Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve výkresové a technické dokumentaci při frézování, broušení, leštění a řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy kamenické dokumentace a výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí kamenické výkresy a zpracovat výpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit jednotlivé kusy výrobků na velkorozměrové kamenné desce před jejich rozřezáním Praktické předvedení
d Rozlišit jednotlivé typy brusiva podle stanoveného druhu opracování povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech frézování, broušení, leštění a řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat normy pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene Praktické předvedení a ústní ověření min.2 platných norem
b Vybrat technologický postup odpovídající zadanému úkolu s využitím technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit technologický postup při frézování, broušení, leštění a řezání kamene a zdůvodnit jednotlivé operace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů při frézování, broušení, leštění, řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobků a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat tolerance výrobků podle jednotlivých typů opracování Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční frézování, broušení, leštění, řezání přírodního kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup frézování, broušení, leštění, řezání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Ústní ověření
b Popsat tolerance frézovaných, broušených, leštěných a řezaných výrobků Ústní ověření
c Provést ruční frézování, broušení, leštění, řezání kamene podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní frézování, broušení, leštění, řezání přírodního kamene - ploch masivních kvádrů, úzkých hran a malých kusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
c Zvolit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést strojní frézování, broušení, leštění, řezání kamene podle zadání Praktické předvedení
e Manipulovat s hotovým výrobkem včetně ochrany frézovaných, broušených, řezaných, leštěných ploch před poškozením Praktické předvedení
f Popsat tolerance frézovaných, broušených, leštěných a řezaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Frézování, broušení, leštění na poloautomatických a automatických strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení
b Umístit materiál do pracovního prostoru poloautomatického stroje Praktické předvedení
c Zvolit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést frézování, broušení a leštění výrobků na poloautomatických strojích podle zadání Praktické předvedení
e Manipulovat s hotovým výrobkem a provést ochranu frézovaných, broušených a leštěných ploch před poškozením Praktické předvedení
f Popsat tolerance frézovaných, broušených a leštěných výrobků na poloautomatických strojích Ústní ověření
g Popsat metodický postup při práci s programem automatického stroje Ústní ověření
h Naprogramovat a spustit zadaný pracovní cyklus na automatickém stroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řezání kamenických výrobků kotoučovými pilami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
c Zvolit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
d Řezat kamenický výrobek kotoučovými pilami podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Manipulovat s hotovým výrobkem Praktické předvedení
f Popsat tolerance řezaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní manipulace se surovinami, polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obalový materiál, fixační a ochranné prostředky pro ruční a strojní manipulaci a polohování hotových výrobků Ústní ověření
b Popsat jednotlivé vázací prostředky a uvést vhodnost jejich použití při opracování a uskladnění kamene Ústní ověření
c Popsat postupy při manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky Ústní ověření
d Manipulovat se surovinami, polotovary a hotovými výrobky podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dodržování zásad BOZP při práci s kamenem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady bezpečné práce při opracování kamene, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro opracování, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
c Vysvětlit zásady a důvody používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci s kamenem a při obsluze strojních zařízení na opracování kamene Ústní ověření
d Zvolit osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat zásady BOZP při práci s kamenem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního
prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kamenik-6435#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících zákonů a norem v platném znění:

 • ČSN EN 12670 Přírodní kámen - terminologie

 • ČSN EN 12057 Výrobky z přírodního kamene - tenké desky - požadavky

 • ČSN EN 12058 Výrobky z přírodního kamene - podlahové a schodišťové desky

 • TNSK 01/1992 Povrchové úpravy kamenů

 • TNSK 02/92 Provádění a kontrola konstrukcí z kamene

 • TNSK 03/93 Dlažební kostky

 • TNSK 04/95 Kovové kotvy pro konstrukce z kamene

 • TNSK 05/95 Bloky a polotovary z přírodního kamene

 • TNSK 06/96 Obrubníky a krajníky

 • TNSK 07/97 Malé památníky a náhrobky

 • TNSK 08/98 Schodišťové stupně, podlažní obruby a prahy z přírodního kamene

 • ČSN 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

 • ČSN 730212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - Část 1: Základní ustanovení

 • ČSN EN 15164 Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene

 • zákon č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

U kompetence Orientace v technologických postupech frézování, broušení, leštění a řezání kamene, u kritéria b), autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci z výrobního procesu; pro ověření znalostí a dovedností u kritéria a) a b) autorizovaná osoba připraví normy a technickou dokumentaci 3 různých typů technického zadání.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení se klade důraz:

•na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

•organizaci práce

•volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

•dodržování předepsaných technologických postupů

•kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

•samostatnost při rozhodování

•ekonomické hledisko při zpracování kamene.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob – manipulačního dělníka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Knedla - Granit Lipnice, s. r. o.

Ing. Karel Dušek - Kámen Engineering, s. r. o. Hradec Králové

Ing. Josef Moravec - SPŠ KS Hořice

Bohumil Chomout - OSVČ