné kompetence Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích, frézkách či bruskách, kritérium a), b) uchazeč upne jednu zadanou součást přístroje do obráběcího stroje včetně potřebného nástroje a obrobí ji podle technologického postupu.

U odborné kompetence Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky, kritérium a), b) uchazeč předvede ošetření, úpravu a uložení použitých nástrojů při výrobě, opravě, montáži a demontáži jednoho zadaného přístroje.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

SPŠ OA Uherský Brod

Svaz strojírenské technologie

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.