Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro technická zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (jednotky elektrických veličin, Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, práce střídavého proudu, impedance, účiník) Písemné ověření
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony, odpory a impedance řazené sériově a paralelně) Písemné a ústní ověření
c Popsat rozdělení a značení elektrických sítí nn (charakteristika druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem - sítě TN, TT, IT, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby označení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Ústní ověření
e Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (vysvětlení účelu a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu) Písemné a ústní ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím. (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejčastěji používané prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci a účel (základní izolace živých částí, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí) Písemné ověření
b Uvést nejčastěji používané prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci a účel (přídavná izolace, automatické odpojení od zdroje, ochranné pospojování) Písemné a ústní ověření
c Uvést přehled nejčastěji používaných ochranných opatření (automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace, elektrické oddělení, ochrana malým napětím SELV). Vysvětlit pojmy „normální ochrana“ a „doplněná ochrana“ Ústní ověření
d Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití v elektrických instalacích Písemné a ústní ověření
e Uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jištění elektrických zařízení a kladení vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní zásady pro dimenzování vedení (dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů, charakter zátěže a dovolený úbytek napětí) Ústní ověření
b Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům (vysvětlení účelu jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe) Písemné a ústní ověření
c Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení (spojování vodičů, provedení prostupů vedení zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru, kladení pohyblivých přívodů, ochrana vedení před mechanickým poškozením) Ústní ověření
d Uvést hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů a pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic Ústní ověření
e Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů (pevně připojené, oddělitelné, prodlužovací) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady škod a ztrát způsobených úderem blesku, vysvětlit princip působení LPS (jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava) Ústní ověření
b Uvést příklady citlivých elektronických prvků a způsobů ochrany těchto zařízení před škodlivými účinky elektromagnetického impulzu (pospojování, stínění, přepěťové ochrany) Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci (uvedení druhů technické a elektrotechnické dokumentace - technická zpráva, situace, stavební výkres, instalační výkres, zapojovací schéma, liniové schéma, vysvětlení k jakému účelu slouží a co obsahují) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů a elektroinstalačního příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a vyhodnotit elektrické veličiny (znalost metod měření běžně užívaných v dílenské praxi při diagnostice elektrických obvodů, zvolit vhodnou měřicí metodu, odečítat a vyhodnocovat údaje z měřicích přístrojů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje (znalost vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, zvolit odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit konce vodičů, zhotovit formy a svazky (předvést úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolovat konce pevných vodičů pro zapojení do zásuvky v domovní instalaci, zhotovit jednoduchý svazek vodičů pro instalaci v rozváděči) dle zadání Praktické předvedení
b Zvolit vhodný technologický postup pro montáž elektrické instalace (vedení, přístroje, zásuvky, spínače, ovladače, svítidla a spotřebiče). Navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti práce, určit postup prací v souladu s požadavky českých technických norem a s návody pro montáž Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit nezbytné nářadí, pomůcky a materiál pro realizaci elektroinstalace dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit elektroinstalaci dle zadání Praktické předvedení
e Ověřit správnost montáže a funkčnost nainstalovaných elektrických zařízení či prvků Praktické předvedení a ústní ověření
f Demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy (praktické předvedení demontáže a sestavení předložené elektromechanické součásti technického zařízení). Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontroly a opravy elektrických spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu elektrického spotřebiče v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými ČSN (praktické provedení kontroly předloženého elektrického spotřebiče z hlediska elektrické bezpečnosti). Postačuje předvést požadované kompetence na jednom spotřebiči dle zadání. Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu spotřebiče – odstranit závady zjištěné při kontrole Praktické předvedení
c Ověřit bezpečnost a funkčnost spotřebiče po provedené opravě Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat protokol o provedené kontrole a opravě Praktické předvedení
e Poučit fiktivního zákazníka (zkoušejícího) o používání elektrického spotřebiče Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka. Uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus Ústní ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je ukončené střední vzdělání s výučním listem technického směru.

Písemné ověřování kompetencí u vybraných způsobilostí se provádí prostřednictvím testu.

Soubor otázek pro testy vypracuje autorizovaná osoba podle požadavku hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla.

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z diostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 

 1. Znát základní pojmy a vztahy v elektrotechnice - 50 otázek
 2. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních - 20 otázek
 3. Uplatňovat zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem - 50 otázek
 4. Uplatňovat zásady pro dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení - 20 otázek
 5. Znát základní principy ochrany před bleskem a přepětím (LPS) - 20 otázek
 6. Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci - 40 otázek
 7. Znát zásady poskytování první pomoci při úrazu elektrickou energií - 10 otázek

 

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Musí tedy být splněny následující podmínky:

1. B Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy - pro každé kritérium existuje několik otázek:

 

 1. Znát základní pojmy a vztahy v elektrotechnice - 20 otázek
 2. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních - 8 otázek
 3. Uplatňovat zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem - 15 otázek
 4. Uplatňovat zásady pro dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení - 8 otázek
 5. Znát základní principy ochrany před bleskem a přepětím (LPS) - 5 otázek
 6. Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci - 10 otázek
 7. Znát zásady poskytování první pomoci při úrazu elektrickou energií - 3 otázky

 

2.B Pro jednotlivé vygenerované testy

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium alespoň jednu otázku

 

3.B Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Zkoušející předloží uchazeči po jednom testu pro všechny uvedené způsobilosti, které prověří znalosti popsané v jednotlivých kritériích hodnocení. Po vyhodnocení testů zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeče ústním vysvětlením.

 

Pokyny pro ověřování splnění kritérií spočívajících v praktickém předvedení

1. Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot:

a) Postačuje předvést měření napětí, proudu, výkonu a odporu

b) Postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu. Konkrétní zadání určí zkoušející, zvolí jednu z níže uvedených metod měření:

– měření napětí digitálním multimetrem

– měření proudu digitálním multimetrem

– měření proudu klešťovým ampérmetrem

– měření výkonu jednofázového elektrického proudu

– měření výkonu třífázového elektrického proudu:

– metodou 1 wattmetru

– metodou 2 wattmetrů

– metodou 3 wattmetrů

– měření odporu ohmetrem

– měření izolačního odporu

– měření impedance smyčky

 

2. Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení:

d) Zhotovit elektroinstalaci dle zadání zkoušejícího, např. jeden jednofázový nebo třífázový zásuvkový obvod, světelný obvod s jedním svítidlem spínaným ze dvou nebo ze tří míst, připojení třífázového asynchronního motoru, zapojení stykačových kombinací

 

Při ověřování splnění kritérií spočívajících v praktickém předvedení bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání úkolů dle zadání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Elektrotechnický svaz český

IN-EL, spol. s r. o.