Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér pro sportovní a rekondiční masáž
Platnost standardu: Od 30.6.2009 do 1.2.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Jednání s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Minimalizovat tenzi při sociálním kontaktu Praktické předvedení
b Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Praktické předvedení
c Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Praktické předvedení
d Využívat vhodně prostředky komunikace s klientem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit zdravotní stav klienta pohovorem Praktické předvedení
b Vyhodnotit pohovor s klientem a rozhodnout o provádění masáží a volbě nejvhodnějšího druhu masáže Slovní vysvětlení
c Orientačně zjistit aktuální stav klienta pohledem Praktické předvedení a slovní vysvětlení
d Zjistit aktuální stav pohmatem na části těla klienta (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost, …) Praktické předvedení a slovní vysvětlení
e Vysvětlit indikace a kontraindikace Slovní vysvětlení
f Zvážit možnost předehřátí klienta a volit optimální způsob (sprcha, solux, rašelina, …) Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání ručních masáží celého těla – klasická masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit klienta do správné pozice na masáž Praktické předvedení
b Zajistit optimální podmínky masáže (vhodná teplota místnosti, využití přikrývek, volba vhodného masážního prostředku, …) Slovní vysvětlení
c Stanovit skladbu hmatů a intenzitu prováděné masáže podle aktuálního stavu klienta Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Provést klasickou masáž zad Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Provést klasickou masáž šíje Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Provést klasickou masáž hrudníku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Provést klasickou masáž horních končetin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
h Provést klasickou masáž břicha Praktické předvedení se slovním vysvětlením
i Provést klasickou masáž dolních končetin zezadu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
j Provést klasickou masáž dolních končetin zepředu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
k Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
l Doporučit interval masáží Slovní vysvětlení
m Informovat klienta o možných reakcích na masáž Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit přípravky podle charakteru Slovní vysvětlení
b Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
c Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
d Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
e Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz Slovně nad nabídkovým materiálem s obhajobou zvoleného výběru
b Objednat přípravky a pomůcky s ohledem na jejich optimální využití Písemně
c Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje Praktické předvedení + písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Skladovat masérské přípravky, pomůcky a přístroje podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Praktické předvedení a slovní vysvětlení
b Dodržovat způsoby bezpečné likvidace přípravků po skončení jejich životnosti Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Praktické předvedení
b Vysvětlit na příkladech význam kritických bodů a jejich dodržování v praxi Slovně s výkladem
c Vytvořit provozní řád Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být spojeno s činnostmi, které bude uchazeč vykonávat. Samotná zkouška by se neměla zaměřit pouze na mechanické provádění masáží, ale měla by komplexně obsáhnout i související činnosti z oblastí regenerace a zdravého životního stylu.

Uchazeč by měl nejen masáž samostatně a správně provést, ale měl by být schopný s klientem odpovídajícím způsobem komunikovat a v případě zjištění problémů nabídnout i další způsoby řešení vzniklých problémů (cvičení proti bolestem zad, úprava jídelníčku a výběr správné sportovní aktivity při nadváze...).

Uchazeč také musí být schopný masáž v případě kontraindikací buď vůbec neprovádět, nebo upravit podle zjištění a také doporučit návštěvu lékaře.

Zkoušející by měl případně do masáže vstupovat s otázkami a doplněními tak, aby uchazeč dokázal, že masáž ovládá zcela bez problémů a je schopný v případě zájmu a potřeby komunikovat s klientem.

Veškeré úkony musí být prováděny podle zásad bezpečnosti práce a hygienických požadavků a předpisů.

Hodnocení provedených úkonů by mělo být nejen na základě správného postupu (správné pořadí masérských hmatů), ale i na základě vlastního provedení masáže (správná intenzita prováděných hmatů) a také na základě schopnosti komunikace s klientem a případné improvizace podle zjištěných skutečností (např. klient si stěžuje na větší bolesti v oblasti beder).

Na tvorbě standardu se podíleli

Standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž jsou zastoupeny:

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o.s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Společenstvo drobného podnikání

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Asociace pracovníků v regeneraci