Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář
Platnost standardu: Od 7.10.2009 do 10.2.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
b Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
c Zhotovit jednoduchý technický náčrt Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy norem a technické dokumentace, vysvětlit její důležitost pro provádění plovoucích podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
b Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
c Pracovat s dokumentací plovoucích podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Vyhledat zadané informace
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
c Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry Písemně s odůvodněním
b Zkontrolovat podklad Praktické předvedení s odůvodněním
c Zvolit vhodný typ měřícího zařízení Praktické předvedení s odůvodněním
d Zvolit a provést nutné zkoušky podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost) Praktické předvedení s odůvodněním
e Interpretovat výsledky měření Slovně s odůvodněním
f Provést vhodnou úpravu podkladu pro položení plovoucí lamelové podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
g Zpracovat předávací protokol Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním nebo slovně s vysvětlením
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním nebo slovně s vysvětlením
c Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s odůvodněním nebo slovně s vysvětlením
d Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím Slovně s vysvětlením
e Vysvětlit zásady požární ochrany (PO) Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení podkladu z velkoplošných desek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zhotovení podkladu z velkoplošných desek (OSB, sádrovláknitých, cementových) Slovně s odůvodněním
b Zhotovit podklad z vybraných velkoplošných desek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posouzení kvality materiálů a příslušenství dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele Písemně
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu (nášlapné vrstvy) Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování plovoucích podlah před pokládkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení
b Stanovit plochy měřením nebo čtením výkresu s výpočtem Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
c Zaměřit navazující stavební konstrukce Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
d Zaměřit výšku čisté podlahy Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
e Rozvrhnout podlahu Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
b Vypočítat spotřebu potřebného materiálu Praktické provedení s písemným výpočtem
c Provést ocenění materiálu Praktické provedení s písemným výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění plovoucích lamelových podlah včetně konečných úprav povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Položit zvukově izolační podložku Praktické předvedení s vysvětlením
b Položit lamelovou krytinu lepenou v drážce na připravený podklad Praktické předvedení s vysvětlením
c Položit lamelovou krytinu se zámkovým spojem na připravený podklad Praktické předvedení s vysvětlením
d Položit lamelovou podlahu s vloženými díly (vzory) Praktické předvedení s vysvětlením
e Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
g Vysvětlit požadavky na kročejovou neprůzvučnost Slovně nebo písemně s vysvětlením
h Zpracovat předávací protokol Slovně nebo písemně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria, d) stačí slovně s vysvětlením.
3

Opravy, údržba a ošetřování plovoucích podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav stávající podlahy Praktické předvedení s výkladem
b Rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s výkladem
c Navrhnout vhodný způsob sanace podlahy Praktické předvedení s výkladem
d Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování nové podlahy Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat stroje a zařízení pro úpravu podkladu zadané plovoucí podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat stroje a zařízení pro provedení zadané plovoucí podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
c Používat stroje a zařízení pro provedení dokončovacích prací plovoucí podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
d Předvést a popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
e Vysvětlit předpisy BOZP a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

proces (např. pracovní postup)

výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky. Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího, tak provádějícího pracovníka.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci osoby zodpovědné za realizace podlahářských zakázek (např. technik firmy, majitel firmy se zaměstnanci atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Středoškolské vzdělání se stavebním zaměřením s praxí v délce minimálně 3 roky ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských zakázek (např. učitele prakticky zaměřených odborných předmětů, stavbyvedoucí atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením s praxí v délce minimálně 2 roky ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských zakázek, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Akreditovaná zkušebna

– Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály a mechanizmy na přípravu podkladu a pokládku podlahovin, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů (včetně výměny vzduchu )

– Minimální vybavení pro přípravu podkladu: jednokotoučová bruska (různé unášeče: kámen, brusný papír, plech s diamantem), vysavač, míchadlo a nádoby na míchání, přístroje na měření vlhkosti (CM, orientační elektronické a další metody), další elektrické nářadí na úpravu podkladu (bourací kladivo, drážkovačka atd.)

– Minimální vybavení pro pokládku plovoucích podlah: kotoučová pila, přímočará pila, pokosová pila, stahováky

– Pracoviště vybavené příslušnými zkušebními a měřícími přístroji (měření relativní vlhkosti, teploměr)

– Dokumentace související s hodnocenými činnostmi

– Pomocný personál

 

Uchazeč

– Osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv a obuv a další)

– Drobné ruční nářadí a pracovní pomůcky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení umožňující srovnání s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě hodnotícího standardu se dále podílely:

Cech podlahářů ČR