Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Detašér čistírny a prádelny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozeznat výrobky z inteligentních (funkčních) textilií a výrobky sendvičové konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace základních textilních materiálů a jejich vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken (bavlna, len, ramie, vlna, přírodní hedvábí), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní zkoušky na určení chemických vláken (viskózové vlákno a stříž, měďnaté vlákno, acetát – vlákno a stříž, triacetát – vlákno a stříž, polynosické vlákno), tj. provést zkoušku na určení druhu – rozpoznat podle vzhledu, provést zkoušky účinků tepla, kyselin, zásad, bělicích prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit princip základních zkoušek na určení vláken ze syntetických polymerů (polyamidy, polyestery, polyakrylonitril, polyvinylchlorid, polyvinylalkohol, polypropylen, polyuretan, spandex a jiná elastomerová vlákna) a uvést základní rozdíly v jejich ošetřování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha základního přístrojového a nástrojového vybavení detašovacího pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít detašovací stůl (box) Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít základní detašovací pomůcky a vysvětlit rozdíl mezi předdetašovacím boxem a detašovacím prknem Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít kombinovanou detašovací pistoli Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít a regulovat vzduchovou pistoli Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít a regulovat parní pistoli Praktické předvedení a ústní ověření
f Roztřídit základní detašovací chemikálie podle způsobu použití na různé skvrny Praktické předvedení a ústní ověření
g Roztřídit polyfunkční detašovací chemikálie podle způsobu použití na různé skvrny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detašování textilií různými způsoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup a použít mechanickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup a použít rozpouštědlovou a emulgační detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit postup a použít chemickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit postup a použít enzymatickou detaš pro vyčištění skvrny na textilii Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání postupů předkartáčování, předdetaše a detaše

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předkartáčování na oděvní součásti a identifikovat materiály, u kterých se předkartáčování nesmí provádět Praktické předvedení
b Připravit mísením a ředěním vhodný chemický roztok pro předkartáčování Praktické předvedení
c Provést předdetaš na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
d Provést detaš na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení
e Provést tzv. „malou detaš“ na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést tzv. „velkou detaš“ na oděvní součásti a skvrně a zvolit vhodný detašovací prostředek a technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat základní druhy nečistot a skvrn, stanovit nečistoty polární a nepolární Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést detašování znečištění se slabou vazbou k výrobku v důsledku krátkodobého užívání Praktické předvedení
i Provést detašování znečištění se silnou vazbou k výrobku v důsledku dlouhodobého užívání Praktické předvedení
j Použít polární a nepolární rozpouštědlo pro různé druhy skvrn Praktické předvedení
k Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru za sucha na zvolené oděvní součásti Praktické předvedení
l Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru za mokra na oděvní součásti Praktické předvedení
m Provést orientační zkoušku stálobarevnosti v otěru organickými rozpouštědly na oděvní součásti Praktické předvedení
n Provést orientační zkoušku změny rozměrů po praní a sušení, např. na acetátovém žoržetu Praktické předvedení
o Provést redukční bělení textilního materiálu Praktické předvedení
p Provést oxidační bělení textilního materiálu Praktické předvedení
q Vysvětlit princip antichlorace textilního materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium hodnocení q) a 7 kritérií z kritérií hodnocení a) až p).
3

Retušování textilních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit podmínky a technologický postup pro retuš textilních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Volit běžné prostředky pro retuš podle druhu textilních materiálů Praktické předvedení
c Provést retuš na textilním materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detašování choulostivých materiálů a inteligentních textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést detaš vlněné tkaniny se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést detaš přírodního hedvábí, regenerované celulózy a vlněné tkaniny se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést detaš mastné skvrny na péřovém výrobku s rubovým zátěrem a hydrofobní úpravou se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení pro péřové výrobky a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést detaš pánského saka s frontální fixací se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit vhodný technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést detaš zátěrového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést detaš sendvičového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést detaš membránového materiálu se zvolením chemických detašovacích roztoků a přístrojového vybavení a zvolit technologický postup následného ošetření výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů, např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod. Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=100886).

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči seznam strojového vybavení v konkrétním provozu nebo mu umožní navštívit provoz k seznámení se strojovým vybavením v předstihu 1 měsíc před zkouškou.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při praktickém předvedení a ústním ověření uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků uchazeč dle kritéria hodnocení a) určí minimálně na jednom vzorku od každého druhu materiálu tyto materiály: bavlnu, vlnu, len, hedvábí, polyester, viskózu, acetát, polyamid, polyester, polyuretan; dle kritéria hodnocení b) rozpozná uchazeč tyto druhy textilií: tkaninu, pleteninu, netkanou textilii; dle kritéria hodnocení c) uchazeč začlení minimálně 3 výrobky podle druhového sortimentu prádla a oděvů, dle kritéria hodnocení d) minimálně 3 výrobky podle velikostního sortimentu prádla a oděvů, a dle kritéria hodnocení e) minimálně 1 výrobek z inteligentních textilií a 1 výrobek sendvičové konstrukce.

 

Při ověřování odborné kompetence Identifikace základních textilních materiálů a jejich vlastností je třeba provést zkoušky pro jeden zvolený materiál dle kritérií hodnocení a) a b).

 

Odborná kompetence Obsluha základního přístrojového a nástrojového vybavení detašovacího pracoviště se neověřuje samostatně, ale jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují v rámci plnění úkolů vyplývajících z ověřování dalších odborných kompetencí obsažených v tomto hodnoticím standardu.

 

Při ověřování odborné kompetence Používání postupů předkartáčování, předdetaše a detaše je třeba splnit kritérium q) a 7 kritérií hodnocení ze všech uvedených v položkách a) až p); uchazeč si kritéria hodnocení, resp. úkoly plynoucí z těchto kritérií hodnocení, losuje.

 

Při ověřování odborné kompetence Detašování choulostivých materiálů a inteligentních textilií zvolí zkoušející u kritéria hodnocení b) jeden druh materiálu na základě aktuálního sortimentu čištěných výrobků.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality odstranění skvrn a kvality vyprání nebo kvality vyčištění oděvů, textilních výrobků a prádla. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu oděvů a prádla, a použitých technologiích chemického a mokrého čištění. Důraz bude kladen i na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MAGNIFIC, spol. s r. o. – Praha

LEDER TEX, s. r. o. – Praha

Prádelna a čistírna Manela – Vyškov