Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat v zoo
Platnost standardu: Od 23.6.2011 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro exotické ptáky, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy vnitřních a venkovních voliér, předvést manipulaci a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení s výkladem
b Vybrat vhodné místo pro chovná zařízení z hlediska nároků druhu Praktické předvedení s výkladem
c Změřit teplotu a vlhkost v místě chovu, navrhnout denní světelný a tepelný režim Praktické předvedení s výkladem
d Vysvětlit, jakým způsobem je zajištěno větrání v uzavřených prostorách a zastínění u venkovních zařízení Ústní ověření
e Osadit hnízdní budky a bidla, vybrat vhodný substrát na podlahu voliéry, založit krmivo a instalovat napáječky, předvést čištění voliéry Praktické předvedení s výkladem
f Založit provozní deník pracoviště, zapsat teplotu, vlhkost, biologická pozorování (párování, agresivní chování, snůška apod.) a mimořádné události Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů exotických ptáků, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima v uzavřených prostorách – klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody, připojit umělé líhně k síti Praktické předvedení s výkladem
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví s ohledem na možnost přenosu závažných onemocnění (např. psitakóza), respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Reprodukce exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podrobně reprodukční biologii chovaných druhů ptáků, rozlišit pohlaví podle chování, případně podle fyziologických příznaků Ústní nebo písemné ověření, případně i praktické předvedení
b Popsat sestavování chovných párů, uvést délky inkubace a charakterizovat specifika postnatálního vývoje mláďat Ústní ověření
c Popsat základní odlišnosti v chovu jednotlivých druhů, uvést, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné chovat samce a samice společně a kdy je nutný oddělený odchov Ústní ověření
d Charakterizovat chov druhů citlivých na krátkodobý stres (vyrušování, hluk z přístrojů) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přirozený a umělý odchov exotických ptáků, obsluha líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit a názorně předvést funkce jednoduchého typu líhně, včetně umístění vajec a volby časového, teplotního a vlhkostního režimu pro vybraný druh Praktické předvedení s výkladem
b Popsat princip umělého, přirozeného a tzv. kombinovaného odchovu (inkubace v líhni s předáním vajec před líhnutím nebo mláďat pod rodiče) Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prevence nákaz v chovech exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech – dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření minimalizující možnost kontaminace chovu volně žijícími savci a ptáky, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, způsoby a druhy očkování Ústní nebo písemné ověření
b Vyjmenovat opatření, která je nutno provést v případě výskytu epidemie, charakterizovat způsoby asanace chovu Písemné nebo ústní ověření
c Popsat součinnost s veterinární službou, vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci ptáků přenosné na člověka Ústní nebo písemné ověření
d Uvést postup při likvidaci biologického odpadu (kadávery zvířat, znečištěná podestýlka, zbytky potravy a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava krmiv a krmení exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní typy krmiv pro jednotlivé druhy, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky, probiotické přípravky) Praktické předvedení s výkladem
b Připravit z komponent krmnou směs pro odchov mláďat podle druhu, předvést pomůcky pro umělé krmení a stanovit časový rozvrh krmení Praktické předvedení s výkladem
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv (plísně, hniloba, napadení škůdci, znečištění trusem volně žijících zvířat) a uvést jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika exotických ptáků, specifický přístup k chovu náročnějších druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat běžně chované druhy a skupiny exotických ptáků (papoušci, šplhavci, vrubozobí, astrildovití, timálie) po stránce biologické a anatomické Písemné nebo ústní ověření a praktická demonstrace v chovech
b Uvést příklady druhů vyžadujících zvláštní péči Ústní ověření
c Určit podle obrázků nebo v chovném zařízení alespoň 10 z 15 druhů exotických ptáků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení welfare v chovech exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů welfare (životní pohody zvířat) v podmínkách zájmových chovů exotického ptactva Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit maximální počet jedinců daného druhu vzhledem k dimenzím chovného zařízení a vzájemné toleranci jedinců s využitím doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení s výkladem
c Uvést praktické způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých druhů na prostor a vzájemnou snášenlivost Praktické předvedení s výkladem
d Definovat příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, vysvětlit opatření směřující k prevenci Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit způsob řešení důsledků šokových situací (přehřátí nebo prochlazení z důvodu výpadku termoregulačních zařízení, hluk, leknutí, vniknutí a útok predátora apod.) Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit, jakým způsobem je potřeba odborně přistupovat při záchraně postižených ptáků (dehydrovaných a vyhladovělých a jinak postižených) Ústní nebo písemné ověření
g Vysvětlit postup budování konstrukce chovných zařízení, aby v případě neočekávaných situací a následné panice nedocházelo k poraněním vylekaných ptáků, zabezpečit chov proti vniknutí škodné Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženým druhy světové fauny (CITES) a vyjmenovat praktické dopady na chovatele, uvést podmínky při dovozu nebo vývozu druhu zařazeného do seznamů I a II CITES, objasnit, jak vypadá a k čemu slouží tzv. CITES permit Ústní nebo písemné ověření
b Uvést, jakým způsobem se mohou chovatelé podílet na zamezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy ptáků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Odchyt a odborná manipulace s exotickými ptáky, transport

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šetrný odchyt, manipulaci a přípravu na transport Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba pro ověření kritéria c) u kompetence „Charakteristika exotických ptáků, specifický přístup k chovu náročnějších druhů“ vybere 15 ze 150 až 180 běžně chovaných druhů exotických ptáků v ČR (vrubozobí, papoušci, hrabaví, sovy, měkkozobí, srostloprstí, astrildovití a další drobní pěvci).

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh ptáků a podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku manipulace se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu odchytu, fixaci a případně i ošetření a transportu ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat, stejně tak vysvětlit nebezpečí pro chovatele v případě manipulace s velkými papoušky (arové).

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny:

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o. s.

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze