Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Servisní pracovník výtahů
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění Ústní ověření
b Určit druh výtahu, popsat dispoziční uspořádání, způsob ohrazení šachty, umístění strojovny a vyjmenovat zakreslené části z předloženého dispozičního výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně z dispozičního výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž Ústní ověření
e Vyjmenovat obsah technické dokumentace výtahu včetně provozních dokladů Ústní ověření
f Uvést náležitosti Knihy výtahu a vedení provozní dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelných servisních prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výčet zařízení a částí výtahu podléhajících pravidelným servisním činnostem u elektrického a hydraulického výtahu Ústní ověření
b Zkontrolovat brzdové obložení, popsat způsob výměny, předvést seřízení brzdy Praktické předvedení
c Zkontrolovat a seřídit axiální vůli šnekového převodu Praktické předvedení
d Popsat rozsah a provést servisní činnosti na koncovém vypínači Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat rozsah a provést servisní činnosti na omezovači rychlosti, převáděcích kladkách, vodicích čelistech Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Popsat rozsah a provést servisní činnosti na dveřních mechanizmech a pohonech včetně zajišťovacích prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g S využitím mazacího plánu uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u elektrických výtahů Ústní ověření
h S využitím mazacího plánu uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u hydraulických výtahů Ústní ověření
i Zkontrolovat a doplnit mazivo u výtahového stroje a motoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Udržování šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy konstrukce a typy šachetních dveří Ústní ověření
b Vyměnit a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří Praktické předvedení
c Vyměnit a seřídit dveřní uzávěrku a dveřní spínač Praktické předvedení
d Uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Uvést požadavky na zajištění vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu při údržbě výtahu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Udržování vodítek výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží, spoje vodítek, vodítka podepřená / zavěšená, zatížení vodítek, popsat příznaky a důsledky nerovných vodítek Ústní ověření
b Zkontrolovat rovnost pevných vodítek / napnutí drátových vodítek a předvést postup jejich vyrovnávání / napnutí Praktické předvedení
c Vyjmenovat druhy nárazníků, uvést požadavky na údržbu Ústní ověření
d Popsat způsoby mazání vodítek, uvést druhy maziv a provést doplnění maziva Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění servisních činností na výtahovém stroji, případně jeho výměna

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody Ústní ověření
b Sestavit a usadit stroj elektrického trakčního výtahu při výměně stroje Praktické předvedení
c Zkontrolovat drážky trakčního kotouče, svislou polohu kotouče, úhel náběhu lan, souosost stroje a motoru Praktické předvedení
d Uvést důsledky chybně smontovaného stroje trakčního výtahu, chybně usazených převáděcích nebo odkláněcích kladek stroje lanového nebo řetězového výtahu Ústní ověření
e Vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u elektrického výtahu, předvést postup vyproštění za použití ručního kola Ústní ověření a praktické předvedení
f Vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u hydraulického výtahu, předvést použití ručního čerpadla k posunu klece výtahu Ústní ověření a praktické předvedení
g Uvést požadavky na mazání stroje (převodovka, motor, ložiska, brzda), způsoby, druhy maziv, popsat postup výměny a předvést doplnění oleje do převodovky výtahového stroje Ústní ověření a praktické předvedení
h Popsat způsob a názorně naznačit postup při výměně oleje u hydraulického agregátu Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zabezpečovací zařízení umístěná na kleci výtahu Ústní ověření
b Zkontrolovat velikost mezery mezi klecí a čelní stěnou, předvést vymezení mezery Praktické předvedení
c Zkontrolovat vůli klece ve vodítkách, předvést vymezení vůle Praktické předvedení
d Zkontrolovat funkčnost zachycovačů v klidové poloze Praktické předvedení
e Zkontrolovat funkčnost zařízení k zabránění pohybu nadměrnou rychlostí nahoru v klidové poloze Praktické předvedení
f Seřídit vážení/kontrolu přetížení Praktické předvedení
g Uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece Ústní ověření
h Předvést revizní jízdu, vyjmenovat podmínky použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna nosných prostředků výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy nosných prostředků, vlastnosti stejnosměrných a protisměrných lan Ústní ověření
b Popsat postup výměny nosných prostředků, provést zavěšení za použití klínové objímky nebo lanových svorek Ústní ověření a praktické předvedení
c Zkontrolovat napnutí nosných prostředků, provést seřízení Praktické předvedení
d Uvést důsledky nadměrného prodloužení závěsných prostředků, předvést úpravu délky Ústní ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit postup a popsat způsob výměny těsnění hydraulického válce Ústní ověření
f Uvést důsledky nadměrného prodloužení lanka omezovače rychlosti, předvést úpravu délky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst základní obvodová schémata výtahů, znát používané značky a symboly Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zapojení motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru Ústní ověření a praktické předvedení
c Popsat zapojení a funkci prvků bezpečnostního obvodu Ústní ověření
d Popsat zapojení a funkci prvků řídicího obvodu Ústní ověření
e Popsat zapojení a funkci prvků světelného obvodu Ústní ověření
f Popsat zapojení a funkci prvků obvodu signalizace Ústní ověření
g Vysvětlit funkci ochrany proti zkratu a přetížení Ústní ověření
h Vysvětlit funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu Ústní ověření
i Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu Ústní ověření
j Zjišťovat závady v jednotlivých obvodech Praktické předvedení
k Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty Ústní ověření
b Vyměnit a zapojit vlečné kabely v šachtě Praktické předvedení
c Vyměnit a zapojit ovládač STOP v prohlubni Praktické předvedení
d Vyměnit a zapojit spínač napnutí lana omezovače rychlosti Praktické předvedení
e Vyměnit a zapojit magnet odkláněcí křivky Praktické předvedení
f Vyměnit a zapojit ovládač ve stanici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně Ústní ověření
b Vyměnit a zapojit hlavní vypínač, uvést požadavky na umístění a označení, způsob zajištění vypnutého stavu Ústní ověření a praktické předvedení
c Vyměnit pojistky/jističe v hlavním vypínači, zásuvkovém nebo světelném obvodu Praktické předvedení
d Vyměnit a zapojit zásuvku/svítidlo ve strojovně, uvést požadavky na napájení zásuvkového a světelného obvodu Ústní ověření a praktické předvedení
e Vyměnit a zapojit mechanický koncový vypínač, uvést způsoby ovládání a požadavky na jeho nastavení Ústní ověření a praktické předvedení
f Vyměnit a zapojit elektromechanickou brzdu Praktické předvedení
g Vyměnit a zapojit bezpečnostní spínač omezovače rychlosti, uvést požadavky na nastavení Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování mechanických částí výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit brzdu výtahu Praktické předvedení
b Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky Praktické předvedení
c Nastavit polohy pro vypnutí koncového vypínače Praktické předvedení
d Seřídit šroubový koncový vypínač Praktické předvedení
e Seřídit spínač kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků Praktické předvedení
f Seřídit pohyblivou podlahu klece Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění provozních prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel Knihy provozních prohlídek Ústní ověření
b Popsat rozsah provozních prohlídek, lhůty provádění, popsat a provést provozní prohlídku Ústní ověření a praktické předvedení
c Uvést požadavky na odbornou způsobilost dozorce výtahu a řidiče výtahu, uvést jejich povinnosti Ústní ověření
d Vypracovat vzorový záznam výsledku provozní prohlídky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Vstupní požadavky:

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR