Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kočí v lesní těžbě
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zápis a evidence v chovu koní a lesní těžbě v souladu s legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo provádí evidenci, popsat vedení evidence Písemné a ústní ověření
c Popsat identifikaci a označování koní Písemné ověření
d Provést příslušné záznamy do registru koní v hospodářství, vnést příslušné záznamy do prvotní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat CHKO (chráněné krajinné oblasti) a NP (národní parky) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
b Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a popsat rozdíly ve vývinu a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Ústní ověření
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a popsat stav ustájovacího prostředí a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické a živinové potřeby koní využívaných v lesní těžbě Písemné a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní využívanou v lesní těžbě, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Písemné a ústní ověření
b Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Písemné a ústní ověření
c Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
d Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby pohybování koní ve výbězích, na pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob napájení koní na pastvě Písemné a ústní ověření
g Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady) Písemné a ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat předvádění a vodění zadaného koně Praktické předvedení
b Popsat příznaky říje u klisny Ústní ověření
c Uvést specifika ošetřování plemenných hřebců Ústní ověření
d Uvést specifika péče o hříbata a mladé koně a o jejich správný vývoj Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat jednotlivé části výstroje koně pro práci v lese a jízdu povozem Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění a ošetřování jednotlivých částí výstroje, popsat způsoby uložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat opravu, případně předvést opravu drobné závady ve výstroji koně, pomůcek a povozu při práci v lese Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik koní k potažní práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup výcviku koní k potažní práci Ústní ověření
b Postrojit tažného koně a vést na dvou opratích v rozporce Praktické předvedení
c Sepřáhnout a vést párový potah Praktické předvedení
d Předvést ukázku z výcviku koní k potažní práci Praktické předvedení
e Charakterizovat způsobilost koně pro práci v lese Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Speciální výcvik koní pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzickou vyspělost, stáří a připravenost koně pro práci v lese Ústní ověření
b Vysvětlit postup speciálního výcviku koní pro práci v lese Ústní ověření
c Předvést ukázku ze speciálního výcviku koní pro práci v lese Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit minimálně 5 ze 7 zadaných druhů lesních stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při vyklizování či soustřeďování dřeva koňským potahem (limity nasazení potahu, soustřeďovací vzdálenosti, sklon terénu, pracovní pomůcky) Ústní ověření
c Popsat speciální lesnické pomůcky pro soustřeďování dřeva koňským potahem Ústní ověření
d Popsat pracovní postupy při těžbě dřeva a dopravě dřeva z lesa a kombinace s přibližovacími mechanizačními prostředky Ústní ověření
e Popsat a předvést práce na skládce dřeva – třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat ošetření stromů odřených při vyklizování klád z porostu Ústní ověření
g Popsat pracovní režim koně při práci v lese (max. zatížení, přestávky) Písemné a ústní ověření
h Určit nejvhodnější směr a linie přibližování dřeva a umístění skládek jednotlivých sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
i Přiblížit minimálně 3 vykácené stromy (sortimenty) na vývozní či odvozní místa, předvést práci na skládce dříví, aniž by byl poškozen lesní porost, z něhož je dříví vyklizováno Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Popsat asistenci při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/koci-v-lesni-tezbe#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu kočího v lesní těžbě.

 

Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. U kritérií s písemným a ústním ověřením uchazeč nejprve zpracuje zadané úkoly písemně a následně bude zkoušející ověřovat schopnost aplikace poznatků a porozumění formou rozhovoru s uchazečem. Praktická část probíhá ve stáji a v lese - na pracovišti, kde probíhá těžba.

 

Při plnění úkolů založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Dále je také nutné přihlížet k dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Důraz je třeba klást na správnou manipulaci s koněm, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Při práci s koněm je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat (welfare) – zejména při práci v lese.

Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při demonstraci práce s koněm z časových a bezpečnostních důvodů je nutné použít zaučeného koně.

U kompetence Posuzování vlastností koní, v kritériu d) uchazeč popíše a vyhodnotí pohyb koně, který je přítomen u zkoušky a popíše postoje končetin a vady pohybu pomocí obrazové dokumentace nebo videí.

U kompetence Základní výcvik koní k potažní práci v lese, v kritériu d) a u kompetence Speciální výcvik koní pro práci v lese, v kritériu c) uchazeč předvede ukázky výcviku podle zadání autorizované osoby. Za ukázku výcviku (včetně speciálního) je považována metodická (nebo výcviková) práce s koněm k docílení konkrétního výsledku a její okomentování v průběhu provádění cviku. Je kladen důraz na klidné a smysluplné zacházení se zvířetem.

U kompetence Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů u kritéria a) uchazeč musí správně určit 5 ze 7 zadaných druhů lesních stromů. Zkoušející vybere k poznávání 7 z následujících nejčastěji se vyskytujících lesních stromů v ČR: smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní, dub letní a dub zimní, modřín opadavý, bříza bělokorá, jedle bělokorá, javor mléč, jeřáb ptačí a jasan ztepilý. Poznávání proběhne na živých stromech a předložených vzorcích dřevin (větvičky, listy, květy, šišky) nebo na fotografiích.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace svazů chovatelů koní České republiky

Svaz soukromých chovatelů koní, o. s.