Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace (výkresy sestav, výkresy součástí, technologický postup) Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít strojírenské normy dle platné ISO normy včetně Strojnických tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit strojní zařízení v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Provést montáž a demontáž jednoduchého strojního zařízení a ověřit funkčnost Praktické předvedení
c Manipulovat se stroji a strojním zařízením a dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení
d Použít pomůcky (prizmata, úhelníky, svěrky, klíny, šroubové podpěrky) k dosažení žádoucí polohy součásti či polotovaru a provést fixaci součásti, polotovaru Praktické předvedení
e Kontrolovat dosažení žádoucí polohy strojního zařízení, jeho součásti (úhelníkem, vodováhou, číselníkovým úchylkoměrem) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí a kontrolní prostředky podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ve výškách (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-ve-strojirenske-vy#zdravotni-zpusobilost).

 

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence „Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí“, kritérium a), b) uchazeč vyčte rozměry jedné zadané součásti a její technologický postup výroby z poskytnuté technické dokumentace.

U odborné kompetence „Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování“, kritérium a), b), c), d), e) uchazeč sestaví, smontuje jeden jednoduchý strojní celek (např. rozebíratelný šroubový spoj, nerozebíratelný nýtovaný spoj, uložení hřídele a náboje, mostní konstrukce, dopravník, stožáry, sloupy, rámy, atd.) pomocí ručního nářadí a ověří žádoucí polohu jeho součástí.

U odborné kompetence „Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu“, kritérium a), b) uchazeč přeměří a zkontroluje rozměry, tvary, polohu a jakost povrchu částí jednoho sestaveného a smontovaného strojního celku pomocí měřidel.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

SPŠ OA Uherský Brod

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA