Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Opravář obuvi a kožedělného zboží
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a výdej oprav obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odborný příjem opravy obuvi a kožedělného zboží, zhodnotit její proveditelnost, vypsat doklad o přijetí zakázky (modelová situace) Praktické předvedení
b Stanovit kalkulaci ceny prováděné opravy obuvi a kožedělného zboží podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času k provedení zakázky Praktické předvedení
c Provést výdej opravené obuvi a kožedělného zboží s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách pro obuvnickou výrobu dohledáním tří zadaných údajů vztahujících se k prováděným opravám obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat pracovní postup pro opravení předložené obuvi a kožedělného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat vhodný materiál pro výměnu poškozeného dílce obuvi, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit způsob jeho využití při opravě konkrétní obuvi a kožedělného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit technologické podmínky pro používání základních obuvnických lepidel, popsat technologický postup nanášení lepidla na obuvnickou součást s ohledem na ekologické nakládání s lepidly Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit stroje, zařízení a nářadí potřebné pro opravu poškozené obuvi a kožedělného zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obuvnický stroj k vykonání stanovené pracovní operace, připojit ho ke zdroji elektrické energie a prověřit jeho funkčnost s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit kritická místa stanoveného obuvnického stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit jeden stanovený obuvnický stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného obuvnického stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání ručního obuvnického nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané ruční nářadí pro opravy obuvi Ústní ověření
b Předvést práci s ručním obuvnickým nářadím při opravě obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit jednoduchou šablonu pro rekonstruovaný obuvnický dílec Praktické předvedení
b Ručně vykrojit podle připravené šablony potřebný dílec pro opravu obuvi Praktické předvedení
c Vystřihnout podle šablony spodkový obuvnický dílec na zapracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit obuv a kožedělné zboží našitím náhradních dílců a součástí Praktické předvedení
b Opravit poškozené části kožedělných výrobků šitím, zkontrolovat kvalitu zapravení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Připevňování spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit styčné plochy opravované obuvi pro spojení s náhradními spodkovými dílci obuvi, zdůvodnit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat správné lepidlo pro opravovanou obuv podle použitého materiálu, spodkové dílce a součásti spojit lepením, popsat zvolený pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit obuv pro výměnu patníku a provést jeho vlastní výměnu Praktické předvedení
d Vysvětlit technologii zapracování špičky do poškozené podešve Ústní ověření
e Provést montáž podrážky, vysvětlit rozdíl mezi podešví a podrážkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzhledu opravované obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu vzhledu vnitřní části opravované obuvi a kožedělného zboží, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést celkové ošetření a konečnou úpravu vzhledu vnější části opravované obuvi a kožedělného zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace se vyžaduje a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/opravar-obuvi-a-kozedelne#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při opravách obuvi a kožedělného zboží.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí opravny obuvi a kožedělného zboží. Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí při řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví uchazeči pro odbornou kompetenci Příjem a výdej oprav obuvi a kožedělného zboží pro kritéria hodnocní a), b), c) 1 pár opravované obuvi nebo 1 kus opravovaného kožedělného zboží. Typ kožedělného výrobku bude záviset na přijatých zakázkách v místě konání zkoušky. Pro kritéria hodnocení a), c) připraví autorizovaná osoba modelovou situaci.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi a kožedělného zboží pro kritéria hodnocení b), f) 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného zboží, pro kritérium hodnocení c) předloží autorizovaná osoba vzorky usní v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení d) předloží vzorky materiálů (textil, syntetický materiál, styropór) v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů.

.

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborných kompetencí Obsluha obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b); Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b) typ stroje v počtu 1 kus. Výběr bude proveden z těchto strojů: obuvnický opravárenský kombinovaný stroj, protistojkový opavárenský šicí stroj, plochý jednojehlový šicí stroj, sloupový jednojehlový šicí stroj, brousicí stroj.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů pro kritérium hodnocení c) jednu pracovní operaci (výběr bude proveden z následujících pracovních operací: výměna obuvnického dílce šitím, rozšíření holeně obuvi, broušení obvodu patníku, výměna nástrčkového patníku, broušení obvodu podešve). Pro tyto činnosti stanoví autorizovaná osoba jeden obuvnický stroj (výběr bude proveden z následujících obuvnických strojů: sloupový jednojehlový šicí stroj, brousící stroj, obuvnický kombinovaný opravárenský stroj).

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Používání ručního obuvnického nářadí pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 4 kusy ručního obuvnického nářadí (výběr bude proveden z následujícího nářadí: dlaňové nůžky, nůžky na stříhání styropórových ploten, štětec, krájecí nůž, krémovací kartáček, obuvnické kleště, obuvnické kladívko, rozražeč kroužků, dírkáč, roztahovák obuvi), pro kritérium hodnocení b) předloží autorizovaná osoba k opravě 1 pár obuvi, typ opravy bude záviset na přijatých zakázkách v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví pro kritéria hodnocení a), b), c) druh rekonstruovaného dílce, který bude záviset na typu přijatých zakázek v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí uchazeči u odborné kompetence Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží pro kritéria hodnocení a), b) opravit šitím obuv nebo kožedělný výrobek v počtu (minimálně 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného zboží - maximálně 3 páry obuvi nebo 3 kusy kožedělného zboží, typ oprav bude záviset na přijatých zakázkách v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Připevňování spodkových dílců obuvi pro kritéria hodnocneí a), b), c), e) vykonat pracovní činnosti na opravě obuvi v počtu 1 pár, typ a vzor opravované obuvi bude záviset na přijatých zakázkách v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Úprava vzhledu opravované obuvi a kožedělného zboží pro kritéria hodnocení a), b) vykonat pracovní činnosti na úpravách obuvi a kožedělného zboží v počtu (minimálně 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného zboží - maximálně 3 páry obuvi nebo 3 kusy kožedělného zboží), typ úpravy bude záviset na přijatých opravách v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožedělné galanterie, Trnava