Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník ve slévárenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce ve slévárenském provoze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnost práce při formování Ústní ověření
b Popsat nutné osobní ochranné pomůcky slévače (OOPP) při formování a jejich použití Ústní ověření
c Demonstrovat použití OOPP Praktické předvedení
d Popsat bezpečnost práce při vázání břemen a při práci pod jeřábem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat bezpečnost práce při práci s průběžným mísičem nebo při práci na vstřelovacím stroji Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čtení slévárenských výkresů a postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit dělicí rovinu, polohu odlitků a jader ve formě, určit vršek formy Praktické předvedení na postupovém výkresu
b Odvodit z postupového výkresu a dokumentace vtokový systém a počty a umístění průduchů Praktické předvedení na postupovém výkresu
c Stanovit počty kusů odlitků v rámu a určit formovací materiál Praktické předvedení na postupovém výkresu s ústním vysvětlením
d Popsat teoreticky základy slévárenství, tuhnutí kovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování odlitků ve slévárenství a používání technologických postupů a dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně zhotovit formu Praktické předvedení
b Vyrobit formu na jednotkovém formovacím stroji Praktické předvedení
c Ručně zhotovit jádro Praktické předvedení
d Vyrobit jádro na jádrařském stroji Praktické předvedení
e Navrhnout jednoduchý technologický postup Praktické předvedení
f Lepit a skládat jádra Praktické předvedení
g Bezpečně manipulovat s pánví s tekutým kovem Praktické předvedení
h Bezpečně manipulovat s formou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odlévání do forem ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby odlévání Ústní ověření
b Popsat odlévání automatickou odlévací linkou Ústní ověření
c Odlít tekutý kov z pánve do formy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozeznání vad odlitků souvisejících s výrobou forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vady odlitků Praktické předvedení nad vzorky
b Určit příčinu vzniku vady a doporučit nápravu Ústní ověření nad vzorkem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava formovacích a jádrových směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat ostřiva, regenerát, pojivo, přísady, jádrovou směs Praktické předvedení nad vzorky
b Připravit formovací směs Praktické předvedení
c Připravit jádrovou směs Praktické předvedení
d Vyjmenovat a připravit nátěry forem a jader, provést nátěry Ústní ověření a praktické předvedení
e Obsluhovat zařízení přípravy formovacích směsí Praktické předvedení
f Obsluhovat zařízení přípravy jádrových směsí Praktické předvedení
g Obsluhovat regenerační zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha slévárenských výrobních technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat formovací stroje a provádět jejich základní údržbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obsluhovat jádrařské stroje a provádět jejich základní údržbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Obsluhovat průběžné mísiče, provozně je seřídit a provést údržbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání regeneračního systému formovacích směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby regenerace, určit jejich použití Ústní ověření
b Popsat doplňování nového formovacího materiálu Ústní ověření
c Vysvětlit práci na vytřásacím roštu Ústní ověření
d Vysvětlit činnost separátoru kovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/formir-a-jadrar#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí.

Některé činnosti uchazeče mohou být prováděny simulovaně. Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz sléváren ČR

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

METOS, v. o. s.

Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium