Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro zakázkovou výrobu
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickým popisem, technologickými postupy a výrobním předpisem, provést jejich rozbor ve vztahu k předloženému druhu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní obuv zhotovována Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v souboru technických norem pro obuvnický průmysl technické normy vztahující se k předložené dokumentaci obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených usňových materiálů, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití na konkrétní části obuvi s ohledem na kvalitu výsledného obuvnického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených obuvnických polotovarů, v případě zjištěných nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové obuvi, definovat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon pro zakázkovou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit potřebné rozměry nohou a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam zjištěných měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zhotovení šablon jednotlivých součástí svršku pro konkrétní střih svršku obuvi, zdůvodnit přídavky a ubrání na šablonách součástí, zdůvodnit přídavky na úpravu horního obvodového okraje svršku obuvi Ústní ověření
c Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku obuvi podle připravených šablon Ústní ověření
d Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součástí a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup přípravných pracovních operací při montáži svršku obuvi (vychystávání, kompletace, barvení, vyztužování, značení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého usňového materiálu a zvolit způsob jeho využití při výrobě konkrétní obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit stroje, zařízení a nástroje potřebné pro zhotovení konkrétní obuvi Praktické předvedení
d Stanovit technologické podmínky pro pracovní operace spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit jeden stanovený obuvnický stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obuvnický stroj k vykonání stanovené pracovní operace, připojit ho ke zdroji elektrické energie a prověřit jeho funkčnost s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit kritická místa stanoveného obuvnického stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vykrojení dílců svršku obuvi podle návrhu a šablon pro konkrétní vzor obuvi s přihlédnutím k maximální výtěžnosti materiálu Praktické předvedení
b Zhotovit spodkové dílce obuvi podle návrhu a šablon pro konkrétní vzor obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit jeden pár vrchových nebo podšívkových dílců pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
b Provést spojení jednoho páru vrchových a podšívkových obuvnických dílců konkrétního vzoru šitím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustředit svršek obuvi na obuvnické kopyto a přichytit napínací záložku svršku v patní části k napínací stélce na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vytvarování svršku obuvi na obuvnické kopyto, napnout špici, patu a strany svršku, posoudit kvalitu provedení na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Dotvarovat napínací záložku a hrany napnutého svršku na jednom páru svršku obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení svršku obuvi se spodkovými obuvnickými součástmi, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvarovaný svršek obuvi spojit se spodkovými dílci obuvi, popsat zvolený technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu jednoho páru hotové obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ji s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odborný příjem zakázky na výrobu obuvi v souladu s platnou legislativou (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit kalkulaci ceny zhotovované obuvi podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času k provedení zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výdej a odzkoušení zhotovené obuvi s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-zakazkovou-vy#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě obuvi na zakázku.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu zakázkové výroby dámské, pánské nebo dětské obuvi. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k používání pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení operací a výrobků a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických odborných znalostí pro řešení praktických úkolů.

Výrobní způsob, střih obuvi, materiály (vrchové, podšívkové, spodkové polotovary, komponenty) určí autorizovaná osoba podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorek obuvi v počtu jeden půlpár, typ vzorku bude záviset na zaměření zakázkové výroby obuvi podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorky usní v počtu minimálně 5 ks – maximálně 7 ks, pro kritérium hodnocení b) vzorky obuvnických polotovarů v počtu minimálně 5 ks – maximálně 7 ks, pro kritérium hodnocení c) hotovou obuv vyrobenou na zakázku v počtu 1 pár, typ hotové obuvi bude záviset na zaměření zakázkové výroby obuvi podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči ke splnění úkolu u odborné kompetence Vytvoření modelů, střihů a šablon pro zakázkovou výrobu obuvi pro kritérium hodnoceni b) jeden pár obuvi vyráběné na zakázku, pro kritérium hodnocení c) připraví jednu sadu šablon obuvnických dílců, a pro kritérium hodnocení d) připraví jeden půlpár šablony stélky kopyta konkrétní obuvi vyráběné na zakázku, vzor obuvi bude záviset na technologii obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi pro kritérium hodnocení b) vzorky usní v počtu minimálně 5 kusů – maximálně 7 kusů, pro kritéria hodnocení c), d) určí typ a vzor obuvi vyráběné na zakázku podle zaměření konkrétní obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b); Obsluha obuvnických strojů pro kritéria hodnocení a), b) jeden konkrétní obuvnický stroj. Typ obuvnického stroje bude záviset na zaměření konkrétní zakázkové obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetence Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi pro kritérium hodnocení a), b); Zhotovování svršku obuvi pro kritéria hodnocení a), b); Napínání svršku obuvi na kopyta pro kritéria hodnocení a), b), c); Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi pro kritéria hodnocení a), b); Úprava vzhledu obuvi pro kritérium hodnocení b) vykonat pracovní činnosti na jednom páru obuvi vyráběném na zakázku, druh obuvnického výrobku a jeho parametry budou záviset na zaměření konkrétní obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 5 pracovních operací pro úpravu a dokončování vzhledu obuvi, druh obuvnického výrobku a jeho parametry budou záviset na zaměření konkrétní obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi pro kritéria hodnocení a), c) modelovou situaci, pro kritérium hodnocení b) určí typ a vzor obuvi zhotovované na zakázku podle zaměření obuvnické výroby podle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín