Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pomocník podkováře
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou podkovářskou dílnu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržovat zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pomůckami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní zacházení s koněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nasadit koni ohlávku s vodítkem nebo uzdečku, předvést koně v klidu, kroku a klusu Praktické předvedení
b Fixovat hříbata všech věkových kategorií a dospělé koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvednout postupně všechny končetiny, držet končetiny při korektuře nebo podkování Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní ošetření kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit kopyto Praktické předvedení
b Popsat základní hygienu kopyta Ústní ověření
c Charakterizovat a ošetřit hnilobu rohového střelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné a dokončovací práce pro podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sejmout podkovu Praktické předvedení
b Předvést nýtování a konečnou úpravu kopyt po podkování Praktické předvedení
c Dodržovat zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční opracování podkovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a opracování kovových a plastových materiálů (např. řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocnik-podkovare).

Každý uchazeč si sám zajistí pracovní oděv a obuv.

 

Ověřování kompetencí bude probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému obrazu pomocníka podkováře.

 

Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat (welfare). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Živnostenské společenstvo podkovářů z. s., PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s. r. o. - Ing. Jindřich Vinčálek

Kovářské společenstvo - Karel Kysilka

Komora veterinárních lékařů České republiky - doc. MVDr. Jana Mezerová

Svaz chovatelů českého teplokrevného koně z. s., Šlechtitelský chov koní - Michaela Kubištová