Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a jezdec dostihových koní
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace chovu a dostihového sportu, základní plemenářská práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci dostihového sportu v ČR Ústní ověření
b Vysvětlit obsah průkazu koně a stanovit, kdo provádí evidenci dostihových koní a vede plemennou knihu anglického plnokrevníka a klusáka Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést příslušné záznamy do chovatelské evidence (připouštěcí lístek, oznámení o zabřeznutí klisny, oznámení o narození hříběte, registr koní v hospodářství, změnové hlášení) a okomentovat je Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vyplnit záznamy dostihového provozu (žádost o vydání licence jezdce k příslušné autoritě, registrace koně, stáje, přihlášky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii koně – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště Písemné a ústní ověření
b Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Ústní ověření
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a posoudit stav a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady BOZP v chovu koní a předvést přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Popsat a zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyt koně Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně popsat a provést jejich údržbu nebo opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní objemná a jadrná krmiva, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých druhů krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období, s ohledem na jejich energetické a živinové potřeby Praktické předvedení
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení
g Předvést přípravu a založení krmiva přidělenému koni Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení dostihových koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Ústní ověření
b Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Ústní ověření
c Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
d Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit nezbytnost pohybování koní po narození, po odstavu, ročka a koně v dostihovém tréninku Ústní ověření
f Popsat druhy pohybových zařízení pro koně Ústní ověření
g Popsat způsob napájení koní na pastvě Ústní ověření
h Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění koně Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Popsat základní podmínky prostředí a uvést optimální hodnoty pro ustájení v chovu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce u dostihových koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody plemenitby u anglického plnokrevníka a klusáka a uvést příklady jejich použití Písemné a ústní ověření
b Popsat příznaky říje a nejvhodnější období k zapouštění plnokrevných klisen, zacházení s plemennými klisnami, faktory ovlivňující plodnost klisen Písemné a ústní ověření
c Ošetřit klisnu a hřebce před a po připuštění a popsat způsoby připouštění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit specifika v péči o březí klisnu Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat příznaky blížícího se porodu, popsat péči o klisnu před porodem, popsat vedení porodu a péči o klisnu a hříbě po porodu Písemné a ústní ověření
f Popsat ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemenným hřebcem, odběry hřebců, faktory ovlivňující plodnost hřebců Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj u dostihových koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady odchovu sajících hříbat (ošetřování, krmení, péče o končetiny ve spolupráci s podkovářem) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat předtrénink hříbat pro jejich další využití, předvést hříbě na ruce v příslušném chodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat organizaci pastevního odchovu plnokrevných hříbat a vysvětlit jeho význam Písemné a ústní ověření
d Popsat základní profylaxi hříbat a mladých koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování exteriéru koně a jeho příprava k tréninku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaného koně na ruce, v klidu, v kroku a klusu, určit plemeno, kategorii a posoudit jeho exteriér Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat ochranné pomůcky pro koně a uvést jejich použití Písemné a ústní ověření
c Předvést uzdění a sedlání koně Praktické předvedení
d Předvést postrojování a zapřažení koně do sulky Praktické předvedení
e Ošetřit koně po tréninku (po jízdě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava dostihových koní pod sedlem a v sulce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ukázku z výcviku mladých koní – lonžování, obsedání, zapřahání do sulky, základní výcvik koně Praktické předvedení
b Vysvětlit průběh přípravy dostihových koní na dostihy Ústní ověření
c Poukázat na rozdíly v tréninku mezi ročními, dvouletými, tříletými a staršími koňmi, koňmi rovinovými, překážkovými a klusáckými Ústní ověření
d Charakterizovat treninkový proces mílaře, letouna, vytrvalce a klusáka Písemné a ústní ověření
e Předvést ukázku z tréninku dostihového koně podle pokynů trenéra Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jezdce na dostihy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat životosprávu dostihového jezdce a vysvětlit nezbytnost jejího dodržování Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit nezbytnost znalosti teorie a taktiky jízdy v dostihu Ústní ověření
c Prokázat znalost dostihového řádu Písemné ověření
d Popsat ochranné pomůcky pro jezdce a uvést jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat a předvést činnost jezdce před a po absolvování dostihu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jízda v rovinových, překážkových a klusáckých dostizích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zavedení koně do startovacích boxů a start koně z boxu Praktické předvedení
b Předvést jízdu v rovinovém dostihu, případně ve cvičném dostihu Praktické předvedení
c Předvést jízdu v překážkovém dostihu, případně ve cvičném dostihu Praktické předvedení
d Předvést jízdu v klusáckém dostihu při startu z met, případně za startovacím autem, případně ve cvičném dostihu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně Ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat a předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Praktické předvedení a ústní ověření
d Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
d Předvést naložení a vyložení koně do dopravního přepravníku na koně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Popsat asistenci při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz odkaz na jednotku práce v NSP: (https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-dostiho).

Uchazeč si přinese vlastní oděv a obuv - odpovídající kompletní jezdeckou výstroj (dostihová přilba, jezdecké kalhoty, jezdecké boty, případně ochranná dostihová vesta).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu Jezdce a chovatele dostihových koní. Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Součástí zkoušky je písemný test, kterým budou ověřena všechna kritéria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření". Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek.

 

Pravidla pro aplikaci testu jako způsobu ověřování profesních kvalifikací.

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Uchazeči bude přidělen 1 dostihový kůň, na kterém prokáže zvládnutí jednotlivých způsobilostí (všech kritérií s praktickým předvedením kromě výstroje koně a jezdce). Při plnění úkolů založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířete (welfare). Některé způsobilosti budou ověřovány písemně, testem a na příslušných modelech. Jednotlivá kritéria se zaměřují na proces i výsledek. Při demonstraci práce s koněm je nutné z časových a bezpečnostních důvodů použít zaučeného koně.

  

U kompetence Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, u kritéria c) autorizovaná osoba zadá uchazeči jednu z následujících oprav: obrácené udidlo, překroucené lícnice nebo otěže, zamotaný martingal, srovnání porouchané zápřesky, vytvoření dalších otvorů do třmenového řemene, výměna přetrženého třmenového řemene.

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je nutné přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠCHK - KUBIŠTA s. r. o.

Spolek chovatelů českého teplokrevného koně z. s.

Mendelova univerzita v Brně