Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrikář pro silnoproud , Elektrikář pro slaboproud , Elektrikář mechanik
Platnost standardu: Od 18.9.2011 do 10.6.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické elektrotechnické značky Ústní a písemné ověření na elektrotechnickém výkrese nebo schématu
b Popsat v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (dále jen FVS) podle výkresové dokumentace Ústní a písemné ověření nad odpovídající výkresovou dokumentací
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup zapojování určené části FVS Ústní a písemné ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností na určené části FVS Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Zvolit pro pracovní činnosti na určené části FVS nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál, určenou část zapojit Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřící metody a přístroje pro měření veličin na určené části FVS, měřit určené parametry Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Dodržovat předepsané postupy při měření Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat, připojit nebo opravit určenou součást FVS, popsat provedené pracovní úkony a zadokumentovat změny na zařízeních Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Provést kontrolu určeného elektrického zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Zhotovit záznam o připojení určené součásti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést elektrotechnické práce na zařízení FVS, propojit fotovoltaické panely Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit určené elektrotechnické přístroje – rozvaděče, měniče Praktické předvedení a ústní ověření
c Proměřit a provést kontrolu zapojení určených fotovoltaických zařízení a rozvodů podle technické dokumentace – sériové a paralelní zapojení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zřídit zemnicí soustavu pro FVS Praktické předvedení a ústní ověření
e Položit určené vodiče do země a na konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit určená sdělovací vedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost určeného zařízení FVS Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat simulovanou závadu FVS Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o postupu odstranění závady na FVS, závadu odstranit Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Provést vizuální kontrolu FVS Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (vysvětlení, co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikační požadavky na osoby pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Ústní a písemné ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu) Ústní a písemné ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní a písemné ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní a písemné ověření
e Dodržovat zásady bezpečnosti práce z hlediska požární ochrany – hašení elektrických zařízení, volba typu ručního hasicího přístroje Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky ochrany při poruše určeného elektrického zařízení FVS, vysvětlit jejich funkci, účel a uplatnění prostředků ochrany při poruše Ústní a písemné ověření
b Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití. Nakreslit schémata zapojení proudového chrániče Ústní a písemné ověření nad schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení) Ústní a písemné ověření
b Poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem (prokázat znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky vyhl. č. 50/1978 Sb. Autorizovaná osoba je povinna v pozvánce ke zkoušce na toto uchazeče upozornit.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=246&kod_sm1=38, http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38, http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=126&kod_sm1=38).

K přezkoušení těchto kompetencí určí zkoušející část fotovoltaického systému:

• Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

• Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

• Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

• Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

• Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

 

K přezkoušení kompetence Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů zkoušející simuluje závadu na části fotovoltaického systému.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR pro energetiku, v níž byly zastoupeny:

United Energy, a. s.

Elektrárny Opatovice, a. s.

Pražská energetika, a. s.

EGÚ Brno, a. s.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Elektrotrans, a. s.

E.ON ČR, s. r. o.

ČEPS, a. s.

ČEZ, a. s.

Česká plynárenská unie

Transgas

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě hodnotícího standardu se dále podílely tyto subjekty:

Nelumbo, s. r. o.

SŠEaS Chomutov

Heron, s. r. o.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Asociace pro využití tepelných čerpadel

Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie