Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Specialista maloobchodu , Manažer prodeje
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat organizační strukturu řízení obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady efektivního řízení obchodně provozní jednotky Ústní ověření
c Uvést základní pravidla komunikace Ústní ověření
d Uvést pravidla nákupu a prodeje Ústní ověření
e Uvést zásady práce s lidmi Ústní ověření
f Popsat metody motivace Ústní ověření
g Předvést postup při řešení neobvyklých situací (krádeže, požár apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
h Obsluhovat a zacházet s technickým vybavením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
i Orientovat se v možném vybavení informačně-komunikačními technologiemi na pracovišti (druhy) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Propočítat hodnoty celého dodacího listu a jeho kontrola na soupisku dodacích listů a řešit případné rozdíly v ceně Praktické předvedení a ústní ověření
c Přecenit zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu denní tržby Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést odvod tržby, popsat a vysvětlit princip vedení evidence trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat finanční uzávěrku pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat výčetku hotovosti (bankovek a jiných cenin) na předepsaném tiskopise Praktické předvedení a ústní ověření
h Uzavřít pokladnu včetně tisku dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení evidence o pohybu zboží na prodejně Ústní ověření
b Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Ústní ověření
c Orientovat se v nabídkách na zboží od dodavatelů (s využitím katalogů a nabídkových listů) Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit podklady pro objednávku zboží, komunikovat s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit objednávku na zboží, jednat s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou zahraniční měnu Písemné a ústní ověření
b Manipulovat správně se zahraniční měnou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci např. záruční list, paragon, aj. Písemné a ústní ověření
b Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést inventrizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku zboží od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyskladnit zboží zákazníkovi dle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést základní evidenci ve skladu, vyplňovat příslušné tiskopisy písemnou a elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení
f Evidovat objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
g Pracovat se softwarovým vybavením pro zajištění objednávek Praktické předvedení a ústní ověření
h Zorganizovat dodání zboží zákazníkovi ze skladu Praktické předvedení
i Balit zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu nebo dle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsob platby na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
d Evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zboží pro aranžování Praktické předvedení
b Připravit a upravit prostor pro aranžování Praktické předvedení a ústní ověření
c Aranžovat zboží v prodejně a výkladní skříni Praktické předvedení a ústní ověření
d Manipulovat s aranžérským nářadím a pomůckami Praktické předvedení
e Zhotovit cenovky, popisky a grafické informace ke zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
e Popsat manipulaci se zásobami dle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
f Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
g Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží na provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát a vést povinnou administrativu v obchodně provozní jednotce Ústní ověření
b Vyplňovat základní formuláře (úraz na pracovišti, požární evidence, HACCP, evidence docházky, bezpečnost práce, evidence tržeb aj.) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvážit, změřit, označit zboží cenovkou Praktické předvedení
b Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem, nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení
c Vysvětlit účel kritických bodů, např. systému HACCP Ústní ověření
d Připravit zboží k nabídce a prodeji, u potravinářského zboží dodržovat předpisy spojené s manipulací s tímto sortimentem zboží a s dodržováním zásad hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
e Vystavit nabízené zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
b Popsat a řešit různé situace při reklamaci zboží Ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
d Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
e Předvést a popsat komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
g Komunikovat se zákazníky v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení
h Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení
i Předvést a popsat profesionální jednání s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě v elektronické nebo tištěné podobě Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
c Prokázat znalost BOZP a PO, kontroly a opatření kritických bodů (např. HACCP) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102637&kod_sm1=17)

Zdravotní způsobilost musí být doložena platným zdravotním průkazem.

 

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

Termín zkoušky na pozici "manažer prodeje" stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem.

Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické i praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky).

Uchazeč musí prokázat znalosti psychologie jak při jednání s kontrolními a nadřízeným orgány, tak i se zákazníky a řízenými zaměstnaci. Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči firemní podklady, které jsou součástí materiálních a technických předpokladů.

 

Komunikace se zákazníkem v cizím jazyce (úroveň A2)

Uchazeč s 2týdenním předstihem před zkouškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost. Je-li uchazeč držitelem platného certifikátu alespoň pro úroveň A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, je možné toto kritérium považovat za splněné.

 

Prokázat schopnost ústně komunikovat se zákazníkem v cizím jazyce na základní úrovni

- Bude prakticky ověřena ústně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby.

- Ústní ověření by mělo trvat maximálně 10 minut.

Je-li uchazeč držitelem platného certifikátu alespoň pro úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, je možné toto kritérium považovat za splněné.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Coop Jednota

Coop Škola hotelnictví a gastronomie

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČSOB

Svaz obchodu a cestovního ruchu