Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat
Platnost standardu: Od 23.6.2011 do 10.6.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení, zajištění optimálního mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednoduchou funkční provozní jednotku z chovných boxů, předvést manipulaci s nimi, včetně zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení s výkladem
b Změřit teplotu a vlhkost na pracovišti, navrhnout denní světelný a tepelný režim, ozřejmit jakým způsobem bude zajištěno větrání (nebezpečí hromadění čpavku a oxidu uhličitého) Praktické předvedení s výkladem
c Osadit chovné nádoby včetně substrátu, založit krmivo a instalovat napáječky, předvést čištění chovného boxu Praktické předvedení s výkladem
d Založit provozní deník pracoviště – zapsat teplotu, vlhkost, mimořádné události Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů savců pro pokusné účely, dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima – klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody Praktické předvedení s výkladem
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví, respektovat základní povinnosti při údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozmnožování a odchov mláďat savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podrobně reprodukční biologii chovaných druhů, rozpoznat příznaky říje podle chování, případně fyziologických příznaků Ústní nebo písemné ověření, podle možností i praktické předvedení
b Vyjmenovat a popsat způsoby připouštění, případně připouštění zajistit Ústní nebo písemné ověření, podle možností i praktické předvedení
c Uvést délky březosti jednotlivých druhů a charakterizovat postnatální vývoj mláďat, určit v jakém stáří a k jakým účelům je lze expedovat Ústní nebo písemné ověření
d Popsat zásadní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést kdy a jak je možno chovat samce a samice společně a kdy je nutný oddělený chov, popsat zásady chovu druhů citlivých na stres a nákazy (zejména králíci a morčata) Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odborná manipulace se savci pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob šetrného odchytu a fixace zvířete minimalizující možnost jeho poranění Praktické předvedení s výkladem
b Popsat a předvést způsoby přípravy bezpečného transportu zvířete, včetně jeho uložení do transportního boxu, zabezpečení jeho základních potřeb s ohledem na délku a podmínky převozu, poučit odběratele Praktické předvedení s výkladem
c Popsat způsoby šetrného usmrcování zvířat před zkrmením, vyjmenovat základní ustanovení zákona proti týrání zvířat Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech (dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců do chovu, opatření minimalizují možnost kontaminace chovu volně žijícími hlodavci, invaze ekto- a endoparazitů) Ústní nebo písemné ověření
b Popsat možnosti a způsob očkování (týká se zejména králíků – myxomatóza a tzv. králičí mor) Ústní nebo písemné ověření
c Uvést opatření, která je nutno provést v případě výskytu epidemie, způsoby asanace chovu, součinnost s veterinární službou Ústní nebo písemné ověření
d Uvést postup při likvidaci biologického odpadu (kadávery zvířat, znečištěná podestýlka, zbytky potravy a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy krmiv pro jednotlivé druhy, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky, probiotické přípravky) Praktické předvedení s výkladem
b Rozpoznat a popsat základní závady krmiv (plísně, hniloba, napadení škůdci, znečištění trusem volně žijících zvířat) a uvést jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení s výkladem
c Navrhnout krmení pro hlodavce s ohledem na nutnost pravidelného obrušování řezáků Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika savců používaných pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy savců běžně užívané pro krmné a pokusné účely (laboratorní potkani, myši, křečci, morčata, králíci), a to po stránce biologické a anatomické, s důrazem na specifické postupy týkající se druhů se zvýšenou vnímavostí k nákazám (králíci, morčata) Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Zabezpečení welfare v chovech savců pro krmné a pokusné účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů welfare (životní pohody zvířat) v podmínkách komerčních chovů Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit maximální počet jedinců daného druhu vzhledem k dimenzím chovného zařízení a vzájemné toleranci jedinců, využít doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení s výkladem
c Uvést praktické způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých druhů na prostor a vzájemnou snášenlivost Ústní nebo písemné ověření
d Uvést příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, uvést opatření směřující k prevenci Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit, jakým způsobem je možné v chovech řešit důsledky šokových situací (přehřátí nebo prochlazení v důsledku výpadku termoregulačních zařízení, koncentrace metabolických zplodin, hluk, leknutí, vniknutí a útok predátora apod.) Ústní nebo písemné ověření
f Navrhnout konstrukce chovných zařízení tak, aby v případě neočekávaných situací a případné panice či déletrvající nesnášenlivosti v chovné skupině nedocházelo ke zbytečným poraněním Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu vyskladnění a následného transportu ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat. Uchazeč by měl popsat způsoby šetrného usmrcování krmných zvířat. Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky, zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o. s.

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze