Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pomocník podkováře
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou podkovářskou dílnu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržovat zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pomůckami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní zacházení s koněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nasadit koni ohlávku s vodítkem nebo uzdečku, předvést koně v klidu, kroku a klusu Praktické předvedení
b Fixovat hříbata všech věkových kategorií a dospělé koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvednout postupně všechny končetiny, držet končetiny při korektuře nebo podkování Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Základní ošetření kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit kopyto Praktické předvedení
b Popsat základní hygienu kopyta Ústní ověření
c Charakterizovat a ošetřit hnilobu rohového střelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné a dokončovací práce pro podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sejmout podkovu Praktické předvedení
b Předvést nýtování a konečnou úpravu kopyt po podkování Praktické předvedení
c Dodržovat zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční opracování podkovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a opracování kovových a plastových materiálů (např. řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocnik-podkovare).

Každý uchazeč si sám zajistí pracovní oděv a obuv.

 

Ověřování kompetencí bude probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému obrazu pomocníka podkováře.

 

Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat (welfare). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na podkovářství a alespoň 5 let samostatné odborné praxe v podkování koní.

  2. Profesní kvalifikace 41-031-H Europodkovář nebo 41-040-M Podkovář specialista a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let samostatné odborné praxe v podkování koní.

  3. Vysokoškolské vzdělání bakalářské nebo magisterské se zaměřením na zemědělství nebo veterinářství a alespoň 5 let samostatné odborné praxe v podkování koní.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Plně vybavená mobilní podkovářská dílna se zdroji potřebné energie odpovídající bezpečnostním, požárním a hygienickým předpisům

  • Podkovářské nářadí, výheň, bruska, vrtačka, sortiment strojně vyráběných podkov

  • Koně k podkování (1 kůň pro každého uchazeče), ohlávka s vodítkem nebo uzdečka

  • Podkovář, který zajišťuje podkování koně

  • Prostor pro praktické předvedení jednotlivých úkonů.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Živnostenské společenstvo podkovářů z. s., PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA, s. r. o. - Ing. Jindřich Vinčálek

Kovářské společenstvo - Karel Kysilka

Komora veterinárních lékařů České republiky - doc. MVDr. Jana Mezerová

Svaz chovatelů českého teplokrevného koně z. s., Šlechtitelský chov koní - Michaela Kubištová