Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kočí v lesní těžbě
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zápis a evidence v chovu koní a lesní těžbě v souladu s legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo provádí evidenci, popsat vedení evidence Písemné a ústní ověření
c Popsat identifikaci a označování Písemné ověření
d Provést příslušné záznamy do registru koní v hospodářství, vnést příslušné záznamy do prvotní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat CHKO (Chráněné krajinné oblasti) a NP (Národní parky) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
b Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit, umýt, zadekovat a zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické a živinové potřeby koní využívaných v lesní těžbě Písemné a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní využívanou v lesní těžbě, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Písemné a ústní ověření
b Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Písemné a ústní ověření
c Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
d Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby pohybování koní ve výbězích, na pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob napájení koní na pastvě Písemné a ústní ověření
g Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady) Písemné a ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat předvádění a vodění zadaných koní Praktické předvedení
b Popsat příznaky říje u klisny Ústní ověření
c Uvést specifika ošetřování plemenných hřebců Ústní ověření
d Uvést specifika péče o hříbata a mladé koně a o jejich správný vývoj Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně pro práci v lese a jízdu povozem Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění a ošetřování jednotlivých částí výstroje, popsat způsoby uložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat opravu, případně předvést opravu drobné závady ve výstroji koně, pomůcek a povozu při práci v lese Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik koní k potažní práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup výcviku koní k potažní práci Ústní ověření
b Postrojit tažného koně a vést na dvou opratích v rozporce Praktické předvedení
c Sepřáhnout a vést párový potah Praktické předvedení
d Předvést ukázku z výcviku koní k potažní práci Praktické předvedení
e Charakterizovat způsobilost koně pro práci v lese Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Speciální výcvik koní pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzickou vyspělost, stáří a připravenost koně pro práci v lese Ústní ověření
b Vysvětlit postup speciálního výcviku koní pro práci v lese Ústní ověření
c Předvést ukázku ze speciálního výcviku koní pro práci v lese Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat běžné druhy lesních stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při vyklizování či soustřeďování dřeva koňským potahem (limity nasazení potahu, soustřeďovací vzdálenosti, sklon terénu, pracovní pomůcky) Ústní ověření
c Popsat speciální lesnické pomůcky pro soustřeďování dřeva koňským potahem Ústní ověření
d Popsat pracovní postupy při těžbě dřeva a dopravě dřeva z lesa a kombinace s přibližovacími mechanizačními prostředky Ústní ověření
e Popsat a předvést práce na skládce dříví – třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat ošetření stromů odřených při vyklizování klád z porostu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat pracovní režim koně při práci v lese (max. zatížení, přestávky) Písemné a ústní ověření
h Určit nejvhodnější směr a linie přibližování dřeva a umístění skládek jednotlivých sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
i Přiblížit minimálně 3 vykácené stromy (sortimenty) na vývozní či odvozní místa, předvést práci na skládce dříví, aniž by byl poškozen lesní porost, ze kterého je dříví vyklizováno Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu kočího v lesní těžbě.

 

Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Ve zkušební místnosti píší uchazeči test. Praktická část probíhá ve stáji a v lese - na pracovišti, kde probíhá těžba.

 

Součástí zkoušky je písemný test, kterým budou ověřena všechna kritéria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření". Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováními souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek musí být 30. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamů o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A.Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B.Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1.Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2.Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3.Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Zkouška může probíhat dvěma způsoby:

 

1. zkouška u uchazeče – v případě, že uchazeč vlastní koně, může být praktická i teoretická část zkoušky provedena u uchazeče. Praktická část v lese, na pracovišti uchazeče, chovatelská část ve stáji uchazeče. V tomto případě bude zajištění pracoviště pro provedení zkoušky na dohodě mezi uchazečem a autorizovanou osobou.

 

2. zkouška u autorizované osoby – v případě, že uchazeč nemá vlastního koně, bude probíhat zkouška u autorizované osoby. Autorizovaná osoba zajišťuje koně, stáj a pracoviště v lese pro obě části zkoušky.

 

Při plnění úkolů založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat (welfare) – zejména při práci s koňmi v lese.

 

Při demonstraci práce s koněm z časových a bezpečnostních důvodů je nutno použít zaučeného koně.

V rámci zkoušky musí uchazeč:

Předvést vyčištění a ošetření koně

Předvést vyčištění boxu, připravit a podat krmení, popsat a zkontrolovat napájení

Předvést koně na ruce v klidu, v kroku a v klusu

Popsat exteriér, zhodnotit mechaniku pohybu v kroku a v klusu předváděného koně

Zhodnotit časový rozsah zakázky vzhledem k přidělenému dřevu, terénním a klimatickým podmínkám a fyzickým možnostem koně

Sestavit postroj, postrojit a zapřáhnout koně do klády, vyjmenovat a popsat různé způsoby zapřažení klády

Stáhnout min. 3 různé klády určenou trasou, soustředit je a srovnat na určeném místě (nahrazující skládku)

Popsat příznaky říje a způsoby zapouštění klisny

Popsat péči o březí klisnu v práci

Popsat a předvést základní péči o kopyta

 

U kompetence Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů u kritéria a) uchazeč musí správně určit 5 ze 7 zadaných druhů lesních stromů. Uchazeč musí rozpoznat nejčastěji se vyskytující lesní stromy v ČR: smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní, dub letní a dub zimní, modřín opadavý, bříza bělokorá, jedle bělokorá, javor mléč, jeřáb ptačí a jasan ztepilý. Z nich vybere zkoušející 7 druhů pro poznávání.

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je nutné přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvlaitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Chovatelská část zkoušky musí probíhat minimálně 2 hodiny, speciální část v lese také minimálně 2 hodiny. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na správnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

 

.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Při zkoušce musí být také přítomen také lesnický odborník zodpovědný za technologické procesy související s těžbou dřeva, pokud autorizovaná osoba není zároveň lesnickým odborníkem. Tento odborník není zkoušejícím.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství nebo veterinářství nebo lesnictví a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov koní nebo v pozici kočího v lesní těžbě nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství nebo lesnictví a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov koní nebo těžbu dřeva nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu koní a jezdectví nebo lesnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Profesní kvalifikace 41-020-H Kočí v lesní těžbě a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe jako kočí v lesní těžbě, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně toto materiálně-technické zázemí:

 

 • Lesní porost, dřevo vhodné k přibližování koňmi, členitý a svažitý terén, kde nehrozí nebezpečí samovolného pohybu dřeva
 • Koně zaučeného pro práci v lese
 • Prostor jízdárny, min. 40 x 80 m
 • Kužely
 • Stáj s koňmi
 • Váhy na koně
 • Místnost pro písemné ověření formou testu
 • Výstroj koní, spřežení
 • Pomůcky k soustřeďování a přibližování dřeva koněm, např. páčidlo, okovaná páka sloužící k přizdvižení kmene přes překážku a práci na skládce, úvazek, podvlékací háček, kalač, celta, míšek, pracovní oděv vhodný dle BOZP
 • Pomůcky k ošetření stromů odřených při vyklizování klád z porostu (štětec, ochranný přípravek)
 • Motorová pila
 • Lékárnička
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Asociace svazů chovatelů koní ČR

Zemský hřebčinec Písek

Jihočeská univerzita České Budějovice - Zemědělská fakulta

Jiří Zasadil - OSVČ

Š CH K - KUBIŠTA, s. r. o., (Šlechtitelský chov koní)