Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.11.2016 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských a tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její důležitost pro provádění tapetářských prací Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci při tapetářských pracích Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup pro zadaný pracovní úkol a výběr odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v materiálech pro tapetářské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet a pomocných materiálů Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit význam piktogramů na tapetách Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit možnosti použití tapet a pomocných materiálů Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Vysvětlit způsoby aplikace tapet Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu podkladu před prováděním tapetářských prací, stanovení způsobu přípravy podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
b Popsat způsob kontroly kritérií Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
c Vyhodnotit kritéria dle zadání Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
d Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně a prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před prováděním tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používané prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich aplikace Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Upravit podklad dle zadání Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení papírových tapet a tapet s papírovou podložkou na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně a prakticky
b Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně a prakticky
c Rozlišit druhy tapet Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení s vysvětlením
e Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení s vysvětlením
f Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení s vysvětlením
g Lepit tapety Praktické předvedení s vysvětlením
h Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s vysvětlením
i Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení speciálních tapet na stěny a stropy, opracování detailů a montáž zakončovacích lišt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy speciálních tapet, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby použití Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup lepení tapet, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Rozlišit druhy tapet Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu podkladu a stanovit způsob jeho úpravy před tapetováním Praktické předvedení s vysvětlením
e Připravit povrch před lepením tapet Praktické předvedení s vysvětlením
f Připravit vhodné lepidlo pro daný typ tapety Praktické předvedení s vysvětlením
g Lepit tapety Praktické předvedení s vysvětlením
h Připevnit zakončovaní lišty Praktické předvedení s vysvětlením
i Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tapet stříkaných a válečkovaných

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovení stříkaných tapet Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění stříkaných tapet Písemně nebo slovně
c Provést stříkanou tapetu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, používání a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Písemně nebo slovně
b Připravit a ošetřovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Návrh barevného řešení tapetovaných ploch a prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady barevného řešení prostorů Písemně s nakreslením náčrtku
b Navrhnout barevné řešení tapetovaných ploch nebo prostoru Písemně s nakreslením náčrtku
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby materiálů Písemně s výpočtem
b Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem
c Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně
e Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra malířského a tapetářského provozu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání malíř a lakýrník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství nebo na nátěrové hmoty s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nářadím, zařízeními a pracovními pomůckami pro provádění tapetářských prací a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Teplota prostředí odpovídající realizaci lakýrnických a natěračských prací, bezprašnost, dokončení stavebních prací včetně malířských.

Měřidla: dřevěný metr, svinovací metr, úhelník, vodováha, olovnice

Nářadí a zařízení: žebřík, lešení (pracovní plošina), odvíječ tapet s podélným řezáním, tapofix, napařovačka na odstranění tapet, ježek k perforaci tapet, vrtačka s metlou, štětka, štětce několik druhů, vědro 2x, houba na mytí, váleček s mřížkou na nanášení lepidla, tapetovací škrabka, tapetovací kartáč, tapetovací váleček, válečky na spoje, nůžky, nůž, několik škrabek na řezání (různé šířky), tapetovací plech (vše v provedení nerez), nerezové hladítko, gumová miska na tmel

Pomůcky: tužka, značkovací šňůra, opasek na nářadí, stříkačka s jehlou, savé hadry

Materiál: dle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR