Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Strážný
Platnost standardu: Od 24.1.2013 do 21.4.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad ochrany a ostrahy majetku a osob Písemné ověření - test
b Prokázat znalost ustanovení příslušných zákonů, nařízení a vyhlášek, které vymezují pravomoci, odpovědnost a způsob činnosti při ostraze a ochraně majetku a osob Písemné ověření - test
c Prokázat znalost zásad bezpečnosti, požární ochrany, ochrany života a zdraví osob a ochrany životního prostředí, předcházení vzniku požáru a technickým a ekologickým haváriím a zásad činnosti při úrazu Písemné ověření - test
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Obsluhování technických bezpečnostních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecných zásad konstrukce, použití a obsluhy technických bezpečnostních systémů při jejich nasazení k ostraze majetku a osob Písemné ověření - test
b Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování technickými bezpečnostními systémy Písemné ověření - test
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ostraze a ochraně majetku a osob podle platných ustanovení příslušných zákonů Písemné ověření - test
b Prokázat znalost zásad součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle ustanovení příslušných zákonů, znát telefonní čísla tísňového volání Písemné ověření - test
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek Písemné ověření - test
b Orientovat se v občanském právu zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu Písemné ověření - test
c Prokázat znalost základních ustanovení pracovního práva, zejména povinností zaměstnance a ustanovení, která se výkonu bezpečnostní činnosti bezprostředně týkají Písemné ověření - test
d Prokázat znalost ustanovení trestního zákona, zákona o přestupcích a trestního řádu v rozsahu, který se bezprostředně týká výkonu činností a jejich aplikace do výkonu činnosti, zejména posouzení trestného činu a přestupku, právo na nutnou obranu, činnost v krajní nouzi, možnost omezení osobní svobody, povinnost ochrany stop a důkazů Písemné ověření - test
e Orientovat se v právních ustanoveních, která vymezují právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání Písemné ověření - test
f Prokázat znalost ustanovení živnostenského zákona o podmínkách provozování a výkonu činnosti ostraha majetku a osob Písemné ověření - test
g Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování při výkonu činnosti Písemné ověření - test
h Prokázat znalost obecných zásad ochrany obchodního tajemství a ochrany utajovaných informací Písemné ověření - test
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat oprávněnost vstupu osoby, odbavit návštěvu, vysvětlit pravidla a postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat oprávněnost vjezdu/výjezdu vozidla a vývozu věcí z objektu, vysvětlit pravidla a postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pravidla postupu proti cizí či nežádoucí osobě zjištěné na volném prostranství (ve střeženém objektu) a taktiku činnosti Ústní ověření
d Provést kontrolu oprávněnosti odnášení/přinesení věcí, zdůvodnit oprávnění a zásady pro kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Kontrolní činnost ve střežených objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné povinnosti a pravidla chování strážného na obchůzce, popsat hlavní taktické zásady Ústní ověření
b Vyjmenovat preventivně kontrolní opatření a činnosti strážného při kontrole objektu Ústní ověření
c Popsat a předvést taktiku činnosti při kontrole narušeného objektu (místnosti) Praktické předvedení a ústní ověření
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzvat narušitele klidu, pořádku a důstojného průběhu akce k dodržování stanovených zásad, vyjmenovat taktické zásady činnosti Ústní ověření
b Provést kontrolu, zda návštěvník veřejné akce nevnáší do střeženého areálu zakázané věci, popsat oprávnění a zásady pro kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaujmout pozici k ostraze doprovázené osoby na veřejném prostranství, popsat a zdůvodnit taktiku činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a zdůvodnit taktiku činnosti při doprovodu osoby převážející finanční hotovost Ústní ověření
e Popsat povinnosti, oprávnění a zdůvodnit taktiku činnosti při nálezu zbraně, výbušniny či jiné zdraví a životy ohrožující věci v objektu nebo při ostraze veřejné akce konané podle pokynů pořadatele Ústní ověření
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou taktiku činnosti pro zadanou situaci (např. obecné narušení objektu cizí osobou, požár, havárie elektrického proudu, havárie vody, nadměrný únik škodlivých látek, technických plynů) a zdůvodnit její výběr, přivolat příslušnou odbornou pomoc a aplikovat znalost zákonných norem do spolupráce se složkami IZS Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pravidla a zvolit vhodnou taktiku činnosti bezpečnostního zásahu, který vede k dočasnému omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu Ústní ověření
c Popsat pravidla a zvolit vhodnou taktiku činnosti bezpečnostního zásahu v místech, kde byl spáchán trestní čin Praktické předvedení a ústní ověření
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Používání věcných bezpečnostních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla, vysvětlit postup použití zadaného věcného prostředku a předvést v modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obecné zásady služební komunikace při použití spojovacích prostředků Ústní ověření
c Popsat obecná pravidla pro použití a obsluhování mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů Ústní ověření
d Zvolit vhodné zařízení pro získání vizuální informace o určité části objektu, zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit vhodné zařízení pro získání informace o fyzickém narušení zastřeženého prostoru, zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit vhodné zařízení pro získání informace o zahoření v zastřeženém prostoru, zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní údaje, které musí služební záznam o události obsahovat, zaznamenat zadanou událost Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit význam vedení dokumentace o ostraze a kontrolách Ústní ověření
Kritéria jsou ověřována v souladu s postupem uvedeným v pokynech pro realizaci zkoušky.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Povinností předsedy zkušební komise je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení anebo ústní ověření se prověřuje formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek. Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob; Obsluhování technických bezpečnostních systémů, Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence: Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách; Kontrolní činnost ve střežených objektech; Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích. Skupina B ověřuje kompetence: Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob. Kompetence Používání věcných bezpečnostních prostředků, Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti jsou ověřovány při řešení všech typových situací.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány na datovém nosiči po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

IBA, s. r. o.

GROUP BBS, s. r. o.

POBEST, s. r. o.

Asociace Grémium alarm, o. s.

Státní tiskárna cenin, státní podnik