Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv koncipient
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.5.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů Písemné a ústní ověření
b Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku Písemné a ústní ověření
c Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a zákoně o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
d Prokázat základní znalost zákona o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
b Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech Praktické předvedení a písemné ústní ověření
c Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Písemné a ústní ověření
d Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
d Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
e Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu Písemné a ústní ověření
b Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. Písemné a ústní ověření nebo praktické předvedení
c Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Písemné a ústní ověření
d Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu Praktické předvedení a písemné ověření
e Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
b Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Praktické předvedení a písemné a ústní ověření
d Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

 

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není vyžadována.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

 

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu.

 

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

 

Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a připravenost k jejich praktickému naplňování; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.). Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

 

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a připravenost k jejich praktickému naplňování činnosti. Skupina B ověřuje zejména odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.).

 

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

Česká komora detektivních služeb

Evropský klub bezpečnostních služeb