Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Tapetář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické a projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Použít projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Použít technickou firemní dokumentaci při tapetářských pracích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Použít výkresovou dokumentaci tapetářských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup tapetování tapetami běžnými, speciálními, stříkanými a válečkovanými pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Popsat technologický postup včetně prostředků pro jeho realizaci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Zvolit materiály, nářadí a pracovní pomůcky pro úkol zadaný v kritériu a) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro tapetářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet a pomocných materiálů pro tapetování Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam piktogramů na tapetách Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit možnosti použití tapet a pomocných materiálů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby aplikace tapet Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro tapetářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro tapetářské práce (tapet, lepidel a pomocných prostředků) dle technických podkladů výrobců Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky (štětce, štětky, válečky, nůžky, tapetovací stůl) pro provedení tapetovacích prací Praktické předvedení
b Ošetřit a udržovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky po použití Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tmelení a broušení tmelených ploch při tapetářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemné a ústní ověření
c Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Tmelit a brousit plochy do rozměru 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, opravy trhlin, tmelení, broušení, penetrace, vyrovnání nerovností) Písemné a ústní ověření
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich aplikace Písemné a ústní ověření
c Posoudit stav podkladu o ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout způsob úpravy podkladu na základě posouzení v rámci kritéria c) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
f Upravit podklad o ploše cca 10 m2 na základě návrhu v kritériu d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Zkontrolovat vizuálně kvalitu podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava tapet a lepidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy běžných a speciálních tapet Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat přípravu jednotlivých druhů tapet před lepením Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat vizuálně kvalitu tapet Písemné a ústní ověření s vysvětlením
d Popsat druhy lepidel pro různé druhy tapet, jejich přípravu a použití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení běžných tapet a tapet s papírovou podložkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu podkladu Praktické předvedení
b Popsat pracovní postup lepení běžných tapet a používané materiály Ústní ověření
c Zvolit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky (štětce, štětky, válečky, nůžky, tapetovací stůl) pro provedení tapetovacích prací Praktické předvedení
d Připravit podklad před lepením tapet Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Připravit lepidlo pro tapety Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Lepit tapety na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat pracovní postup lepení speciálních tapet a používané materiály Ústní ověření
c Zvolit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky (štětce, štětky, válečky, nůžky, tapetovací stůl) pro provedení tapetovacích prací Praktické předvedení
d Připravit podklad před lepením tapet Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Připravit lepidlo pro tapety Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Lepit tapety na ploše cca 2 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tapet stříkaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení stříkaných tapet včetně stříkacího zařízení Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro zhotovení stříkaných tapet Praktické předvedení
c Zhotovit stříkanou tapetu na ploše cca 2 m2 Praktické předvedení
d Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tapet válečkovaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení válečkovaných tapet včetně nářadí a pracovních pomůcek Ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení válečkovaných tapet Praktické předvedení
c Zhotovit válečkovanou tapetu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení
d Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy materiálů, způsoby jejich úpravy a aplikace Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Osadit stropní rohové lišty - jeden spoj přímý, vnitřní a vnější roh Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Osadit dekorativní prvek (rozetu) na stěnu nebo strop Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést finální úpravu povrchu tapetované plochy o rozměru cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava přetíratelných tapet nátěrem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nátěrové hmoty pro úpravu přetíratelných tapet nátěrem (druhy a použití) Písemné a ústní ověření
b Zvolit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Upravit tapetu nátěrem do 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zkontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Ústní ověření
b Navrhnout barevné řešení tapetovaných ploch v jedné místnosti Praktické předvedení s nakreslením náčrtu barevného řešení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření tapetovaných ploch a výpočtu spotřeby materiálů Písemné a ústní ověření
b Vypočítat velikost tapetovaných ploch z naměřených hodnot Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Praktické předvedení s rozpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při tapetářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30727&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Pro plnění kompetence "Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací" je možný výběr zadání: technologický postup tapetování hotelového pokoje a chodby, koupelny, dětského pokoje, reprezentačního prostoru, dílny. Zadány budou alespoň dvě možnosti.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru 36-75-2 malíř, 36-57-H/001 malíř, 39-41-H/01 malíř a lakýrník nebo jim odpovídajících oborech kategorie E s praxí v délce nejméně 5 let jako OSVĆ nebo vedoucí pracovní skupiny nebo provozu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu dle § 9 odst. (3) a (5) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 39-41-H/01 malíř a lakýrník nebo v dříve existujících odpovídajících oborech vzdělání kategorie H nebo E.

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nářadím, zařízeními a pracovními pomůckami pro provádění tapetářských prací a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Teplota prostředí odpovídající realizaci tapetářských prací, bezprašnost, dokončení stavebních prací včetně malířských.

Měřidla: dřevěný metr, svinovací metr, úhelník, vodováha, olovnice.

Nářadí a zařízení: žebřík, lešení (pracovní plošina), odvíječ tapet s podélným řezáním, tapofix, tapetovací stůl, napařovačka na odstranění tapet, ježek k perforaci tapet, vrtačka s metlou, štětka, štětce několik druhů, vědro 2x, houba na mytí, váleček s mřížkou na nanášení lepidla, tapetovací škrabka, tapetovací kartáč, tapetovací váleček, válečky na spoje, nůžky, ulamovací nůž, několik škrabek na řezání (různé šířky), tapetovací plech (vše v provedení nerez), nerezové hladítko, gumová miska na tmel.

Pomůcky: tužka, značkovací šňůra, opasek na nářadí, stříkačka s jehlou, savé hadry.

Materiál: běžné a speciální tapety, materiály pro stříkané a válečkované tapety, lepidla, pomocné prostředky, lišty, dekorativní prvky, tmely, brusné prostředky, penetrace, makulatura.

Zdroj elektrické energie 230 V.

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).

Pomocný personál.l

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků České republiky, o. s.

Pavel Žatečka, OSVČ

Radomil Konečný, OSVČ

Ing. Jaroslav Málek, OSVČ

Zdeněk Daňo, OSVČ

Jan Zeman, OSVČ

Jiří Nový, OSVČ

Martin Páral, OSVČ