Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce lisované keramiky
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Posoudit, zda navržený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit pracoviště, materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha lisů při vytváření keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní technologie lisování keramických výrobků podle druhu keramické výroby Ústní ověření
b Popsat lis a vysvětlit technologickou podstatu lisování s použitím technické dokumentace Ústní ověření
c Posoudit vstupní parametry suroviny určené k lisování a uvést metody kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat dodržování bezpečnostních předpisů při práci s lisem Ústní ověření
e Obsluhovat lis s ohledem na danou technologii, popsat činnost obsluhy strojního zařízení související s lisováním Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést principy kontroly chodu lisu a souvisejícího strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat vylisované výrobky (jejich vzhled, homogennost, povrchové vady, soulad s technickou dokumentací), uvést způsoby odstranění vad vylisovaných výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dokončit výrobu dutého nebo plochého keramického výrobku a předvést techniku začišťování, opracování výrobku v kožovitém i v suchém stavu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby manipulace s lisovanými výrobky Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku podle stanovených kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku na opravitelné a neopravitelné Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravitelné vady výrobku odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-lisovane-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky. Množství výrobků určí autorizovaná osoba podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku.

 

U odborných kompetencí Obsluha lisů při vytváření keramických výrobků, kritérium g) a Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.

 

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin, kvalita provedení a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je i manuální zručnost zkoušeného.

Pracovní oblečení a obuv odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání

  keramik nebo výrobce a dekoratér keramiky + střední vzdělání a maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technologie keramiky nebo technologie silikátů se zaměřením na výrobu keramiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti technologie keramiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 5. Profesní kvalifikace 28-006-H Výrobce lisované keramiky + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu keramické výroby.

 • Keramická nebo provozní dílna s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování výrobků, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály a polotovary

 • Výrobní receptury pro keramickou výrobu

 • Výkresová dokumentace pro keramickou výrobu - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem

 • Technologická a technická dokumentace pro keramickou výrobu - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem

 • Materiály: keramická plastická hmota, šlikr

 • Stroje a zařízení: lisovací zařízení, lisovací nástroj na výlisek daného tvaru

 • Nářadí a pomůcky: špachtle, nože, molitanová houba, štětce, nádoba na vodu

 • Osobní ochranné pracovní prostředky pro keramickou výrobu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

G. Benedikt s. r. o. Karlovy Vary

SUPŠ, Karlovy Vary

Silikátový svaz ČR