Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat v zoo , Chovatel exotických ptáků
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení pro exotické ptáky, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy vnitřních a venkovních voliér, předvést manipulaci vně i uvnitř voliér, zajištění proti úniku ptáků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné místo pro chovná zařízení z hlediska nároků ptáků Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit teplotu a vlhkost v místě chovu, navrhnout denní světelný a tepelný režim Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, jakým způsobem je zajištěno větrání v uzavřených prostorách a zastínění u venkovních zařízení, popsat opatření proti průvanu Ústní ověření
e Osadit hnízdní budky nebo hnízdní podložky a bidla, vybrat vhodný substrát na podlahu voliéry, založit krmivo a instalovat napáječky, předvést čištění voliéry Praktické předvedení a ústní ověření
f Založit provozní a karanténní deník pracoviště, zapsat teplotu, vlhkost, biologická pozorování (zdravotní stav, párování, agresivní chování, snůška apod.) a mimořádné události Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů exotických ptáků, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu technických zařízení zaručujících potřebné mikroklima v uzavřených prostorách (např. klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, topná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, rozvody vody), popsat ovládání časových spínačů a připojit umělé líhně k síti Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví s ohledem na možnost přenosu závažných onemocnění (např. psitakóza), respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Reprodukce exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podrobně reprodukční biologii 3 rozdílných řádů ptáků, popsat způsoby určení pohlaví podle chování a fyziologických příznaků a předvést určení pohlaví Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat sestavování chovných párů, uvést délky inkubace a charakterizovat specifika postnatálního vývoje mláďat u krmivých a nekrmivých druhů Ústní ověření
c Popsat základní odlišnosti v chovu 3 rozdílných druhů, uvést, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné chovat samce a samice společně či ve větších skupinách a kdy je nutný oddělený odchov Ústní ověření
d Charakterizovat chov druhů citlivých na krátkodobý stres (vyrušování, hluk z přístrojů) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přirozený a umělý odchov exotických ptáků, obsluha líhní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit a názorně předvést funkce jednoduchého typu líhně, včetně umístění vajec a volby časového, teplotního a vlhkostního režimu pro 3 vybrané druhy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat princip umělého, přirozeného a tzv. kombinovaného odchovu (inkubace v líhni s předáním vajec před líhnutím nebo mláďat pod rodiče), uvést možná rizika při odchovech pod náhradními rodiči (imprinting) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prevence nákaz v chovech exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech: dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, karanténní opatření a jejich délka, opatření minimalizující možnost kontaminace chovu volně žijícími savci a ptáky, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, způsoby a druhy očkování Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat opatření, která je nutné provést v případě výskytu nákazy, charakterizovat způsoby asanace chovu a likvidace kontaminovaných a biologických materiálů Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat nejčastější choroby ptáků a jejich původce, popsat součinnost s veterinární službou (na koho a kam se při problémech obrátit), vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci ptáků přenosné na člověka Písemné a ústní ověření
d Uvést postup při likvidaci biologického odpadu (uhynulá zvířata, znečištěná podestýlka, zbytky potravy a vody z napáječek) podle platných hygienických a veterinárních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava krmiv a krmení exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a popsat základní druhy krmiv pro jednotlivé druhy, denní krmnou dávku a sezonní změny skladby, uvést nejčastěji používané doplňky (vitamíny, minerální látky, probiotické přípravky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit krmnou směs pro odchov mláďat podle druhového typu, předvést pomůcky pro umělé krmení a stanovit časový rozvrh krmení Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv (plísně, hniloba, napadení škůdci, znečištění trusem volně žijících zvířat) a uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika exotických ptáků, specifický přístup k chovu náročnějších druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat běžně chované druhy a skupiny exotických ptáků (hrabaví, měkkozobí, papoušci, šplhavci, sovy, vrubozobí a pěvci), a to po stránce biologické i anatomické Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést příklady vybraných druhů vyžadujících zvláštní péči Ústní ověření
c Určit podle obrázků nebo v chovném zařízení nejméně 4 řády exotických ptáků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení welfare v chovech exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti aplikace principů welfare (životní pohody zvířat) v podmínkách zájmových chovů exotického ptactva, uvést, kým jsou podmínky chovů kontrolovány Ústní ověření
b Stanovit maximální počet jedinců u 3 vybraných druhů ptáků vzhledem k dimenzím chovného zařízení a vzájemné toleranci jedinců s využitím doporučení ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést praktické způsoby spojování nepříbuzných skupin a přidávání nových jedinců do chovu s cílem zabránit projevům agrese ve skupině a ztrátám, definovat nároky jednotlivých druhů na prostor a vzájemnou snášenlivost (druhovou i mezidruhovou) Ústní ověření
d Definovat příčiny a negativní následky dlouhodobého stresu, vysvětlit opatření směřující k jeho prevenci Ústní ověření
e Vysvětlit způsob řešení důsledků šokových situací (přehřátí nebo podchlazení z důvodu výpadku termoregulačních zařízení, hluk, leknutí, vniknutí a útok predátora apod.) Ústní ověření
f Vysvětlit, jakým způsobem je třeba odborně postupovat při záchraně postižených ptáků (dehydrovaných a vyhladovělých i jinak postižených) Ústní ověření
g Vysvětlit postup budování konstrukce chovných zařízení, aby v případě neočekávaných situací a následné panice nedocházelo k poraněním vylekaných ptáků, zabezpečení chovných prostor proti vniknutí škodné Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženým druhy světové fauny a planě rostoucích rostlin (CITES) a vyjmenovat praktické dopady na chovatele, uvést podmínky při nákupu, dovozu nebo vývozu druhu zařazeného do seznamů I a II CITES, objasnit, jak vypadá a k čemu slouží tzv. CITES permit Písemné ověření
b Uvést, jakým způsobem se mohou chovatelé podílet na zamezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy ptáků Ústní ověření
c Uvést podmínky potřebné pro nákup, dovoz a vývoz ptáků ze zemí mimo EU Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odchyt a odborná manipulace s exotickými ptáky, příprava na transport

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podrobně popsat a předvést šetrný odchyt, manipulaci a přípravu na transport vybraného druhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Poskytování kvalifikovaných informací z oblasti chovu exotických ptáků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat nejnovější chovatelské poznatky v oboru Ústní ověření
b Popsat poradenskou činnost pro orgány státní správy, ochrany přírody, celní správy a policie při taxonomické determinaci živočichů zabavených pro podezření z nelegálního importu nebo exportu Ústní ověření
c Popsat základy bezodkladné pomoci směřující k záchraně exotických ptáků Ústní ověření
d Uvést příklady osvětové činnosti v oblasti chovu exotických ptáků Ústní ověření
e Poskytnout informace k odpovědnému přístupu k chovu obtížně chovatelných a choulostivých druhů a potenciálně nebezpečných druhů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-exotickych-ptaku#zdravotni-zpusobilost).

U kompetence Kompletace a údržba chovných zařízení pro exotické ptáky, zajištění optimálního prostředí, vedení provozního deníku bude uchazeč řešit chovná zařízení pro 3 druhy ptáků (po 1 druhu z řádů hrabaví, papoušci a vrubozobí).

U kompetence Přirozený a umělý odchov exotických ptáků, obsluha líhní v kritériu a) autorizovaná osoba vybere 3 rozdílné druhy z řádů vrubozobí, brodiví a hrabaví.

Autorizovaná osoba pro ověření kritéria c) u kompetence Charakteristika exotických ptáků, specifický přístup k chovu náročnějších druhů vybere 8 ze 150 až 180 běžně chovaných druhů exotických ptáků v ČR (vrubozobí, papoušci, hrabaví, sovy, měkkozobí, astrildovití a další drobní pěvci).

U kompetence Zabezpečení welfare v chovech exotických ptáků v kritériu b) vybere autorizovaná osoba 3 druhy z rozdílných skupin (monogamní, společenské a solitérní druhy).

U kompetence Odchyt a odborná manipulace s exotickými ptáky, příprava na transport u kritéria a) předvede uchazeč odchyt jednoho druhu ptáka (podle možností v době konání zkoušky).

 

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutné posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh ptáků a podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost a etiku, správnou techniku manipulace se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu odchytu, fixaci a případně i ošetření a transportu ve smyslu omezení stresu a nebezpečí poranění zvířat, stejně tak vysvětlit nebezpečí pro chovatele v případě manipulace s velkými papoušky (arové, kakaduové).

 

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZOO Praha

SOŠ a SOU Praha - Čakovice

ZOO Jihlava