Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Rukavičkář
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému kožedělnému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožedělného vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní kožedělný výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, pomocných materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní a pomocných materiálů pro výrobu kožedělných výrobků, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených usní pro kožedělnou výrobu, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotových kožedělných výrobků, v případě zjištění nedostatků navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu předloženého vzorku rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající druh materiálu pro zhotovení předloženého vzorku rukavic, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zhotovení předloženého vzorku rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit kritická místa určeného stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba šablon pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro konstrukci a modelování základního vzoru rukavic Ústní ověření
b Zhotovit pomocí vybrané techniky střih pro konkrétní rukavičkářský výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba dílců rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit vzorky materiálů z hlediska jejich použití na různé druhy rukavic (vycházkové, sportovní, pracovní) Praktické předvedení
b Roztřídit usňový materiál pro výrobu galanterních rukavic podle velikosti plochy usně na jednopárové, dvoupárové, třípárové a vícepárové usně Praktické předvedení
c Rozměřit usně podle šablon a oddělit jednotlivé součásti rukavic s ohledem na kvalitativní rozložení usně Praktické předvedení
d Zhotovit jednotlivé dílce rukavic konkrétního střihu, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a zdobení dílců a hotových rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit podle technické dokumentace vhodnou úpravu a zdobení rukavičkářských dílců a hotových rukavic pro konkrétní model Praktické předvedení
b Provést úpravu horního okraje rukavičkářských dílců a rukavic Praktické předvedení
c Proštepovat díly rukavic ozdobným šitím podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování a šití dílců a součástí rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy švů a stehů pro spojování rukavičkářských dílců a součástí šitím Ústní ověření
b Sesadit a spojit šitím dílce a součásti rukavic podle technické dokumentace, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Vsadit podšívku do svrchní části rukavic a provést její zapravení, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a dokončování rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat dohotovený pár rukavic na pomocném zařízení, popsat pracovní postup a účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Opatřit hotový rukavičkářský výrobek označením podle technické dokumentace včetně velikostního čísla Praktické předvedení
c Zabalit hotový rukavičkářský výrobek a připravit jej k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/rukavickar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí rukavičkářské dílny. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorek kožedělného výrobku (rukavic) v počtu jeden půlpár, typ vzorku bude záviset na konkrétním zaměření rukavičkářské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality usní, pomocných materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) vzorky usní a pomocných materiálů (podšívkové a ztužovací materiály) v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) předloží hotové kožedělné výrobky (rukavice) v počtu minimálně 1 pár - maximálně 3 páry. Typ a vzor rukavic bude záviset na technologii kožedělné (rukavičkářské) výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu rukavic pro kritérium hodnocení b) rukavičkářské materiály (useň, podšívkový a ztužovací materiál) v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritéria hodnocení a), b), c) předloží autorizovaná osoba uchazeči vzorek rukavic v počtu 1 půlpár. Typ vzorku rukavic bude záviset na technologii rukavičkářské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) jeden stroj používaný při výrobě rukavic (výběr bude proveden z následujících strojů: vysekávací stroj, plochý jednojehlový šicí stroj nebo plochý dvoujehlový šicí stroj, sloupový šicí stroj, šicí stroj štěp, šicí stroj laš).

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Tvorba šablon pro výrobu rukavic pro kritérium hodnocení b) techniku pro zhotovení střihu rukavičkářského výrobku. Typ výrobku bude záviset na technologii rukavičkářské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči u odborné kompetence Výroba dílců rukavic pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorky usní v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení d) určí autorizovaná osoba zhotovit dílce rukavic v počtu minimálně 1 pár - maximálně 3 páry. Typ a vzor rukavic bude záviset na technologii rukavičkářské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví uchazeči u odborných kompetencí Úpravy a zdobení dílců a hotových rukavic pro kritéria hodnocení b), c); Sesazování, spojování a šití dílců a součástí rukavic pro kritéria hodnocení b), c); Úprava a dokončování rukavic pro kritéria hodnocení a), b), c) vykonat pracovní činnosti na minimálně 1 páru dílců, součástí nebo rukavic - maximálně na 3 párech dílců, součástí nebo rukavic. Druh a vzor rukavic bude záviset na typu rukavičkářské výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava