Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Hrázný a jezný
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah zákona o vodách a uvést související předpisy v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, nádrž, přehrada, včetně navazujících objektů a zařízení, doprovodná zeleň, břehové porosty) Ústní ověření
c Číst projektovou dokumentaci (stavební, dopravní, vodohospodářskou) Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozlišit dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit obsah zákona o odpadech a uvést související předpisy v platném znění Ústní ověření
f Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel manipulačního řádu Ústní ověření
b Vysvětlit obsah a účel provozního řádu Ústní ověření
c Popsat rozsah činnosti na vodních dílech a jejich periodicitu Ústní ověření
d Popsat rozsah údržby podle plánu cyklické údržby Ústní ověření
e Provést kontrolu provozu, obsluhy i údržby vodního díla dle provozního řádu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření množství vody (průtoky, průsaky, objem nádrže, zásoby vody ve sněhu, úroveň hladiny vody v sondách) Ústní ověření
b Provést odečet stavu vody na vodočetné lati Praktické předvedení
c Popsat veličiny a metody kontroly jakosti vody podle platných hygienických předpisů Ústní ověření
d Provést vizuální a čichovou kontrolu čistoty vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy ochranných pásem a jejich vymezení Ústní ověření
b Vysvětlit zásady hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
c Vysvětlit nepovolené činnosti v ochranných pásmech vodárenských děl Ústní ověření
d Vysvětlit pravomoci a postupy vodohospodářů při kontrolách hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
e Zkontrolovat vytyčení ochranných pásem na všech přístupech a zkontrolovat technické vymezení ochranných pásem I. stupně (oplocení a zamezení přístupu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a popsat typy břehových opevnění (historické a současné) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit náročnost a vhodnost jednotlivých typů břehového opevnění vzhledem k údržbě (stavební, vegetační, kombinované) Ústní ověření
c Posoudit stav břehového porostu a případné nebezpečí při pádu stromu s následným vznikem zátarasu a vzhledem k možným škodám na okolním majetku, stanovit priority odstranění ohrožených stromů Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit stupně nebezpečí jednotlivých poruch opevnění, stavu břehových porostů a míru omezení průtočnosti koryta (intravilán, extravilán) Praktické předvedení a ústní ověření
e Objasnit, co je předmětem povolení k nakládání s vodami, vysvětlit problematiku černých odběrů Ústní ověření
f Vysvětlit provádění pravidelných a mimořádných pochůzek pro zjištění stavu porostů a opevnění, včetně zápisu o provedení kontroly Ústní ověření
g Provést kontrolu vodorysu nádrže či zdrže, včetně úseků bez břehového opevnění, provést zjištění abrazivních jevů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hydrologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
b Popsat druhy meteorologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
c Popsat četnost měření a předávání údajů Ústní ověření
d Provést kontrolu funkčnosti měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit hydrologické a meteorologické údaje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postup při zaměřování profilů koryta vodního toku Ústní ověření
g Zaměřit profil koryta podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Zapsat a vyhodnotit naměřené hodnoty, popsat způsoby jejich evidování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel programu technicko-bezpečnostního dohledu Ústní ověření
b Popsat základní sledované veličiny a jejich měření na vodních dílech a jejich četnost Ústní ověření
c Vysvětlit způsob záznamu výsledků měření a předání hlavnímu pracovníku technicko-bezpečnostního dohledu organizace Ústní ověření
d Provést základní vyhodnocení změřených veličin na základě vzorového příkladu Praktické předvedení
e Provést záznam výsledků měření podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy dokumentací vodních děl (provozní deník, záznamy dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Ústní ověření
b Popsat rozsah záznamů v závislosti na provozních poměrech Ústní ověření
c Provést vzorový zápis do jednotlivých typů dokumentace vodního díla (provozní deník, záznamy podle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění čištění koryt a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a zdůvodnit pracovní postup a nasazení mechanizace pro pročištění vodního díla nebo vodního toku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty, objasnit pojmy skládka a meziskládka Ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha drobné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu motorové pily, větších mechanizmů pro sekání trávy a malotraktoru Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze drobné mechanizace Ústní ověření
c Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
d Předvést obsluhu křovinořezu, sekačky a motorové pily Praktické předvedení
e Vysvětlit nutnost prokazatelného periodického proškolení obsluhy motorové pily, křovinořezu a elektrického nářadí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologická zařízení na vodních dílech a vodních tocích Ústní ověření
b Popsat rozsah oprav prováděných vlastními silami Ústní ověření
c Vysvětlit kontrolní činnost při opravě cizím zhotovitelem Ústní ověření
d Objasnit údržbu technologie podle plánu cyklické údržby předloženého vodního díla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v obsluze malých vodních elektráren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části vodní elektrárny a jejich funkčnost Ústní ověření
b Vysvětlit zásady dodržování ustanovení manipulačních a provozních řádů a povolení k nakládání s vodami Ústní ověření
c Vysvětlit využití energetického potenciálu při zachování stanoveného minimálního průtoku ve vodním toku, včetně zachování funkce rybího přechodu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi v oblasti předpovodňové prevence (povodňové plány, povodňové komise) Ústní ověření
b Popsat úkony prováděné při předpovodňových prohlídkách vodních toků a děl a záplavového území Ústní ověření
c Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích a vodních dílech a v záplavovém území Ústní ověření
d Navrhnout obsah předpovodňové prevence na předložené mapě s krátkým úsekem toku a s přilehlým územím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence před suchem a opatření v době sucha

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi a subjekty hospodařícími v povodí s ohledem na nebezpečí sucha Ústní ověření
b Popsat úkony prováděné při prohlídkách vodních toků, děl a oblasti dílčího povodí s ohledem na nebezpečí sucha Ústní ověření
c Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích všech řádů a vodních dílech na nich vybudovaných s ohledem na nebezpečí sucha Ústní ověření
d Navrhnout opatření v době sucha na předložené mapě s krátkým úsekem toku a s přilehlým územím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků v extravilánu a zastavěném území (na předložené mapě s krátkým úsekem toku a s přilehlým územím) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření, omezeních apod. na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit potřebné informace hydrologické a meteorologické a o erozní ohroženosti pozemku a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a celém povodí (povodeň, zvláštní povodeň, ledochod, sucho, havárie) Ústní ověření
b Navrhnout řešení vzorové mimořádné události na vodním toku nebo díle Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady BOZP při vzniku mimořádných událostí (identifikace a minimalizace rizik, zakázané činnosti, zásady komunikace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/hrazny-a-jezny).

Uchazeč si donese vlastní OOOP: pracovní oblek, rukavice, pracovní obuv, ochranu hlavy a sluchu a zraku, pro práci s motorovou pilou přilbu s ochranou sluchu a zraku, antivibrační rukavice, neprořeznou obuv a oblek s neprořeznými částmi.

Uchazeč bude seznámen s návody a obsluhou drobné mechanizace a zařízení souvisejících se zkouškou.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy. Ústní ověření kompetencí Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci, Prevence před povodněmi, Prevence před suchem a opatření v době sucha, Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav, Orientace v obsluze malých vodních elektráren a Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích bude provedeno samostatně jako teoretická část. Tato část může být odzkoušena v učebně nebo jiné místnosti k tomu určené.

 

Současně lze provádět hodnocení kompetencí Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami, Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů a Zajištění čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení, kdy uchazeč předvede schopnost provádět manuální činnosti související s údržbou vodního díla nebo vodního toku. Během těchto činností bude provedeno jejich ústní ověření podle hodnoticích kritérií.

 

Další celek tvoří kompetence Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích, Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů, Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení, Provoz, obsluha a údržba vodních děl podle manipulačního a provozního řádu a Měření a pozorování podle programu technicko-bezpečnostního dohledu, v nichž uchazeč prokáže svoji schopnost provádět hydrologická měření, získávat základní hydrologická data a jejich vyhodnocení a schopnost vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a jejich obsluhu podle provozního a manipulačního řádu. Současně své znalosti prokáže splněním hodnoticích kritérií s ústním ověřením.

 

V kompetenci Řízení a obsluha drobné mechanizace uchazeč prakticky prokáže svoji schopnost práce s určenou mechanizací a ústním ověřením potvrdí znalosti z oblasti bezpečnosti práce při práci s drobnou mechanizací a uvede potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Mezi další požadavky na uchazeče patří dovednost práce s výpočetní technikou: práce v textovém editoru a tabulkovém procesoru, práce s internetem, vyhledávání dat na internetu.

 

Vzhledem k provádění praktické části zkoušky přímo na úseku vodního toku a potřebě provést praktické ověření práce s drobnou mechanizací (sekačka, křovinořez, motorová pila) je vhodná doba pro vykonání zkoušky období březen - listopad, kdy by mělo být možné provést veškeré požadované praktické úkony. Zkouška nemůže být provedena během povodní, extrémního sucha nebo mrazů.

Zkouška proběhne na vodním díle, které zvolí autorizovaná osoba provádějící zkoušku.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce vždy tři modelová zadání, z nichž vždy jedno vybere podle situace. Na nich odzkouší vybraná hodnoticí kritéria u níže uvedených kompetencí:

  • Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů – e) AOs připraví varianty měření hydrologických a meteorologických údajů, g) AOs připraví varianty pro zaměření profilu vodního koryta

  • Měření a pozorování podle programu technicko-bezpečnostního dohledu – d) AOs připraví varianty pro záznam výsledků měření, e) AOs připraví varianty naměřených veličin a vzorové příklady

  • Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích – b) AOs připraví varianty mimořádných událostí na vodním toku nebo díle

  • Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství – b) AOs připraví varianty pro využití veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

Povodí Labe, státní podnik

P O P R spol. s r. o.