Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Knihař na automatických knihařských linkách
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů na automatických knihařských linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1 na automatické knihařské lince: při snášení složek, nahození obálky, způsobu spojení obálky a složek, ořezu a vyložení hotové sešitové vazby na základě strojního vybavení, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1 Ústní ověření
b Popsat a zkontrolovat potřebné pomůcky pro výrobu sešitové měkké vazby V1 na automatické knihařské lince v souladu s požadavky na technologický postup výroby a s normativy knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1 Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a zkontrolovat potřebné materiály pro výrobu sešitové měkké vazby V1 na automatické knihařské lince v souladu s požadavky na technologický postup výroby a normativy knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba automatických knihařských linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odpovídající nastavení šicí stanice na automatické knihařské lince pro měkkou sešitovou vazbu V1 podle formátu a rozsahu vyráběné vazby a způsobu spojení obálky a složek, podle možností strojního vybavení, technologického předpisu zakázky, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1 Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést údržbu šicí stanice na automatické knihařské lince pro měkkou sešitovou vazbu V1 po ukončení produkce na základě předpisů pro údržbu a ochranu strojního zařízení, také v souladu s ovládacím manuálem zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odběr knih od knihařských linek, kontrola a odběr snesených knižních bloků, kontrola pořadí archů pomocí hřbetních znamének

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu pořadí archů pomocí kontrolních hřbetních znamének, signatur, ověřit správnost postupu kontroly u chybně sneseného knižního bloku v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2 Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu frézovaného knižního bloku opatřeného lepidlem a předvést správnost kontroly odstranění hřbetních lomů a naneseného lepidla na hřbet a boky bloku, (hot melt, PUR) v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2 Praktické předvedení a ústní ověření
c Odebrat zpracované knihařské výrobky nebo polotovary podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha automatických linek v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení automatické knihařské linky pro sešitovou měkkou vazbu V1 podle technologického předpisu a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic linky: snášení složek, naložení obálky, způsob spojení obálky a složek šitím, ořez hotové vazby a vykladače na základě strojního vybavení v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1 Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní seřízení automatické knihařské linky pro měkkou lepenou vazbu V2 podle technologického předpisu a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic linky: snášení složek, frézování, naložení obálky, způsob spojení obálky lepením, zalisování, ořez hotové vazby a vykladače v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2 Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní seřízení automatické knihařské linky pro tuhou vazbu V8 podle technologického předpisu a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic linky: snášení a šití složek, lepení předsádek, lepení kapitálku, lepení gázu, lepení stužky, ořezu knižního bloku, oblení knižního hřbetu, spojení knižního bloku s tuhými deskami a dokončovacími operacemi tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické knihařské linky pro sešitovou měkkou vazbu V1 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, obálková stanice, šicí stanice, trojřezu a vykládače hotové vazby na základě možností strojního vybavení výrobní linky sešitové měkké vazby V1 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1 Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické knihařské linky pro lepenou vazbu V2 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, frézovacího stanice, lepící stanice, obálkové a rylovací stanice, lisování, trojřezu a vykladače hotové vazby na základě možností strojního vybavení výrobní linky lepené vazby V2 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na lepenou měkkou vazbu V2 Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické knihařské linky pro tuhou vazbu V8 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, šicí stanice na tavnou niť, stanice lepení předsádek, lepení kapitálku, lepení gázu, lepení stužky, stanice ořezu knižního bloku, stanice oblení knižního hřbetu, spojení knižního bloku s tuhými deskami a dokončovací operace tuhé vazby na základě možností strojního vybavení výrobní tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě kritéria pro vybranou vazbu - a) a d) nebo b) a e) nebo c) a f).
3

Obsluha programovatelných zařízení v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající softwarový program pro nastavení částí automatické knihařské linky pro tuhou vazbu V8 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic knihařské linky s pomocí softwarového vybavení stroje: nastavení snášecích stanic, šicích stanic, stanice lepení předsádek, lepení kapitálku, lepení gázu, lepení stužky, stanice oblení knižního hřbetu, stanice ořezu knižního bloku, spojení knižního bloku s tuhými deskami a dokončovací operace tuhé vazby na základě možností softwarového a strojního vybavení výrobní linky tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat defekt vloženého knižního kompletu v tuhých deskách a předvést správnost provedené kontroly tuhé knižní vazby s požadavky na správnost technologického postupu knihařské operace: nanesení lepidla na přední a zadní předsádku, chybné spojení knižního kompletu s tuhými deskami v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní ověření
b Odstranit (v rámci možností) chybné spojení knižního kompletu v tuhých deskách a ověřit správnost navrženého postupu k odstranění chybného technologického postupu při výrobě tuhé vazby V8 s ohledem na: použitá lepidla, seřízení stanice pro spojení knižního kompletu s deskami, seřízení funkčního celku pro dostatečné zalisování hotového produktu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku v knihařské průmyslové výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na zhotovení měkké sešitové vazby V1 a stanovit konečnou cenu finální vazby podle zadání, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou sešitovou vazbu V1; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek Praktické předvedení
b Provést výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na zhotovení měkké lepené vazby V2 a stanovit konečnou cenu finální vazby podle zadání, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek Praktické předvedení
c Provést výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na zhotovení tuhé vazby V8 a stanovit konečnou cenu finální vazby podle zadání, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit jedno kritérium pro vybranou vazbu.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/knihar-na-automatickych-k#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality knihařského zpracování a opírá se o tyto normy: např. ON 88 3750 a Směrnici pro dokončující knihařské zpracování (vydáno Svazem polygrafických podnikatelů v roce 2012).

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO v jejím průběhu.

 

U kompetence Obsluha automatických linek v knihařské výrobě je možnost volby kombinace dvou kritérií a) a d) nebo b) a e) nebo c) a f) pro vybranou vazbu.

U kompetence Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku v knihařské průmyslové výrobě je třeba splnit jedno kritérium pro vybranou vazbu.

Při podání přihlášky sdělí uchazeč autorizované osobě vybranou vazbu pro každou z výše uvedených kompetencí.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pokorný Antonín

ART D, s. r. o.

Tiskárna KUFR, s. r. o.

Josef Sedláček-SPRINT SERVIS