Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér
Platnost standardu: Od 27.8.2010 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.1.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst zadané výkresy vodovodních rozvodů a zařízení Slovně podle technického výkresu
b Číst zadané výkresy kanalizačních rozvodů a zařízení Slovně podle technického výkresu
c Zakreslit vedení rozvodů vody nebo kanalizace Zakreslení do zadaného výkresu
d Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace Písemně podle zadaného výkresu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy trubek a tvarovek pro montáž vodovodních rozvodů, používané materiály a možnosti použití Slovně nebo písemně
b Vyjmenovat druhy trub a tvarovek pro montáž kanalizačních rozvodů, používané materiály a možnosti použití Slovně nebo písemně
c Vyjmenovat druhy armatur pro montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů, používané materiály a možnosti použití Slovně nebo písemně
d Vyjmenovat zařizovací předměty, jejich druhy, materiály a použití Slovně nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup montáže vodovodních rozvodů Slovně podle technického výkresu
b Navrhnout pracovní postup montáže kanalizačních rozvodů Slovně podle technického výkresu
c Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů Slovně podle technického výkresu
d Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení (filtr, pojistný ventil, čerpadlo apod.) Slovně podle technického výkresu
e Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k provedení montáže vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur a zařízení Slovně nebo písemně
f Vysvětlit BOZP pro montáže vodovodních a kanalizačních rozvodů Slovně nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Slovně nebo písemně
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry Prakticky a písemně podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání Slovně a písemně podle technického výkresu
b Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Slovně nebo písemně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek vodovodních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh tlakové zkoušky vodovodního rozvodu (tři části) a vyjmenovat zkušební podmínky Slovně nebo písemně
b Provést tlakovou zkoušku potrubí Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria nebo předložit osvědčení technika pro tlakové zkoušky vnitřních rozvodů.
3

Provádění zkoušek kanalizačních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh zkoušek kanalizačních rozvodů a vyjmenovat zkušební podmínky Slovně nebo písemně
Je třeba splnit kritérium.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování materiálů Slovně nebo písemně
b Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Prakticky podle zadání
c Popsat způsoby strojního obrábění materiálů Slovně nebo písemně
d Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí Slovně nebo písemně
b Provést rozebíratelné spoje podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí Slovně nebo písemně
b Provést nerozebíratelné spoje podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pájení naměkko a natvrdo Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
b Provést polyfúzní svařování Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
c Provést kovové lisované spoje Prakticky podle zadání nebo předloží platné osvědčení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit platné průkazy nebo osvědčení.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Slovně nebo písemně
b Provést prostupy a drážky pro potrubí v konstrukci Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž vodovodních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž potrubí a armatur Prakticky podle zadání
b Provést montáž potrubního rozvodu včetně armatur Prakticky podle zadání
c Připevnit potrubí ke konstrukci Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kanalizačních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž potrubí Prakticky podle zadání
b Provést montáž potrubního rozvodu Prakticky podle zadání
c Připevnit potrubí ke konstrukci Prakticky podle zadání
d Popsat uložení potrubí ve výkopu Slovně nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž zařizovacích předmětů a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž zařizovacích předmětů a armatur Prakticky podle zadání
b Osadit zařizovací předměty a armatury Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro rozvody vody a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro rozvody vody a kanalizace (zařízení pro přípravu teplé vody, čerpadla, domácí vodárny, lapače látek, domovní čistírny, zařízení pro přečerpávání odpadních vod), popsat účel, funkci a způsoby napojení Slovně nebo písemně
b Provést montáž daného zařízení podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a opravy vodovodních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výměnu vadné části potrubí Prakticky podle zadání
b Provést výměnu poškozené části armatur Prakticky podle zadání
c Provést výměnu poškozené armatury Prakticky podle zadání
d Provést opravu zařízení podle zadání Prakticky podle zadání
Je třeba splnit kritéria a) až c) nebo kriterium d).
3

Údržba a opravy kanalizačních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést opravu vadné části kanalizačního potrubí Prakticky podle zadání
b Provést dodatečné vysazení odbočky na potrubí Prakticky podle zadání
c Popsat způsoby čištění kanalizace Slovně nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací potrubí Slovně nebo písemně
b Provést tepelnou izolaci potrubí, tvarovek a armatur Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
e Popsat způsoby nakládání s odpady při instalatérských pracích Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

Doporučuje se, aby uchazeč měl u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Vstupní požadavky – minimální úroveň vzdělání je dána dokladem o základním vzdělání.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze