Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kočí v lesní těžbě
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zápis a evidence v chovu koní a lesní těžbě v souladu s legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo provádí evidenci, popsat vedení evidence Písemné a ústní ověření
c Popsat identifikaci a označování koní Písemné ověření
d Provést příslušné záznamy do registru koní v hospodářství, vnést příslušné záznamy do prvotní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat CHKO (chráněné krajinné oblasti) a NP (národní parky) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
b Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a popsat rozdíly ve vývinu a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Ústní ověření
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a popsat stav ustájovacího prostředí a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické a živinové potřeby koní využívaných v lesní těžbě Písemné a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní využívanou v lesní těžbě, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Písemné a ústní ověření
b Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Písemné a ústní ověření
c Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
d Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby pohybování koní ve výbězích, na pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob napájení koní na pastvě Písemné a ústní ověření
g Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady) Písemné a ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat předvádění a vodění zadaného koně Praktické předvedení
b Popsat příznaky říje u klisny Ústní ověření
c Uvést specifika ošetřování plemenných hřebců Ústní ověření
d Uvést specifika péče o hříbata a mladé koně a o jejich správný vývoj Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a popsat jednotlivé části výstroje koně pro práci v lese a jízdu povozem Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění a ošetřování jednotlivých částí výstroje, popsat způsoby uložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat opravu, případně předvést opravu drobné závady ve výstroji koně, pomůcek a povozu při práci v lese Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik koní k potažní práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup výcviku koní k potažní práci Ústní ověření
b Postrojit tažného koně a vést na dvou opratích v rozporce Praktické předvedení
c Sepřáhnout a vést párový potah Praktické předvedení
d Předvést ukázku z výcviku koní k potažní práci Praktické předvedení
e Charakterizovat způsobilost koně pro práci v lese Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Speciální výcvik koní pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzickou vyspělost, stáří a připravenost koně pro práci v lese Ústní ověření
b Vysvětlit postup speciálního výcviku koní pro práci v lese Ústní ověření
c Předvést ukázku ze speciálního výcviku koní pro práci v lese Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit minimálně 5 ze 7 zadaných druhů lesních stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při vyklizování či soustřeďování dřeva koňským potahem (limity nasazení potahu, soustřeďovací vzdálenosti, sklon terénu, pracovní pomůcky) Ústní ověření
c Popsat speciální lesnické pomůcky pro soustřeďování dřeva koňským potahem Ústní ověření
d Popsat pracovní postupy při těžbě dřeva a dopravě dřeva z lesa a kombinace s přibližovacími mechanizačními prostředky Ústní ověření
e Popsat a předvést práce na skládce dřeva – třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat ošetření stromů odřených při vyklizování klád z porostu Ústní ověření
g Popsat pracovní režim koně při práci v lese (max. zatížení, přestávky) Písemné a ústní ověření
h Určit nejvhodnější směr a linie přibližování dřeva a umístění skládek jednotlivých sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
i Přiblížit minimálně 3 vykácené stromy (sortimenty) na vývozní či odvozní místa, předvést práci na skládce dříví, aniž by byl poškozen lesní porost, z něhož je dříví vyklizováno Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Popsat asistenci při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/koci-v-lesni-tezbe#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu kočího v lesní těžbě.

 

Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. U kritérií s písemným a ústním ověřením uchazeč nejprve zpracuje zadané úkoly písemně a následně bude zkoušející ověřovat schopnost aplikace poznatků a porozumění formou rozhovoru s uchazečem. Praktická část probíhá ve stáji a v lese - na pracovišti, kde probíhá těžba.

 

Při plnění úkolů založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Dále je také nutné přihlížet k dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Důraz je třeba klást na správnou manipulaci s koněm, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Při práci s koněm je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat (welfare) – zejména při práci v lese.

Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při demonstraci práce s koněm z časových a bezpečnostních důvodů je nutné použít zaučeného koně.

U kompetence Posuzování vlastností koní, v kritériu d) uchazeč popíše a vyhodnotí pohyb koně, který je přítomen u zkoušky a popíše postoje končetin a vady pohybu pomocí obrazové dokumentace nebo videí.

U kompetence Základní výcvik koní k potažní práci v lese, v kritériu d) a u kompetence Speciální výcvik koní pro práci v lese, v kritériu c) uchazeč předvede ukázky výcviku podle zadání autorizované osoby. Za ukázku výcviku (včetně speciálního) je považována metodická (nebo výcviková) práce s koněm k docílení konkrétního výsledku a její okomentování v průběhu provádění cviku. Je kladen důraz na klidné a smysluplné zacházení se zvířetem.

U kompetence Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů u kritéria a) uchazeč musí správně určit 5 ze 7 zadaných druhů lesních stromů. Zkoušející vybere k poznávání 7 z následujících nejčastěji se vyskytujících lesních stromů v ČR: smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní, dub letní a dub zimní, modřín opadavý, bříza bělokorá, jedle bělokorá, javor mléč, jeřáb ptačí a jasan ztepilý. Poznávání proběhne na živých stromech a předložených vzorcích dřevin (větvičky, listy, květy, šišky) nebo na fotografiích.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Při zkoušce musí být také přítomen lesnický odborník zodpovědný za technologické procesy související s těžbou dřeva, pokud autorizovaná osoba není zároveň lesnickým odborníkem. Tento odborník není zkoušejícím.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oblasti zemědělství nebo lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe kočího v lesní těžbě nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví.

 2. Střední vzdělání s výučním listem v oblasti zemědělství nebo lesnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe kočího v lesní těžbě nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví.

 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zemědělství nebo veterinářství nebo lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe kočího v lesní těžbě nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví.

 4. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství nebo veterinářství nebo lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe kočího v lesní těžbě nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví.

 5. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství nebo lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe kočího v lesní těžbě nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví.

 6. Profesní kvalifikace 41-020-H Kočí v lesní těžbě a střední vzdělání s výučním listem a alespoň 5 let odborné praxe kočího v lesní těžbě.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Lesní porost, dřevo vhodné k přibližování koňmi (minimálně 3 kmeny), členitý a svažitý terén, kde nehrozí nebezpečí samovolného pohybu dřeva

 • Zkušební místnost

 • Kůň zaučený pro práci v lese

 • Prostor jízdárny, min. 40 x 80 m

 • Stáj pro koně, fixační pomůcky pro koně, pomůcky pro ošetřování, čištění a a podestýlání koní, teploměr, fonendoskop, hodinky, lékárnička, váhy na koně, krmiva pro koně

 • Výstroj koně, postroje a povozy pro práci v lese

 • Pomůcky k soustřeďování a přibližování dřeva koněm, např. páčidlo, okovaná páka sloužící k přizdvižení kmene přes překážku a práci na skládce, úvazek, podvlékací háček, kalač, celta, míšek, vhodný pracovní oděv podle BOZP

 • Pomůcky k ošetření stromů odřených při vyklizování klád z porostu (štětec, ochranný přípravek)

 • Registr koní v hospodářství, formuláře k evidenci koní, změnové hlášení pro průkaz koně

 • Vzorky lesních dřevin a fotografie stromů

 • Obrázky nebo videa k vyhodnocování postojů a pohybu koní

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba pro vykonání písemné zkoušky je 120 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace svazů chovatelů koní České republiky

Svaz soukromých chovatelů koní, o. s.