Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik laborant
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v pracovních instrukcích pro obsluhu zařízení v chemických laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat typy jednotlivých zařízení, která se běžně používají v chemických laboratořích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést orientaci v analytické dokumentaci a návodech pro práci s laboratorní technikou Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést orientaci ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady práce v podmínkách systému řízení kvality zkušební chemické laboratoře Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování technických a technologických podmínek a parametrů pro obsluhu přístrojů a zařízení v chemických laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat postup chemické analýzy, stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací a procesů v konkrétní chemické analýze v souladu s dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné chemické látky pro chemickou analýzu podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podle dokumentace vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje, přístroje a zařízení pro realizaci chemické analýzy v souladu s laboratorním postupem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava chemických látek pro procesy chemických analýz podle výrobní a analytické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné chemické látky pro chemickou analýzu podle zadaných dokumentů, vyhledat a interpretovat, jaké mají mít vlastnosti a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat a navážit připravené chemické látky a upravit je k chemické analýze podle zadané dokumentace, následně zapsat do deníku pro navážky Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit důvody, vlastnosti a způsoby úpravy použitých chemických látek s ohledem na metodu analýzy a analyzovaný vzorek Ústní ověření
d Předvést a vysvětlit způsob nakládání se vzorky matric od odběru vzorků až po příjem vzorků v laboratoři jeho uskladněním, úpravou, zpracováním a likvidací zbytků vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění kvalitativní a kvantitativní provozní a laboratorní kontrolní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kvalitativní chemickou analýzu vzorku v provozním nebo laboratorním měřítku podle zadání Praktické předvedení
b Provést kvantitativní chemickou analýzu vzorku v provozním nebo laboratorním měřítku podle zadání Praktické předvedení
c Rozpoznat možnou příčinu nesprávného výsledku analýzy, provést samokontrolu jednotlivých kroků postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění separačních procesů v chemické laboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle zadané dokumentace způsob provedení separační operace v chemické laboratoři Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit s ohledem na zadanou separační operaci vhodné zařízení a přístroje k jejich řízení, kontrole a posuzování průběhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat, navážit, připravit a upravit chemické látky k separačnímu procesu podle dokumentace (filtraci nebo krystalizaci nebo destilaci nebo sublimaci nebo extrakci) Praktické předvedení
d Objasnit vlastnosti a způsoby úpravy použitých chemických látek s ohledem na separační proces v chemické laboratoři Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřené veličiny a jejich jednotky, provést potřebné výpočty a vysvětlit principy základních měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit chemické látky, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle dokumentace Praktické předvedení
c Provést měření fyzikálně-chemických veličin, zaznamenat a vyhodnotit výsledky měření fyzikálně-chemických veličin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení předepsané dokumentace v různých typech chemických laboratoří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh chemické analýzy vykonávané příslušným zařízením, uvést její parametry, podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s laboratorním předpisem údaje o kalibraci a chodu zařízení, spotřebě energie, doplňování hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách laboratorních zařízení Praktické předvedení
d Provést a zaevidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení chemických látek podle typu chemické laboratoře včetně nakládání s odpadem a vložit data do počítačového systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování laboratorní techniky v chemických laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné úkony při obsluze základních přístrojů a zařízení používaného při chemických analýzách, při úpravě analyzovaného vzorku, při přípravě závaží, teploměrů a kalibračních roztoků, tj. uvést je do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu Praktické předvedení
b Dodržet a řídit pracovní režim přístroje či zařízení používaného při chemických analýzách podle předepsaných laboratorních podmínek Praktické předvedení
c Reagovat operativně adekvátním zásahem při běžném provozu, popř. při výskytu havarijního stavu na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení používaných při laboratorních operacích Praktické předvedení
d Dodržet při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při chemických analýzách bezpečnostní a požární předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické laboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v laboratorním i provozním měřítku Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chemik-laborant#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč musí být seznámen s výrobní a analytickou dokumentací, kterou má dostupnou k využití po celou dobu výkonu zkoušky.

 

Ověřování představuje komplex navazujících činností zahrnujících odběr a úpravu vzorku chemických látek pro měření včetně potřebných výpočtů, chemickou analýzu vzorku s využitím standardních metod a technik, zpracování výsledků měření, vypracování protokolu a vyhodnocení výsledů analýzy. Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, k dodržování zásad bezpečné práce s chemickými látkami a chemickými přípravky v podmínkách chemických laboratoří a k dodržování ekologických principů. Při práci je třeba hodnotit nejen dosažený výsledek, ale i přesnost a pečlivost, dodržování předepsaného postupu práce a časové hledisko zvládání jednotlivých operací. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úlohy, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více způsobilostí.

 

U odborné kompetence Provádění kvalitativní a kvantitativní provozní a laboratorní kontrolní činnosti, kritéria a) a b), autorizovaná osoba připraví zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria.

 

Uchazeč si zajistí vhodný pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lučební závody Draslovka, a. s., Kolín

MSŠCH, Praha

VÚOS, Rybitví