Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace využívané při práci s elektrickými kabely; zejména částí technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma Písemné a ústní ověření
b Objasnit montáž daného kabelového souboru podle montážního návodu Písemné a ústní ověření
c Použít technické normy při práci s kabelovými soubory Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi vodičem a kabelem Písemné a ústní ověření
b Dělit elektrické kabely podle napětí Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat jmenovitou řadu průřezu jader kabelů Písemné a ústní ověření
d Rozdělit kabely podle materiálu, provedení a tvaru jádra Písemné a ústní ověření
e Rozdělit kabely podle materiálu izolace jádra a pláště Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit barevné značení izolace jádra Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uložení elektrických kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech, kanálech a zemi Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy mechanických ochran na předložených vzorcích Písemné a ústní ověření
c Řešit pokládku a montáž kabelů podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný kabelový soubor z hlediska napěťových požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodný kabelový soubor podle počtu žil Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout vhodný kabelový soubor podle typu a průřezu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit na daném vzorku kabelového souboru typ řízení elektrického pole u kabelů VN Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na daném vzorku kabelového souboru typ technologie montáže Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za tepla Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za studena Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit základy montáže a použití technologie nasouvací za studena Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit základy montáže a použití gelové technologie Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit typy skříní NN a popsat je, včetně připojovacích systémů (výzbroje) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit elektrický kabel do daného typu skříně NN Praktické předvedení
c Vybrat a zapojit vhodný typ připojovacího systému kompaktního rozvaděče VN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kabelových ok a spojovačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný typ kabelového oka a spojovače lisovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit vhodný typ kabelového oka a spojovače šroubovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodný typ kompaktní svorky NN pro předložený typ kabelu a provést montáž Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat postup práce pro montáž zadaného úkolu na kabelovém vedení Písemné a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na vnějších podmínkách, okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností, dodržování bezpečnosti práce Písemné a ústní ověření
c Určit pro každou pracovní činnost nezbytné nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit izolační stav, impedanci, vybrat vhodné měřicí metody, přístroje a měřidla Praktické předvedení
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty, vypracovat protokol a provést revizi Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit sled fází v dané připojovací skříni Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit zadaný kabelový soubor NN Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit zadaný kabelový soubor VN Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit a připojit kabelový konektor do kompaktního rozvaděče VN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba kabelových souborů a skříní NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost kabelového vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Lokalizovat poruchu a rozhodnout o postupu při odstranění poruchy na kabelovém vedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit danou kabelovou skříň NN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Písemné a ústní ověření
b Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení – „Zajištění pracoviště“ Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání pomoci) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=103439).

 

Podmínkou připuštění ke zkoušce je doklad o elektrotechnické způsobilosti způsobilosti podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Zkouška může být prováděna na cvičném nebo realném zařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

E.ON Servisní, s. r. o.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

OSVČ/Ing. Lubomír Mezník