Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce lisované keramiky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Posoudit, zda navržený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit pracoviště, materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha lisů při vytváření keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní technologie lisování keramických výrobků podle druhu keramické výroby Ústní ověření
b Popsat lis a vysvětlit technologickou podstatu lisování s použitím technické dokumentace Ústní ověření
c Posoudit vstupní parametry suroviny určené k lisování a uvést metody kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat dodržování bezpečnostních předpisů při práci s lisem Ústní ověření
e Obsluhovat lis s ohledem na danou technologii, popsat činnost obsluhy strojního zařízení související s lisováním Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést principy kontroly chodu lisu a souvisejícího strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat vylisované výrobky (jejich vzhled, homogennost, povrchové vady, soulad s technickou dokumentací), uvést způsoby odstranění vad vylisovaných výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dokončit výrobu dutého nebo plochého keramického výrobku a předvést techniku začišťování, opracování výrobku v kožovitém i v suchém stavu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby manipulace s lisovanými výrobky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku podle stanovených kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku na opravitelné a neopravitelné Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravitelné vady výrobku odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-lisovane-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky. Množství výrobků určí autorizovaná osoba podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku.

 

U odborných kompetencí Obsluha lisů při vytváření keramických výrobků, kritérium g) a Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.

 

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin, kvalita provedení a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je i manuální zručnost zkoušeného.

Pracovní oblečení a obuv odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám. 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

G. Benedikt s. r. o. Karlovy Vary

SUPŠ, Karlovy Vary

Silikátový svaz ČR