Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.11.2016 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských a tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její důležitost pro provádění tapetářských prací Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci při tapetářských pracích Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro tapetářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet a pomocných materiálů Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit význam piktogramů na tapetách Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit možnosti použití tapet a pomocných materiálů Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Vysvětlit způsoby aplikace tapet Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetářských prací, stanovení způsobu přípravy podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
b Popsat způsob kontroly kritérií Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
c Vyhodnotit kritéria dle zadání Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
d Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používané prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich aplikace Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Upravit podklad dle zadání Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení papírových tapet a tapet s papírovou podložkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně a prakticky
b Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně a prakticky
c Rozlišit druhy tapet Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení s vysvětlením
e Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení s vysvětlením
f Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení s vysvětlením
g Lepit tapety Praktické předvedení s vysvětlením
h Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s vysvětlením
i Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy speciálních tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Rozlišit druhy tapet Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení s vysvětlením
e Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení s vysvětlením
f Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení s vysvětlením
g Lepit tapety Praktické předvedení s vysvětlením
h Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s vysvětlením
i Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tapet stříkaných a válečkovaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení stříkaných tapet Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění stříkaných tapet Písemně nebo slovně
c Provést stříkanou tapetu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, používání a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Písemně nebo slovně
b Připravit a ošetřovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady barevného řešení prostorů Písemně s nakreslením náčrtku
b Navrhnout barevné řešení tapetovaných ploch nebo prostoru Písemně s nakreslením náčrtku
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby materiálů Písemně s výpočtem
b Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem
c Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně
e Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR