Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič - asfaltér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci asfaltérských prací, čtení prováděcích výkresů asfaltérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a dokumentace asfaltérských prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí výkresy asfaltérských prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v konstrukčním řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit konstrukční řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
2

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro pokládku obalovaných drtí a návrh zdůvodnit Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
2

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad pod asfaltový povrch min. 2,0 m² Praktické předvedení
b Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu min. 2,0 m² Praktické předvedení
c Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči min. 2,0 m² Praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem min. 2,0 m² Praktické předvedení
e Upravit asfaltový koberec postřikem pryskyřicí min. 2,0 m² Praktické předvedení a ústní ověření
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro asfaltérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení malé mechanizace a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Znalost předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály zpracovávanými za tepla Ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky pro asfaltérské práce a jejich použití Ústní ověření
c Popsat prostředky PO používané při práci s asfaltovými materiály, vysvětlit jejich použití Ústní ověření
d Popsat pracovní pomůcky pro práci s asfaltovými materiály Ústní ověření
e Předvést první pomoc při úrazu způsobeném horkým asfaltem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dlazdic-asfalter#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma