Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost Tranzitér

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy a dokumenty státní legislativy pro železniční dopravu Písemné ověření
b Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost jednotlivých řad železničních vozů, nápisů a nálepek Ústní ověření
d Vysvětlit organizaci práce a pracovních postupů při provozování drážní dopravy Ústní ověření
e Prokázat znalost základní terminologie týkající se přepravního řádu pro veřejnou nákladní dopravu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci železniční přepravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravní dokumentace železniční přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro odjezd vlaku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vykonávání komerčních i přepravních prohlídek vozů nákladních vlaků a kontrola průvodních listin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykonat komerční a přepravní prohlídku vozů nákladního vlaku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup kontroly průvodních listin zásilek Praktické předvedení
c Objasnit odstraňování přepravních překážek Ústní ověření
d Vysvětlit odstraňování komerčních závad Ústní ověření
e Vést evidenci železničních vozů (objednávky a odříkání železničních vozů; obsluha informačních programů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování podkladů průvodních listin v železniční přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady sestavy relace vlaků nákladní přepravy Ústní ověření
b Popsat a zpracovat přepravní výkony (přistavení vozů, nakládka, vykládka, deponace atd.) Ústní ověření
c Vyhotovit průvodní listiny pro nákladní přepravu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava nebezpečných věcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů přepravy nebezpečných věcí Ústní ověření
b Vysvětlit a předvést způsoby označování nebezpečných věcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy při hlášení mimořádných událostí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2856&kod_sm1=14).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti provozování drážní dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.