Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér – topenář
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technickou zprávu, situace, instalační výkres a příslušné technické normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní kanalizaci Ústní ověření
c Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití Ústní ověření
d Vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů Praktické předvedení
c Navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace Praktické předvedení
d Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů Praktické předvedení
e Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů potrubí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Ústní ověření
b Navrhnout řešení kompenzace potrubního rozvodu vody podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové
změny
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodů a kanalizací Ústní ověření
b Provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 Praktické předvedení
c Provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 Praktické předvedení
d Vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu Ústní ověření
b Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu Ústní ověření
c Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený Praktické předvedení
d Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný Praktické předvedení
e Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Ústní ověření
b Zhotovit jeden rozebíratelný spoj kovového potrubí vnitřního vodovodu Praktické předvedení
c Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Ústní ověření
b Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřní kanalizace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Ústní ověření
b Zhotovit jeden nerozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu lisováním Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Ústní ověření
b Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko Praktické předvedení
c Zhotovit jeden spoj potrubí polyfúzním svařováním Praktické předvedení
d Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Ústní ověření
b Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Ústní ověření
c Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřního vodovodu a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod vodovodu pro dvě armatury, potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení
b Namontovat vnitřní vodovod včetně armatur Praktické předvedení
c Připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi Ústní ověření
b Připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod kanalizace pro dva zařizovací předměty, potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení
c Namontovat dva zařizovací předměty včetně potrubí délky min. 2 m Praktické předvedení
d Připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž zařizovacích předmětů a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž jednoho zařizovacího předmětů včetně armatury Praktické předvedení
b Namontovat jeden zařizovací předmět včetně armatury Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody Ústní ověření
b Namontovat redukční ventil včetně jeho nastavení Praktické předvedení
c Vyjmenovat způsoby přípravy teplé vody (TV), druhy zásobníků (tlakové, beztlaké) Ústní ověření
d Vyjmenovat podmínky pro přípravu a montáž zařízení TV, připojení rozvodů TV Ústní ověření
e Vyjmenovat armatury a zařízení pro připojení TV Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace Ústní ověření
b Namontovat přečerpávací stanici pro čerpání odpadní vody z toalety do kanalizace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a opravy vnitřních vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit vadné plastové potrubí délky min. 2 m včetně zhotovení dvou spojů svařováním nebo lisováním Praktické předvedení
b Vyměnit jedno vadné zařízení nebo armaturu Praktické předvedení
c Opravit jedno vadné zařízení nebo armaturu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postup čištění kanalizace Ústní ověření
b Opravit vadné části vnitřního kanalizačního potrubí Praktické předvedení
c Dodatečně vysadit odbočky na potrubí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu Ústní ověření
b Zhotovit tepelnou izolaci min. 2 m potrubí a jedné tvarovky vnitřního vodovodu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Ústní ověření
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Ústní ověření
e Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost v předpisech BOZP a PO relevantních pro montážní práce při rozvodu vody a kanalizace Ústní ověření
b Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
c Dodržovat BOZP a PO při provádění montážních prací rozvodu vody a kanalizace Praktické předvedení
d Dodržovat BOZP a PO při práci s ručním nářadím a mechanizovanými nástroji Praktické předvedení
e Identifikovat rizika spojené s montáží vnitřních rozvodů vody a kanalizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Uchazeč o zkoušku musí být dále držitelem platných dokladů:

 1. osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko

 2. osvědčení ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů

 3. osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/instalater-topenar#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálem).

Odborná způsobilost Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

Kritérium a) uchazeč používá příslušné technické normy:

 • ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Části 1 až 5

 • ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

 • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

Odborná způsobilost Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace bude ověřována v průběhu celé zkoušky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Při ověřování ostatních odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:

 • TNI CEN/TR 16355 Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

 • ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Části 1 až 5

 • ČSN EN 752 Odvodňovací a stokové systémy vně budov

 • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

 • ČSN EN 476 Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

 • ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

 • ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace