Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autolakýrník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat, charakterizovat a dodržovat zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat, charakterizovat a dodržovat zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní předpisy týkající se BOZP v oblasti povrchových úprav vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlastnosti a použití (funkci) jednotlivých druhů nátěrových hmot podle složení, účelu a jejich použití v technologickém sledu (tmely, sealery, základové barvy, základové plniče, plniče, vrchní laky DG (SOLID), vrchní laky BC, bezbarvé krycí laky) Ústní ověření
b Charakterizovat typy jednovrstvých a vícevrstvých lakovacích systémů, jejich rozdíly a typické použití; určit typ vhodný pro stanovenou opravu a stanovit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat základní metody a parametry testování nátěrových hmot (destruktivní a nedestruktivní zkoušky, např. mřížková zkouška) Ústní ověření
d Popsat výhody a nevýhody extrémně rychlých bezbarvých krycích laků a jejich využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových samolepek a lepidel z opravovaného podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav a kvalitu podkladových technologických vrstev před lakováním Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit tloušťky nátěrového systému vrstev laku tloušťkoměrem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat typy poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku a způsob jejich odstranění Ústní ověření
b Popsat způsoby prevence vzniku vad nátěrových systémů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologické skladby nátěrových systémů v automobilovém průmyslu a opravárenství; vysvětlit jejich rozdíly a použití (charakterizovat všechny části nátěrového systému – sealer, základová barva, tmel, plniče, vrchní laky DG (SOLID), vrchní laky BC, bezbarvé krycí laky) Ústní ověření
b Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro technologické a pracovní postupy oprav Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a popsat parametry a podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému na základě předložené technické a technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit a popsat technologickou skladbu nátěrového systému a postup opravy pro daný typ podkladu, princip povrchové úpravy prvotního (holého) podkladu z Fe kovů, galvanicky pozinkovaných Fe kovů, barevných kovů, lehkých kovů a jejich slitin (hliník atd.), plastů a KTL - poškozeného nebo nepoškozeného Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí (dílu, karosérie) Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování plastových dílů karoserie Ústní ověření
g Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování hliníkových částí karoserie Ústní ověření
h Stanovit prostředky a způsob jejich aplikace pro eliminaci koroze opravovaného podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat a technologický postup zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému; zvolit vhodné materiály, nástroje a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat technologický postup malých oprav s rozstřikem v jednom díle Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Maskování vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy Ústní ověření
b Provést maskování konkrétní opravované části karoserie a zakrytí celého vozidla včetně kol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikace nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy stříkacích pistolí a jejich použití Ústní ověření
b Provést stříkání metalizovaných, perleťových nebo metalicko-perleťových receptur vrchních laků BC do rozstřiku vedlejších dílů/blatník, dveře/; bezbarvý krycí lak nalakovat na celé dva díly Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést drobnou opravu technikou do rozstřiku na jednom dílu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty (vč. stříkacího obrazce) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zařízení lakovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Ústní ověření
b Popsat princip, ovládání a údržbu kombinovaných lakovacích a sušicích kabin Ústní ověření
c Obsluhovat mobilní sušicí zařízení (IR zářič, Venturi-ofukovací pistole UV technologie atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Obsluhovat a provést údržbu myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat míchací zařízení a váhy; vyhledat příslušnou recepturu a určit poměr komponentů nátěrových hmot s využitím specializovaného software, příp. technologického listu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady identifikace barevného odstínu, zásady při míchání receptůry a zásad při tonování Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojmy koloristika a kolorimetrie a vyjmenovat různé oblasti barevného spektra, co jsou to primární a sekundární barvy a tři základní kritéria barevného odstínu Písemné a ústní ověření
c Popsat polohy umístění kódu barvy na automobilu, načíst kód a přiřadit ke koloristickému systému daného výrobce autolaku Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit barevný odstín s použitím color boxu a s pomocí spektrofotometru Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhledat recepturu stanoveného barevného odstínu (varianty) pomocí koloristického softwaru a spektrofotometru Praktické předvedení a ústní ověření
f Namíchat stanovený barevný odstín pomocí míchacího zařízení PC Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést nástřik kontrolní karty a ověření shody namíchaného odstínu s odstínem opravované částí karoserie, případný výběr jiné varianty Praktické předvedení a ústní ověření
h Ověřit shodu aplikovaného barevného odstínu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/autolakyrnik#zdravotni-zpusobilost).

V průběhu praktického ověřování ve všech jeho částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • dodržování technologických postupů

  • maskování vozidla

  • opravu konkrétní části karoserie a zakrytí celého vozidla

  • aplikaci nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí

  • provedení stříkání metalických, perleťových nebo metalicko-perleťových receptur vrchních laků do rozstřiku vedlejšího dílu (blatník, dveře)

  • nalakování dvou dílů bezbarvým krycím lakem

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení (praktického předvedení a ústní ověření) je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací. Kritéria hodnocení u odborné způsobilosti Maskování vozidla a Aplikace nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí je třeba splnit minimálně na 90% plochy určeného dílu karoserie vozidla.

 

Při ověřování kritérií formou písemné a ústní ověření u odborné kompetence Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky autorizovaná osoba připraví minimálně jednu otázku ke každému kritériu, které uchazeč písemně vypracuje a ústně doplní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AutoFit, s. r. o.

ISŠ automobilní Brno

Miroslav Košťál

Toplac, s. r. o.

Interaktion, s. r. o.

Servind, s. r. o.

SAČR