Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Auditor kvality
Platnost standardu: od 31.8.2010 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Formulace zásad v oblasti auditování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy a druhy auditů, společné zásady, rozdíly Test + ústní s písemnou přípravou
b Osvětlit zásady auditování (definice, cíl, etické chování, profesní přístup, nezávislost, průkaznost, spravedlivé prezentování) Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat obsah normy ISO 19 011 pro auditování Test + ústní s písemnou přípravou
d Uvést psychologická hlediska auditování a požadavky na auditora Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
7

Orientace v pojmech a definicích z oblasti auditu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy a definice (program auditu, plán auditu, předmět auditu, auditor, odborná způsobilost, tým auditorů, technický expert, klient auditu a další s vazbou na oblast auditu) Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit pojmy: kritéria auditu, důkaz z auditu, zjištění z auditu, závěr z auditu Ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit, co rozumíte pod pojmy „etické chování“ nebo „spravedlivé prezentování“ Ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojmy „nezávislost auditora“ a „průkaznost“ Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
7

Orientace v požadavcích na kvalifikaci auditorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jaké osobnostní vlastnosti by měl mít auditor systémů řízení Test + ústní s písemnou přípravou
b Formulovat, jaké všeobecné znalosti a dovednosti by měl mít auditor systémů managementu jako vedoucí auditor Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat, jaké specifické znalosti a dovednosti musí mít auditor QMS Test + ústní s písemnou přípravou
d Popsat, jaké specifické znalosti a dovednosti musí mít auditor systému EMS Test + ústní s písemnou přípravou
e Popsat, jaké specifické znalosti a dovednosti musí mít auditor systémů BOZP Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c) - e).
7

Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat normu ISO 19011 Test + ústní s písemnou přípravou
b Popsat a charakterizovat normu ISO 9001 Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat a charakterizovat normu ISO 14001 Test + ústní s písemnou přípravou
d Popsat a charakterizovat normu OHSAS Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze čtyř skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b), skupina III. je c) a skupina IV. je d).
7

Procesní přístupy k auditování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „proces“, jeho vymezení, co (kdo) je v procesu definováno? Test + ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit pojmy hlavní procesy, pomocné procesy a řídící procesy, členění procesů Test + ústní s písemnou přípravou
c Popsat a charakterizovat „mapu procesů“, její obsah Test + ústní s písemnou přípravou
d Vyjmenovat a popsat procesy zaměřené na zákazníka ve výrobním podniku a společnosti poskytující služby Test + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
7

Činnosti při plánování a přípravě programu auditu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při stanovení programu auditu Ústní s písemnou přípravou
b Uvést, jaké mohou být cíle auditů? Ústní s písemnou přípravou
c Popsat, jakým způsobem by se měly stanovit odpovědnosti v rámci programu auditu a zdroje? Ústní s písemnou přípravou
d Formulovat, co by měl obsahovat program auditu Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
7

Činnosti v procesu auditu na místě a po ukončení auditu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a objasnit činnosti při zahájení auditu na místě Ústní s písemnou přípravou
b Zdůvodnit, proč je nutné přezkoumání dokumentů ještě před zahájením auditu? Ústní s písemnou přípravou
c Uvést, jaké přípravné činnosti musí audit tým realizovat před zahájením auditu? Test + ústní s písemnou přípravou
d Popsat činnosti při provádění auditu na místě Test + ústní s písemnou přípravou
e Popsat činnosti související s tvorbou zprávy z auditu a její obsah Ústní s písemnou přípravou
f Popsat průběh dokončení auditu a závěrečná jednání Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a) – c), skupina II. je d) a skupina III. je e), f).
7

Orientace v rozdílech mezi audity QMS, EMS a OHSAS

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit, na jaké aspekty je třeba klást důraz při auditu QMS Ústní s písemnou přípravou
b Popsat, na jaké aspekty je třeba klást důraz při auditu EMS Ústní s písemnou přípravou
c Zdůraznit a vysvětlit rozdíl auditu systému BOZP oproti QMS a EMS Ústní s písemnou přípravou
d Stručně popsat, jak by měl vypadat integrovaný audit QMS+EMS+BOZP, hlavní zásady, postupy Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a) – c) a skupina II. je d).
7

Aplikace odborných znalostí a praktických zkušeností na konkrétním případě auditu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit plán auditu (pro konkrétní případ) Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
b Vypracovat kontrolní seznamy otázek pro audit a předvést jejich používání Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
c Předvést přípravné jednání auditu Ústní obhajoba
d Doložit přezkoumání předložených dokumentů v rámci přípravy na audit Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
e Naplánovat činnosti auditu na místě Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
f Shromažďovat důkazy z auditu na místě Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
g Vést záznamy o případných neshodách z auditu na místě Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
h Předvést závěrečné jednání auditu Ústní obhajoba
i Kontrolovat zjištěné neshody a opatření k nápravě z předchozích auditů Ústní obhajoba
j Zpracovat závěrečnou zprávu z auditu Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí doložit všechny požadované doklady dle zákona č. 179/2006 Sb. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se skládá z:

-písemné části (písemný test )

-ústní části

-ústní zkoušky s písemnou přípravou

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

Na počátku zkoušky jsou uchazeči (uchazeč) seznámeni předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

Každý uchazeč absolvuje písemnou a ústní část zkoušky.

Za přítomnosti zkušební komise si každý z uchazečů (uchazeč) vylosuje zkušební otázky pro písemnou a ústní zkoušku. Předseda zkušební komise zaznamená číslo otázky do formuláře „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“.

 

Pro písemnou i ústní zkoušku musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnotícím standardu.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Při ověřování kompetencí pomocí testů musí být splněny následující podmínky:

-Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

-Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy, existuje pro každé kritérium několik otázek.

-Pro jednotlivé vygenerované testy má každý uchazeč ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Při ověřování kompetencí pomocí losovaných otázek musí být splněny následující dvě podmínky:

-Pro celkový soubor otázek platí, že každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

-Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče platí, že každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (tzn. kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

 

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď obvykle ze tří možností. Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Při zahájení písemné zkoušky obdrží každý z uchazečů otázky písemné části. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času.

Důležité upozornění: V průběhu zkoušky může uchazeč používat pouze psací potřeby.

 

Pro ústní zkoušku

Ústní zkouška se skládá ze dvou částí:

1-Uchazeč odpovídá na vylosovanou otázku

2-Uchazeč realizuje procesně vedený audit na vylosovaném/stanoveném procesu podle požadavku standardu kompetence 9)

Zkušební tematické okruhy schválené Radou kvality ČR zveřejní autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR průřezovou, v níž byly zastoupeny:

Česká společnost pro jakost

Svaz průmyslu a dopravy

Česká svářečská společnost – ANB

Unie výtahového průmyslu

Elektrotechnický svaz český

CERT Kladno, s. r. o.

ATG, s. r. o.

Certifikační sdružení pro personál

Komora BOZP a PO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Rada kvality ČR

DT Ostrava CZ, s. r. o.