Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Potápěč pracovní
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci a postup přípravy práce pod vodou Ústní ověření
d Orientovat se ve vyhlášce o použití plavidel a plovoucích pracovních základen při výkonu potápěčských prací – vyhláška č. 344/1991 Sb., Řád plavební bezpečnosti v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologických postupů pro potápěčské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit technologický postup a rizika včetně personálního a technického zajištění nutného k výkonu potápěčských prací při kontrolní a průzkumné činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy a rizika při čištění vtokových česlí a přemístění sypkého materiálu Písemné a ústní ověření
c Uvést postupy, rizika a zabezpečení potápěčských prací pro hloubky vyžadující stanovení dekompresních postupů Písemné a ústní ověření
d Uvést postupy, rizika a zabezpečení pro práce v prostředí bez volné hladiny a pod ledem Písemné a ústní ověření
e Uvést postupy, rizika a zabezpečení pro práce v proudící vodě Písemné a ústní ověření
f Popsat postup prací při betonování pod vodou a sanaci železobetonových konstrukcí Ústní ověření
g Popsat obecné znalosti postupu potápěčských prací a rizik při vrtání různých materiálů: železobeton, beton, ocel, dřevo Ústní ověření
h Vypracovat postupy potápěčských prací s možnými riziky při:
- odsávání a odstraňování naplavenin
- hrazení a vyhrazení vtokových objektů
- potápěčských pracích ve zdraví škodlivém prostředí
- potápěčských pracích s nulovou viditelností
Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit postupy a rizika při instalaci slupic, hrazení jezů, vtoků a výpustí Ústní ověření
j Vypracovat postup potápěčských prací a uvést rizika při tryskání vysokotlakým vodním paprskem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecné složení pracovní skupiny pro provádění potápěčských prací v hloubkách menších než 13 m a větších než 13 m Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat specifické složení potápěčské pracovní skupiny a odborné způsobilosti pro:
- svářečské práce v hyperbarickém prostředí za mokra
- řezání konstrukcí kyslíkem
- betonářské práce
- vázání břemen
- potápěčské práce bez volné hladiny
- potápěčské práce v podzemí dle horního zákona
- trhací práce
- použití plavidla pro pracovní potápěče
Ústní ověření
c Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny při nepříznivém počasí Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny a techniky při zabezpečení daného ponoru v hloubce větší než 13 m Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení průzkumu podmínek na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k zabezpečení potápěčských prací podle stanoveného úkolu na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit volbu a funkci zvoleného postupu zabezpečení potápěčů v místě nad volnou hloubkou a s nebezpečím utonutí Ústní ověření
c Vysvětlit způsob provádění potápěčských prací za zvláštních klimatických podmínek:
- ve zdraví škodlivém prostředí
- pod ledem
- v proudící vodě
- v prostředí bez volné hladiny
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat potápěčskou výstroj:
- s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou
- autonomní potápěčský dýchací přístroj
- dýchací přístroj typu rebreather
Ústní ověření
b Provést výběr vhodné potápěčské výstroje a techniky pro daný úkol a zdůvodnit výběr k zajištění těchto potápěčských prací Praktické předvedení
c Uvést kritéria pro použití suchých a mokrých potápěčských obleků v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi potápěčskými přístroji na stlačený vzduch, nitrox, trimix a potápěčskými přístroji na regeneraci dýchacích plynů typu rebreather Ústní ověření
b Předvést vhodnou potápěčskou techniku pro různé typy pracovních činností, její obsluhu a údržbu:
- potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s plicní automatikou
- potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s volným průtokem
- autonomní potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem
- autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit účel, rozdíly a způsob použití umělých směsí plynů pro dýchání - nitrox, trimix a kyslík včetně možných rizik a potřebných kvalifikací a oprávnění Ústní ověření
d Předvést různé typy výstroje potápěčů a předvést její čištění, ošetření a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu a údržbu vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví včetně vedení písemné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat systém revize potápěčské techniky a výstroje Ústní ověření
g Zpracovat záznamy o kontrole potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití komunikačních prostředků při provádění potápěčských prací Ústní ověření
b Vysvětlit využití a vlastnosti signálního lana včetně signalizace lanem pro individuálního potápěče Ústní ověření
c Předvést využití potápěčského kabelového telefonu nebo jiného hlasového komunikačního zařízení při činnosti pod vodou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést standardizované mezinárodní potápěčské signály rukama a potápěčskou svítilnou při činnosti pod vodou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení krizové situace na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup rekognoskace terénu a určení místa pro práci potápěčů z hlediska možné nehody Ústní ověření
b Zvolit postup a úkoly a určit pracovní skupinu pro řešení krizové situace na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit využití možností a součinnosti se zdravotně bezpečnostním zajištěním:
- Zdravotnická záchranná služba
- Hasičský záchranný sbor
- Policie ČR
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemný záznam o předání a převzetí pracoviště a rekognoskaci terénu s využitím dokumentace stavby i popisu zařízení Praktické předvedení
b Předvést vedení:
- stavebního deníku
- deníku potápěčských prací / jednoduchého záznamu o stavbě
- zápisu o seznámení s riziky a bezpečností a ochrany zdraví při práci
- Zpracovat plán BOZP
Praktické předvedení
c Zpracovat „Pracovní postup potápěčských prací“ Praktické předvedení
d Zpracovat seznam vybavení pracoviště k zabezpečení potápěčských prací dle zadání Praktické předvedení
e Provést zápis o mimořádné události a zápis o úrazu a provést zápis do knihy úrazů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správný postup „KPCR“- kardio-pulmo-cerebrální resuscitace
Předvést použití kyslíkového oživovacího přístroje
Předvést poskytnutí kyslíku k inhalaci
Předvést použití defibrilátoru AED
Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc při záchraně tonoucího a vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a pod vodou předvést správný postup při vyhledání a záchraně potápěče včetně poskytnutí pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup a činnost obsluhy dekompresní komory při dekompresní nehodě a plicním barotraumatu Ústní ověření
f Vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým a kyslíkem Ústní ověření
g Vysvětlit spolupráci se zdravotnickými a bezpečnostními složkami při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zabezpečení sportovních a společenských akcí na vodě Ústní ověření
c Vysvětlit spolupráci se zdravotnickými a bezpečnostními složkami při ochraně života, zdraví a majetku při povodních a mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí potápěčské fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy: tlak, hydrostatický tlak, stlačování plynu, Pascalův zákon Ústní ověření
b Vysvětlit pojem: stavové změny plynu včetně aplikace souvisejících zákonů: Boyleův-Mariottův zákon; Gay-Lussacův zákon; Charlesův zákon Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: rozpouštění plynů v kapalinách a dekomprese při potápění Ústní ověření
d Provést výpočet zadaného dekompresního postupu Praktické předvedení
e Vysvětlit využití Archimédova zákona při potápění Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy: parciální tlak plynu, Daltonův zákon Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní, průzkumnou a revizní činnost pod vodou Praktické předvedení
b Popsat příklady havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
c Popsat způsoby diagnostiky ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
d Zpracovat postup provedení odborného průzkumu zvoleného objektu a uvést rizika Praktické předvedení
e Vyjmenovat specifika pracoviště k provádění odborných průzkumů, kontrolní a revizní činnosti Ústní ověření
f Vysvětlit specifika a rizika pracoviště při odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
g Popsat správnými technickými názvy různá vodohospodářská zařízení a jejich hlavní části: přehrady, jezy, hydroelektrárny, plavební komory apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokumentování objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby dokumentace objektů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsob použití fotodokumentace Ústní ověření
c Vysvětlit způsob použití video-dokumentace Ústní ověření
d Zhotovit video a foto-dokumentaci pod vodou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit pracoviště pro bezpečnou realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst v podkladech projekce nebo v plánech pro realizaci potápěčských prací Písemné a ústní ověření
c Prakticky předvést pod vodou za různých podmínek:
- čištění vtokových česlí
- přemístění sypkého materiálu odsávacím zařízením montážní práce
- vyhledání a vyzvednutí předmětu ze dna na hladinu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit postup průběhu potápěčských prací:
v uzavřeném prostoru bez volné hladiny a provést výklad pracovních podmínek, zdravotního zajištění a zvláštních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v tomto prostředí
Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a charakterizovat vhodnou potápěčskou techniku, potápěčskou výstroj a vhodný způsob realizace pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabezpečit komunikaci příslušným spojením a vyjmenovat možnosti rizik podle charakteru pracoviště Praktické předvedení
d Charakterizovat a specifikovat další rizika potápěčských prací v uzavřeném prostoru: práce před vtoky, proudění vody, hloubka a vzdálenost od volné hladiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101717&kod_sm1=20).

Uchazeč je povinen předložit certifikát s minimálně druhým kvalifikačním stupněm "samostatný potápěč" dle technické normy ČSN EN ISO - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění, ve znění pozdějších předpisů.

 

Doložit prokazatelným záznamem ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dalších souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, vykonanou praxi v pracovním potápění v minimálním rozsahu:

- 60 hodin práce v hloubce 0–20 m, z toho nejméně 10 hodin v hloubce 15–20 m;

- 20 hodin práce v hloubce 20–50 m, z toho nejméně 2 hodiny v hloubce 40–50 m.

Při hodnocení úkolů se doporučuje zaměřit se na:

- bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou;

- správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky;

- způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním;

- bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací při praktickém ponoru

- používání správného technického názvosloví

 

Při zkoušce je třeba vykonat alespoň jeden ponor v minimální hloubce 20 m a maximální 30 m, v rámci něhož budou ověřována kritéria hodnocení kompetencí: Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou, Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody, Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou, Dokumentování objektů a zařízení pod vodou, Provádění potápěčských prací.

 

V souvislosti s ověřováním kritéria e) u odborné kompetence Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče předloží uchazeč doklad o absolvování proškolení k obsluze vysokotlakého kompresoru.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace profesionálních potápěčů ČR