Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér
Platnost standardu: Od 13.2.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navázání kontaktu s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž) Ústní ověření a praktické předvedení
b Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty Ústní ověření
c Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Ústní ověření
d Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) Praktické předvedení
b Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) Praktické předvedení
c Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) Praktické předvedení
d Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit kartu klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o možných reakcích na masáž Ústní ověření
b Informovat klienta o významu masáže Ústní ověření
c Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže Praktické předvedení
d Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže Praktické předvedení a ústní ověření
f Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
g Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit masážní přípravky podle charakteru Ústní ověření
b Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití Ústní ověření
c Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Ústní ověření a praktické předvedení
d Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Ústní ověření a praktické předvedení
e Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Ústní ověření a praktické předvedení
f Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
b Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení
b Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu Ústní ověření
c Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
d Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) Písemné a ústní ověření
e Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) Písemné ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101569&kod_sm1=20). (Účastník zkoušky nesmí v době zkoušky trpět infekčním a jiným nakažlivým onemocněním - dokládá se čestným prohlášením uchazeče.)

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky. Případně ho informuje o tom, jaké věci si má přinést (oblečení, ručníky, přezůvky…)

Zkouška ověřuje schopnost uchazeče jednat s klientem, zhodnotit jeho současný zdravotní stav, zvolit a provést individuální způsob masáže v souladu s aktuálními potřebami a požadavky klienta.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání sportovní a rekondiční masér + střední vzdělání s maturitní zkouškou alespoň 10 let odborné praxe v oblasti sportovních a rekondičních masáží nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti sportovních a rekondičních masáží, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru fyzioterapie, masérství a regenerace, alespoň 10 let praxe v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání v oboru tělesné výchovy a rehabilitace nebo v oblasti fyzioterapie nebo oblasti masérství a regenerace, alespoň 8 let praxe v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu schválenou příslušnými úřady splňující materiální a technické vybavení k provozování masérské rekondiční a regenerační služby nebo provozování zdravotnického zařízení.

Minimální materiální a technické vybavení:

- místnost o rozloze minimálně 24 m2, ve které je možné sezení 2 zkoušejících a proti nim minimálně 1 místo pro uchazeče, který má k dispozici prostor pro psaní a počítač nebo notebook s připojením k internetu

- umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou

- osvětlení, větrání a teplota v místnosti dle platných hygienických norem

- polohovatelný masérský stůl

- masážní prostředky (přiměřený výběr masážních emulzí a olejů)

- odpovídající čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

- šatna a hygienické zázemí

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

REFIT SH s.r.o. – nestátní zdravotnické zařízení – školící zařízení pro maséry

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - VOŠ, spol. s.r.o.

Česká asociace wellness